ІCТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

ОГОЛОШЕННЯ

перша сторінка кінцева 2 
photo 5370663979115995322 y 1 1 
50

Структура

Історія факультету

Історична освіта на Уманщині, хоч і педагогічного спрямування бере свій початок з 1930 р. коли постановою Ради Народних Комісарів УСРР від 11 серпня 1930 р. «Про реорганізацію мережі й системи педагогічної освіти», в Умані створено Інститут соціального виховання. 

1930 р. у новоствореному вищому навчальному закладі почалася підготовка вчителів історії. Інститут мав у своєму складі 4 факультети: техніко-математичний, мовно-літературний, агробіологічний та історико-економічний. До недавнього часу вважалося, що факультет, який у 1933 р. випустив 25 вчителів історії називався соціально-економічним, проте у архівних документах, віднайдених у 2017 р. знаходимо підтвердження, що факультет називався історико-економічний. Із цього ж документу стало відомо, що й кафедру історії України було створено 1930 р. Але, 1932 р. кафедру історії України реорганізували в «Історичну катедру». Така реорганізація не була дивною у світлі посилення контролю Москви над УСРР та гальмування українізації. 

Проте ще на останніх акордах цієї ж українізації, 1933 р. в Уманському учительському інституті постає вже самостійний історичний факультет, який проіснував лише до 1935 р. Далі вже починається «погром» радянською владою української історичної науки, всеохоплююча політизація соціально-гуманітарного знання та утвердження тотального контролю над історіографією, що й потягло за собою ліквідацію історичного факультету, і не лише в Умані. 

За період існування факультету з 1930 р. по 1935 р. було підготовлено 93-х вчителів історії. Після 1935 р. тут діяла лише загальноінститутська кафедра марксизму-ленінізму, яка забезпечувала викладання суспільних дисциплін в інституті і стала єдиним осередком історичної науки в інституті. 

В складі кафедри працювали доктори та кандидати історичних наук, велась наукова робота у відповідному ідеологічному напрямі. При кафедрі працювали постійно діючі семінари вчителів історії і суспільствознавства шкіл міста Умані та району.

Друге життя інститут, а також історичний факультет отримав після війни. Уманський учительський інститут було відновлено в 1944 р. у складі двох факультетів: фізико-математичного та природничо-географічного. Відновлено було і загальноінститутську кафедру марксизму-ленінізму. З 1944 р. її очільниками були:

1.Філімонов Петро Миколайович;

 2.Трегуб Микита Іванович;

 3.Горбач Василь Матвійович (ректор інституту 1955-1963 рр.);

 4.Семенов Георгій Кузьмич;

 5.Березовчук Микола Данилович;

 6.Підпригорщук Іван Володимирович;

 7.Найдіон Віктор Панасович.

У наступні роки керівники кафедри змінювалися постійно, це були Тукмачев Петро Пилипович, Лєухін Лев Георгійович, Коваль Анатолій Ульянович та ін.

Післявоєнна відбудова та зміцнення бази навчального закладу дало можливість уже в 1946 р. відкрити третій факультет ― історичний, який проіснував, на жаль, всього 4 роки (до 1950 р.). діяло 2 кафедри: основ марксизму-ленінізму та історії. В цьому ж році було створено кабінет історії. Працював постійно діючий семінар з вивчення діалектичного та історичного матеріалізму.

Проте, зважаючи на наступ на історичну науку і освіту в Україні, відбувається ліквідація історичних факультетів у навчальних закладах регіонального рівня, тому у 1948-1949 н. р. набір на І курс історичного факультету вже не проводився, лише закінчували навчання студенти попереднього набору.

Крім того діяли факультативи (їх відвідували добровільно): історія і теорія музики, економічна географія СРСР (слухав весь І курс історичного факультету), латинська мова, англійська мова та практикум по виготовленню саморобних фізичних пристроїв. Проте, читаючи архівні документи складається враження, що у студентів не було вибору ходити на факультативи чи ні, це було «добровільно-примусово».

Працювали наукові та предметні студентські гуртки: марксизму-ленінізму та історичний гурток.

Деканом факультету був Палій С.П. Діяла кафедра історії, яку у липні-вересні 1946 р. очолював Дворяківський А.О., а з жовтня 1946 р. до серпня 1950 р. Горбач В.М., який після розформування факультету призначений на посаду заступника директора інституту по навчальній і науковій роботі. 1950 р. факультет було ліквідовано і відновив своє існування він лише у 2005 році.

