50

МЕТА ПРАКТИКИ

Практика є одним з найбільш складних і багатоаспектних видів навчальної роботи студентів,  обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми  для підготовки фахівців різних кваліфікаційних рівнів, яка дозволяє їм  встановлювати, розвивати та закріплювати професійні компетентності.

Практична підготовка студентів історичного факультету Уманського державному педагогічного університету проводиться відповідно   «Положення про організацію практик в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, розробленого відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом МОН України від 8 квітня 1993 р. №93, «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом МОН України від 2 червня року 1993 № 161).

Види та тривалість практики визначаються стандартами вищої освіти та відображаються відповідно в навчальних планах і графіках навчального процесу. Зміст і послідовність практик на історичному факультеті визначається наскрізною та робочими  програмами, які розробляються кафедрами згідно з навчальним планом відповідно до стандарту вищої освіти. Основними видами практик на історичному факультеті є навчальна, що знайомить студентів зі специфікою майбутнього фаху,  первинними професійними уміннями і навичками із загально-професійних та спеціальних дисциплін та  виробнича, яка дозволяє  набути студентами практичного досвіду формування педагогічних компетентностей.

Студенти І-ІІІ курсів освітньо-кваліфікаційних рівня  «бакалавр» проходять навчальні (фахові) практики в залежності від конкретної спеціальності (спеціалізації).

Студенти  (Напрям підготовки: 6.020302 Історія. спеціалізація: правознавство) проходять такі види практик: польова археологічна  практика ( І курс навчання), музейна , архівна ( ІІ курс навчання)  та правова ( ІІІ курс навчання).

Студенти  (Напрям підготовки: 6.020302 Історія. Спеціалізація:  людина і світ)  крім  указаних проходять   етнографічну практику ( ІІІ курс навчання).

Студенти (Напрям підготовки: 6.020302 Історія. Додаткова спеціальність: 6.040104 Географія) згідно навчального плану  факультету проходять  наступні види практик: польова археологічна  практика ( І курс навчання),  комплексна навчально-польова практика з геології з основами геохімії та картографії з основами топографії ( ІІ курс навчання), далека навчально-польова практика  із загального землезнавства ( ІІІ курс навчання), польова практика з навчального курсу « Методика викладання географії» ( ІV курс навчання).

Науково-навчальною базою археологічної практики  є: науково-дослідний інститут археологічних культур Буго-Дніпровського межиріччя, науково-дослідна лабораторія «Археологія Уманщини» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, а також, Інститут археології НАН України, Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура», Державний історико-культурний заповідник «Меджибіж».   

Навчальними  базами музейної та архівної  практики є фонди Уманського краєзнавчого музею, музею УДПУ імені Павла Тичини, архівний відділ Уманської міської ради, Уманської райдержадміністрації, Уманського краєзнавчого музею та архіву УДПУ. Юридичні відділи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади є головною базою  проходження  правової практики. Комплексна навчальна польова практика з геології з основами геохімії та картографії з основами топографії, проходить в селі  Колочава, Міжгрського р-ну, Закарпатської обл., польова практика із загального землезнавства – у селі Ставки, Бершадського району, Вінницької області.

Педагогічну (виробничу) практику проходять студенти освітньо-кваліфікаційного рівнів  «бакалавр», «спеціаліст»   та «магістр», зміст і характер діяльності яких  відрізняється на кожному етапі рівнем складності, різноманітністю і самостійністю завдань, видами професійної діяльності.

Мета і завдання педагогічної ( виробничої ) практики на історичному факультеті реалізовується студентами на трьох основних етапах: пропедевтичному (організаційно – методичному), основному (навчально- дослідницькому), підсумковому (складання звітної документації для моніторингу досягнень та набутого досвіду).

Практична навчально-виховна, методична і дослідницька діяльність студентів. організовується у відповідності до принципів демократичності, відкритості, синтетичності, цілісності і системності, співробітництва  на різних рівнях комунікації, поповнення соціального капіталу,поступового ускладнення завдань.

Так, студенти ІІІ курс у історичного факультету проходять  ознайомчу педагогічну практику в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІ, І-ІІІ  ступенів без виконання професійних функцій. Студенти ІV курсу  набувають кваліфікації учителя історії та класного керівника  в основній школі (1-9 класи),  V курсу – в старшій школі (10-11 класи).

Базами проходження педагогічної практики студентами освітньо-кваліфікаційного  рівня «магістр» (V і VІ курсу)  є випускні кафедри історичного  факультету (кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії та правознавства). Для проходження практики студенти можуть бути скеровані в інші навчальні заклади I - IV рівнів акредитації, де викладаються відповідні дисципліни спеціалізації і здійснюється підготовка спеціалістів за програмою молодшого спеціаліста та бакалавра. Об'єктом практики студентів – магістрів  є навчальний процес підготовки фахівців за фаховим напрямом. Предметом практики виступає окрема дисципліна фундаментального чи професійно орієнтованого циклу навчального плану, що відповідає напряму наукових досліджень студента та узгоджується з темою його магістерської роботи.

Після завершення практики у тижневий термін проводиться захист, де студенти складають індивідуальні звіти та захищають їх перед комісією. Узгоджені  та скориговані оцінки оголошується  після  складання заліку. Критеріями оцінювання  виробничої практики є: організованість, дисциплінованість , добросовісне ставлення до роботи, систематичне ведення щоденника, виконання завдань змістових модулів (навчального,  виховного, методичного і дослідницького), наявність відео та  фотоматеріалів залікових заходів, своєчасне оформлення та здача звітної документації. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр , а загальні підсумки  усіх видів практик підводяться на вченій (педагогічній) раді   історичного факультету.