50

Кафедра історії України

Кафедра створена у 2005 році (наказ №199 від 15.07.2005 року).
У її складі 11 викладачів, з них 10 штатних (1 доктор історичних наук, 1 професор, 6 кандидатів історичних наук, 6 доцентів, 1 старший викладач, 3 викладачі), 1 сумісник . При кафедрі діє аспірантура (спеціальності 07.00.01 – історія України та 032 – Історія та археологія), у якій вчений ступінь здобувають 6 аспірантів та 2 здобувачів.

Завідувач кафедри доктор історичних наук, професор Кузнець Тетяна Володимирівна.  

1

СКЛАД КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ:

1. Кузнець Тетяна Володимирівна – доктор історичних наук, професор

2. Рогожа Марія Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент

3. Дудник Олена Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент

4. Скус Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент

5. Лісовська Ольга Василівна – кандидат історичних наук, доцент

6. Чорномаз Богдан Данилович – кандидат історичних наук, доцент

7. Тацієнко Віталій Сергійович – кандидат історичних наук, доцент

8. Чучалін Олександр Петрович – кандидат історичних наук, старший викладач

9. Тацієнко Наталія Леонідівна - викладач

10. Кукуруза Антоніна Василівна – викладач

11. Янчук Михайло Михайлович – викладач

12. Опацький Ігор Юрійович – викладач

Навчально-допоміжний сектор
Дідур Юлія Миколаївна – лаборант кафедри
Даниленко Наталія Володимирівна - лаборант науково-дослідної лабораторії «Історичне краєзнавство Уманщини»
Радчук Анюта Іванівна – старший лаборант.

1

Кафедра історії України забезпечує викладання наступних дисциплін:
1. Історія України: 1.1.Історія України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. 1.2.Історія України ХІХ ст. 1.3. Історія України ХХ – початку ХХІ ст.

2. Історія та культура України ( для всіх, крім історичного, факультетів)

3. Етнографія  України

4. Історія держави і права України

5. Історична географія України

6. Основи історичного музеєзнавства

7. Архівознавство

8. Архівознавство та основи історичного музеєзнавства

9. Джерелознавство історії України

10. Історіографія історії України

11. Історичне краєзнавство

12. Цивілізаційна історія України

13. Історія української державності

14. Методологія історії 

15. Магістерський семінар

16. Історія української діаспори

17. Військова історія України

18. Історія релігій в Україні

19. Музейно-архівна практика

20. Історична практика

21. Національний рух в Україні

22. Усна історія України

23. Історія української культури

24. Історія туризму в Україні

25. Релігійний туризм в Україні

26. Маєткова культура України

27. Публічна історія

28. Історія українського повсякдення ХХ ст.

29. Інновації в музейництві

30. Персоналії української історії

31. Туристична етнографія

32. Курсова робота з історії України

33. Виробнича практика

34. Музейна практика

Загальне академічне навантаження по кафедрі складає 6465 годин.

Кафедральна тема «Історико-регіональні аспекти історії України» (Держ. реєстр. № 0116 004805, номер і дата супровідного листа 723/01; 18.03.16 р.).
В рамках кафедральної теми виконуються чотири дисертаційних досліджень:
- Кулик Ірина В’ячеславівна «Єврейське населення Уманщини кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.». (науковий керівник проф. Кузнець Т.В.).
- Тацієнко Наталія Леонідівна «Селянство Правобережної України в імперський період 1793–1917 рр. (На матеріалах Уманського повіту)». (науковий керівник проф. Кузнець Т.В.)
- Опацький Ігор Юрійович «Родина Курінних в громадсько-політичному та національно-культурному житті України кінця ХІХ- першої половини ХХ ст.» (науковий керівник проф. Кузнець Т.В.)
- Перепелюк Ольга Максимівна «Церковні хори в Київській єпархії ХІХ – початку ХХ ст.» (науковий керівник проф. Кузнець Т.В.).
Головні наукові напрями, над якими працюють викладачі кафедри історії України:
- історичний розвиток Правобережної України від найдавніших часів до сьогодення;
- тенденції і особливості розвитку історичної науки (історіографія);
- історичне краєзнавство Уманщини.

Наукові здобутки та результати досліджень знаходять відображення у різнопланових публікаціях. До найвагоміших публікацій належать наступні.  