У цей період перед викладачами історичного факультету, а після його ліквідації, загальноінститутської кафедри марксизму-ленінізму покладали завдання підготовки таких фахівців, які не тільки володіли б педагогічними знаннями й навичками роботи в школі, а й були активними громадсько-політичними працівниками, озброєними марксистсько-ленінським вченням. Кафедра, як провідна сила методологічного й ідейно-політичного впливу на весь колектив, відігравала важливу роль і мала серйозний вплив на навчально-виховний процес.

У 1979-1980 навчальному році, склад кафедри був повністю укомплектований. Тут працювало 17 викладачів, з них 7 кандидатів наук, доцентів. Викладачі кафедри забезпечували викладання таких дисциплін: «Історія КПРС», «Марксистсько-ленінська філософія», «Політична економія» та «Науковий комунізм». Історія як навчальна дисципліна була відсутня, а викладалась лише як окрема тема в складі дисципліни «Історія КПРС». На кафедрі працювало 3 секції:

1.Історії КПРС – керівник старший викладач Шевчук С.Г.;

 2.Політичної економії і наукового комунізму – керівник доцент Товбіс Б.Н.;

 3.Філософії – керівник доцент Тукмечев П.П.

Більшість тем наукових робіт кафедри присвячені питанням комуністичного виховання молоді, радянському способу життя, історії парторганізацій Черкащини і Уманщини. Члени кафедри Найдіон В.О., Товбіс Б.Н., Шевчук В.С. брали активну участь в написанні праці «Історія міст і сіл Української РСР».

У 1991 р. кафедру марксизму-ленінізму розформовано, а на її основі створено нову – кафедру суспільних наук. 1993 р. її знову було реорганізовано і постало дві загальноінститутські кафедри: кафедра суспільних наук та кафедра українознавства, що забезпечували викладання суспільних, філософських та історичних дисциплін. Кафедру суспільних наук очолив Анатолій Карасевич, а кафедру українознавства - Тетяна Кузнець.

З 2002 року історичну освіту в Уманському педагогічному університету можна було здобути на філологічному факультеті лише як додаткову спеціалізацію до спеціальності «Українська мова і література» («Українська мова і література та історія»), а з 2003 р. на тому ж факультеті, але вже як спеціальність - «Історія та правознавство».

З березня 2001 р., як загальноуніверситетська, діяла кафедра історії. 

Завідувач кафедри – кандидат історичних наук, доцент Голобородько В.М. У той час на кафедрі працювали:

- Шевчук В.П. доктор історичних наук, професор;

 - кандидати історичних наук, доценти: Фещенко В.Т., Рогожа М.М., Кривошея Ір.І., Кривошея І.І., Бодров Ю.І.;

 - старший викладач Горохівський П.І.;

 - асистенти: Дудник О.В., Священко З.В., Чабанюк В.В.

Знову, вже втретє, історичний факультет постав у 2005 р., коли 15 липня 2005 р. ректор університету Мартинюк М.Т. підписав наказ №199 про відкриття історичного факультету в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Кафедру історії було розформовано і на її основі постало 3 нових кафедри уже історичного факультету: кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії та кафедра економічних та правознавчих дисциплін (проіснувала лише один рік), крім того існувала ще кафедра суспільних наук.

Деканом був призначений кандидат філософських наук, доцент Карасевич Анатолій Олександрович, заступником декана з навчальної роботи Священко Зінаїда Василівна, заступником з наукової роботи – Кривошея Ігор Іванович, заступником з виховної роботи – Сокирська Владилена Володимирівна. Диспетчером деканату стала і є до цього часу Німенко Людмила Прокопівна.

Відомими нам деканами історичного факультету були: 

 - Палій С.П. (1946–1950 рр.), 

 - Кузнець Т.В. (2013–2016 рр.), 

 - Карасевич А.О. (2005–2013 рр., 2016–2021 рр.), 

 - Священко З.В. (з 2021 р. по даний час).

На сьогодні професорсько-викладацький колектив історичного факультету складають 34 штатних працівника. Серед них:

– докторів наук, професорів – 4 (Кузнець Т. В., Священко З. В., Кривошея Ір. І., Біляєва С. О.);

– кандидатів наук, професорів – 1 (Кривошея І. І.);

– кандидатів наук, доцентів – 22;

– кандидатів наук, ст. викладачів – 2;

– викладачів, які працюють над дисертаціями – 5.

Відсоток захищеності складає 85,3 %.

Потужним є викладацький резерв, так як в аспірантурі навчається 10 осіб.

