uken

Блог декана

DSC 8295

Вельмишановна студентська громадо, дорогі друзі! Професорсько-викладацький колектив, студентська рада факультету щиро
вітають Вас з професійним святом – Днем студента.


Його відзначення є своєрідним визнанням Вашої наполегливої праці на шляху набуття фахових навиків та здобуття необхідних для цього знань.
Мабуть я не буду претендувати на відому істину, що по-справжньому навчатися, то досить нелегка справа. Тому, що названий процес - це щоденна зібраність, організованість, цілеспрямованість і твердий та омріяний поступ вперед до Вашої життєвої мети.
Хочеться побажати Вам, щоб Ви усе встигали робити: і вчитись, і самостверджуватись, і дорослішати. Найголовніше – не бути байдужими до тих незвичних соціальних і політичних процесів, які стали невід’ємними від Вашого обраного статусу – бути істориком. Не скнійте, і ніколи не чекайте подарунків від її величності Долі, бо вона не всіх обдаровує, не гніться від тимчасових негараздів і незвичних випробувань. Будьте оптимістами і навіть крок назад після кроку вперед не вважайте невдачею – це просто черговий тактичний Ваш рух у пізнанні таємничого історичного простору! Горіть, палайте, освічуйте шлях у житті собі і тим, хто знаходиться
поруч з Вами.


Ми зичимо Вам міцного здоров’я, гарного настрою, здійснення всіх Ваших мрій, благополуччя Вашим рідним і близьким.

Віртуальний тур

tUDPU

Наші переваги:

- Сучасна якісна історична освіта;

- Практика у складі академічної археологічної експедиції;

- Педагогічна практика у кращих методистів шкіл м. Умані;

- Участь у міжнародних програмах навчання за кордоном;

- Навчання на військовій кафедрі;

- Аспірантура з «Історії та археології»;

- Докторантура з «Історії та археології»;

- Найнижчі в регіоні ціни за контрактну форму навчання

50

ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА 2020 РІК

У 2020 р. на історичному факультеті відбулися:

18 лютого – Студентська наукова конференція «Україна крізь віки».

26 листопада – Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні соціально-філософські проблеми сучасності», за результатами якої буде видрукуваний збірник студентських наукових статей.

27 листопада – Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціально-економічний і політичний розвиток країн Східної Європи у XVIII – XIX ст.», матеріали якої будуть опубліковані в колективній монографії.

7-11 грудня – ІІ Правничий форум УДПУ.

Україна крізь віки

східна європа

Напрямами наукових досліджень кафедр історичного факультету у 2020 р. продовжували бути:

«Історико-регіональні аспекти історії України» (кафедра історії України), «Східна Європа з найдавніших часів і до сьогодення: економічні, суспільно-політичні та культурні процеси» (кафедра всесвітньої історії та методик навчання), «Соціально-філософські виміри сучасного українського суспільства» (кафедра соціальних і правових дисциплін).

Захисти дисертацій:

В липні 2020 р. у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького Шмалюх Альона Анатоліївна (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Священко Зінаїда Василівна) захистила дисертацію та у вересні здобула науковий ступінь кандидата історичних наук.

Шмалюх

Завершила дисертаційне дослідження та в травні 2020 р. пройшла попередній захист Перепелюк Ольга Максимівна, яка 5 січня 2021 р. успішно захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 032 «Історія та археологія».

Перепелюк

В червні 2020 р. пройшла попередній захист дисертації Джагунова Олена Ігорівна, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

джагунова

Видавнича діяльність 2020 р.:

За результатами досліджень науково-педагогічними працівниками історичного факультету було видано: 6 монографій та 14 навчальних посібників. Опубліковано: статей, у виданнях, що проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science – 6, у закордонних виданнях – 6, у наукових виданнях України (категорія Б) – 36, в інших виданнях – 39. Взято участь і опубліковано тези доповідей: на міжнародних конференціях в межах України – 19, за кордоном – 7, на всеукраїнських конференціях – 26.

У 2020 р. було отримано 8 свідоцтв про реєстрацію авторського права.

Монографії:

 • в Україні:
 1. Опацький І. Ю. Петро Федорович Курінний та його родина : монографія / І. Ю. Опацький ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. 220 с.
 2. Соціально-філософські виміри сучасного українського суспільства : колективна монографія / за наук. ред. проф. Карасевича А.О. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. 149 с.
 3. QUO VADIS? Польські історичні студії (ХІХ ‒ перша половина ХХ століття) : колективна монографія / Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Іст. ф-т, Польський культурно-освітній центр ; [редкол.: Горохівський П. І., Гордієнко В.В., Кривошея І. І., Священко З. В. ; рец.: Комар В. Л., Кузнець Т. В., Морозов А. Г.]. Київ : КНТ, 2020. 306 с.
 4. Горохівський П.І. Освіта Христинівщини в 30-х – на початку 40-х років (За матеріалами газети «Колгоспник Христинівщини») : монографія. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 222 с.
 • за кордоном:
 1. Біляєва С.О. Oxford handbook on Islamic archaeology. Edited by Bethany Walker, Timothy Insol, Corisande Fenwic Oxford University press, New York, United states, 2020, 776 с. Співавтор розділу: Ottoman archaeology of Europe. (67,5 / 0, 5 д.а.).
 2. Shachkovska L., Maksymchuk O. A Gender Discourse Analysis is in
  Modern Mass-Media. Information society: modern transformations. Магілёў, р. 118–126. (міжнародна колективна монографія).