У складі факультету три кафедри:

– Кафедра історії України ( зав. кафедри док. іст. наук, проф. Тетяна Кузнець) – 9 осіб – 88,9% захищених;

– Кафедра всесвітньої історії та методик навчання (зав. кафедри кан. іст. наук, доц. В’ячеслав Гордієнко) – 14 осіб – 100% захищених.

– Кафедра соціальних і правових дисциплін (зав. кафедри кан. соц. наук, доц. Анатолій Бержанір) – 11 осіб – 63,6% захищених.

Осередками наукової діяльності є науково-дослідні лабораторії:

1. «Історичне краєзнавство Уманщини» (зав. лабораторії проф. Тетяна Кузнець)

2. «Археологія Уманщини» імені В.О, Круца (зав. лабораторії, проф. Світлана Біляєва)

3. «Соціовимір» (зав. лабораторії канд. політ. наук, доц. Ярослав Балановський).

Науково-педагогічними працівниками факультету написано десятки монографій, посібників, тисячі наукових статей, факультет завжди був у перших рядах рейтингів з наукової діяльності.

Радували своїми науковими здобутками і студенти. Більше 50 осіб були переможцями предметних олімпіад, конкурсних турнірів з історії та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

З 2021 року змінився склад деканату. Деканом обрано д. і. н., професора Зінаїду Священко, заступниками стали: з навчальної роботи к. і. н., викл. Олена Джагунова, з виховної роботи – к. і. н., доцент Анна Шауренко; з наукової роботи – к. і. н., проф. Олена Скрипник, з організації практик – к. і. н., доцент Валентина Голобородько; з міжнародної діяльності – викл. Олена Максимчук, з профорієнтаційної роботи – к. і. н., доцент Ігор Опацький. Диспетчером деканату залишається Людмила Німенко; методист заочної форми навчання Ірина Терпан.

Цьогоріч студентську сім'ю поповнило 182 особи. Усього на факультеті навчається 484 особи. Широким розмаїттям характеризується дозвілля наших студентів: екскурсії, конкурси, квести, ярмарки, кінолекторій, зустрічі з цікавими людьми, танцювальний колектив, футбольна команда, студія «Поетична Кліо», команда КВН та багато іншого. Це лише пунктирне окреслення історичного факультету як структурної складової Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


3spy5abOnfA
NSDI4VljmaEWec6ZoFRdvc
HWmq1swVHLg

1Iew-yaj1UM
6YrPaO9qVTk

29 3
bK3t1mNp4XI
cxFUsWtUAF4
fMkVBJYMUWo
6NioPV2KolY

H17wI gagjQ
Qdw5aA93TME
vupysk

Символіка факультету

Герб та гімн історичного факультету

Нас об'єднала мудрості історія,
Шляхи до правди в маках зацвіли.
Ми нову націю в державницьку теорію - 
В життя народу України возвели!

Приспів:
Україно, Україно!
Ти в історії нам свята мати,
Ми тебе піднімемо з руїни,
І в житті будем всі цінувати!

Ідуть в дорогу історичні легіони,
Щоб у Європі Україна вік жила.
І Альма мати у наступні перегони,
Майбутній зміні руку честі подала!

Приспів:
Україно, Україно!

Ти в історії нам свята мати,
Ми тебе піднімемо з руїни,
І в житті будем всі цінувати!

Музика Василя Семенчука

Слова Анатолія Карасевича

Керівництво

Керівництво історичного факультету

 

 
 

Скус Ольга Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат
історичних наук, професор

Посада: в.о. декана факультету

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 photo 2024 04 10 11 13 03 1 1

Джагунова Олена Ігорівна

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат історичних наук, доцент

Посада:  заступник декана з навчальної роботи

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 
 

Чучалін Олександр Петрович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент

Посада:  заступник декана з наукової роботи

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 
 

Шауренко Анна Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат історичних наук, доцент

Посада:  заступник декана з виховної роботи

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 
 

Родік Тетяна Петрівна

Науковий ступінь, вчене звання: старший викладач

Посада:  заступник декана з організації практик

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 
 

Максимчук Олена Вікторівна

Науковий ступінь, вчене звання:старший викладач

Посада:  заступник декана з міжнародної діяльності

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 
 

Діденко Катерина Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, старший викладач

Посада:  заступник декана із впровадження ІКТ в освітній процес

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 
 

Пархета Вікторія Іванівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат юридичних наук, викладач

Посада:  координатор з профорієнтаційної роботи

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 
 
 

Німенко Людмила Прокопівна

Посада:  диспетчер

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 

Назарова Валентина Геннадіївна

Посада:  лаборант

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.