Навчальні посібники:

 1. Політологічна енциклопедія: Навчальний посібник / уклад.: Карасевич А. О., Шачковська Л. С. Кн. 8 (Літери У,Ф,Х). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 482 с.
 2. Політологічна енциклопедія: Навчальний посібник / уклад.: Карасевич А. О., Шачковська Л. С. Кн. 9 (Літери Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 548 с.
 3. Логіка: навч. посібн. / Уманський держ. пед. у-т імені Павла Тичини; уклад. Кожушко Т. В., Фуркало В. С., Мартиненко Л. Б. Умань: Візаві, 2020. 156 с.
 4. Історична географія України : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. Лісовська О. В. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. 237 с.
 5. Військова історія України : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. В. С. Тацієнко. Умань : Сочінський М. М., 2020. 314 с.
 6. Основи історичного музеєзнавства : навч. посіб. для студ. іст. ф-ту / О. В. Скус; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань :  Візаві, 2020. 210 с.
 7. Історія України ХХ – ХХІ століття : навч. посіб. для студ. історичного факультету / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад.: М. М. Рогожа, О. І. Джагунова. Умань : Візаві,2020. 252 с.
 8. Релігійний туризм в Україні : навчальний посібник / укладач О. П. Чучалін; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. 110 с.
 9. Історія української державності: навч. посібник / Б. Д. Чорномаз. К.: Талком, 2020. 207 с.
 10. Історіографія історії України : навчальний посібник / І. Ю. Опацький ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. 106 с.
 11. Священко З. В. Новітня історія слов'янських народів : навч. посіб. : в 2 ч. Ч. 1 : (1918–1945); Уманський держ. пед. ун-т. Умань : Візаві, 2020. 478 с.
 12. Священко З. В. Новітня історія слов'янських народів : навч. посіб. : в 2 ч. Ч. 2 : (1945–поч. ХХІ ст.); Уманський держ. пед. ун-т. Умань : Візаві, 2020. 478 с.
 13. Біляєва С.О. World and national cultural heritage. К. НУХТ. 2020. 105 с. Навчальний посібник. (електронне видання). Реєстраційний номер електронного навчального посібника 39.36.-03072020 (у співавт. з О. Коцюбанською).
 14. Горохівський П.І. Семінарські і лабораторні заняття з курсу «Методика навчання історії в профільній школі»: Навчально-методичний посібник для магістрантів та викладачів. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 103 с.

Міжнародна співпраця на факультеті здійснюється шляхом участі науково-педагогічних працівників у реалізації угод університету про співпрацю з науковими та освітніми установами за кордоном, реалізації грантів для наукових досліджень, участі у роботі міжнародних конференцій за кордоном та в Україні, а також публікації статей у міжнародних наукових виданнях та тез у наукових збірниках міжнародних науково-практичних конференцій. 

Професор Кривошея Ігор Іванович та доцент Барвінок Ольга Володимирівна були координаторами наукової частини міжнародного проекту «ReHerit: Спільна відповідальність за спільну спадщину» (Львів-Умань), який фінансується Європейським Союзом» (2018–2020 рр.). Також професор Кривошея Ігор Іванович є членом редколегії наукових видань «Historia III stopnia» і «Częstochowskie Teki Historyczne» (Ченстохова), «Echa Przeszłości» (Ольштин) та «Rozdroza» (Познань–Умань–Ченстохова), «Над Віслою і Дніпром» (Торунь–Київ) та членом Польського історичного товариства (РТН) та Польського товариства дослідників XVIII ст. За звітний період професор Кривошея І. І. та доцент Барвінок О. В. взяли участь в online проекті «Кореспонденція мистецтв», який реалізують Посольство Республіки Польща у Києві та Національний музей у Варшаві.

Професор Біляєва Світлана Олександрівна є членом редколегії журналу «History and Art» (Егейський університет, Ізмір, Туреччина), головою правління історико-культурного товариства «Україна–Туреччина», членом Українського Національного комітету ІКОМОС (ЮНЕСКО) та членом Європейської археологічної асоціації.

Професор Кривошея Ірина Іванівна пройшла стажування (7-31 жовтня 2019 р., Варшавський та Ягеллонський університети, «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету»). Мета: виконання проекту з метою запровадження нових інтердисциплінарних та трансдисциплінарних методів викладання в університеті. Захист проекту відбувся у липні 2020 р.

кривошея

Доцент Барвінок Ольга Володимирівна взяла участь у Літній школі: HOLOCAUST STUDIES SUMMER PROGRAM (6-17 JULY 2020) organized by the United States Holocaust Memorial Museum (Washington, DC) in partnership with Ukrainian Center for Holocaust Studies and Taras Shevchenko National University of Kyiv in Ukraine («Студії Голокосту в Україні» дистанційна онлайн-програма, Сертифікат 6–17 липня 2020 року).

Наукова діяльність науково-педагогічних працівників історичного факультету у 2020 р. реалізовувалася також в межах участі у держбюджетних темах, опанування кандидатських та докторських дисертацій, керівництва науковою роботою аспірантів, написання відгуків, участі в конференціях і т.д.

Бажаємо усім у новому 2021 р. міцного здоров’я та ще більших наукових злетів!