І. Монографії:
1. Кузнець Т.В. Православне духовенство Уманщини ХІХ – початку ХХ століття. Монографія. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2006. – 607 с.
2. Дудник О.В. Національно-демократичні перетворення в південних повітах Київщини в революційну добу (березень 1917 – 1920 рр.) - Умань: СПД Сочінський, 2008.–248 с.
3. Скус О.В. Релігійна палітра Уманщини 1793-1917 рр. Монографія. – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. – 265 с.
4. Лісовська О.В. Українське село в 60-х – в першій половині 80-х ХХ ст. (стан матеріально-технічної бази) - Умань, 2010. – 220 с.
5. Кузнець Т.В., Кривошея І.І., Скус О.В. Християнська Церква в Умані кінця ХVІІІ – початку ХХ століття. Монографія / Кузнець Т.В., Кривошея І.І., Скус О.В. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2012 – 148 с.
6. Семенчук О.О. Священицькі родини Уманщини (XIX – початок XX ст.) / О.О. Семенчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 240с.
7. Усна історія Уманщини: сільська школа: монографія. / уклад. проф. Т.В. Кузнець (голова), М.М. Рогожа, О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. –368 с.
8. Усна історія Уманщини: повоєнна відбудова: монографія. / уклад. проф. Т.В. Кузнець (голова), М.М. Рогожа, О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 154 с.
9. Усна історія Уманщини: діти війни-літописці: монографія. / уклад. проф. Т.В. Кузнець (голова), М.М. Рогожа, О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. –100 с.
10. Усна історія Уманщини: звичаї та традиції села. / За ред. Кузнець Т. В. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 130 с.
11. Чорномаз Б. Д. Нарис історії села Стегніківці: публіцистика / Б. Д. Чорномаз. – К.: Талком, 2015. – 235 с.
12. Чорномаз Б. Україна Ольги Діденко / Б. Чорномаз. – К.: «Талком», 2017. – 134 с.
13. Усна історія: Сторінки сімейних історій / За ред. Т.В. Кузнець, О.В. Лісовська, О.В. Скус, В.С. Тацієнко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 190 с.
14. Історія країни – в історії родини / За ред. Кузнець Т.В., Опацький І.Ю. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 130 с.
15. Янчук М.М. Церковне шкільництво в Київській єпархії ХІХ – початку ХХ століття: монограф. / М.М. Янчук. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017 – 290 с.


ІІ. Навчальні посібники:

1. Кузнець Т.В. Історія України від найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. /Т.В. Кузнець. – Умань: ПП Жовтий, 2012. – 294 с. (з грифом МОНМС).
2. Кузнець Т.В. Історія України ХІХ ст. Навч. посібник. – Умань: РВЦ «Софія», 2012. – 315 с. (з грифом МОНМС).
3. Державний екзамен з історії України та методики її викладання: довідник / ред. кол. Кузнець Т.В., Рогожа М.М., Скус О.В., Кривошея І.І., Дудник О.В. – Умань: Візаві, 2013. – 385 с. (з грифом МОНМС).
4. Дудник О.В. Історія держави і права України (навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни). – Умань: ПП Жовтий, 2013. – 230 с. (з грифом МОНМС).
5. Історія України ХХ століття: навч. посіб. для студентів історичного факультету / укл.: М.М. Рогожа, В.С. Тацієнко – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 354 с.
6. Методичні рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт для студентів заочної та дистанційної форм навчання / З.В. Священко, О.О. Кунецька. – Умань. – ВПЦ «Візаві», 2014. – 72 с.
7. Студентські наукові роботи з історії: методичні рекомендації / Уклад.: І.І. Кривошея, Т.В. Кузнець. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 116 с.
8. Дудник О. В. Етнографія України: навч.-метод. пос. – Умань: ФЩП Жовтий О. О., 2016. – 39 с.
9. Кукуруза А. В. Історія рідного краю: Уманщина. Посібник для студентів денної та заочної форми навчання / укл.: А. В. Кукуруза. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 180 с.
10. Рогожа М. М. Джерелознавство історії України: посібн. Для студентів історичного факультету / укл.: М. М. Рогожа. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 94 с.
11. Усна історія Уманщини: традиції та звичаї села: монографія. / уклад. проф. Т.В. Кузнець (голова), М.М. Рогожа, О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – 128 с.
12.Кузнець Т.В. Історія в журналі "Труды Киевской Духовной Академии": тематична спрямованість публікацій// Гілея: науковий вісник. - Вип.110. - 2016.- №7. - С. 13-18.
13.Кузнець Т.В. Духовна еліта нації: Порфирій Демуцький // Література та культура Полісся: збірник наукових праць. - 2016. - №4. - С. 76-86.
14. Кузнець Т.В. Церковний спів в системі духовної освіти Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст.// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: − Історія. Вип.24. − Вінниця, 2016. − С.47−51.
15. Кузнець Т.В. Другокласні та церковно-учительські школи Духовного відомства на початку ХХ століття // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.». – 2016. – Вип.1. – 148 с. С.25-30.
16. Кузнець Т.В. Уманське духовне училище: будинок та навчальний заклад // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи: кол. монографія/ за ред. Р.Димчика, І. Кривошеї, Н.Моравця.-Умань-Познань-Ченстохова: ФОП Жовтий О.О., 2016. - 286 с. - Серія «Польсько-український науковий діалог в Умані».-Вип.3.- С.168-175.
17.Кузнець Т.В., Кукуруза А.В.«История Православной Церкви на страницах журнала «Труды Киевской Духовной Академии» 1860-1913 г.г. American Historical Review, «Oxford University Press», 2016, Volume 121, № 5.– Р. 11-31.
18. Історія України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття: навчальний посібник-практикум. Укладачі: Кузнець Т.В., Кукуруза А.В. – Умань, 2016. – 297с.
19. Історія та культура України. Навчальний посібник/Укл. Кузнець Т.В., Лісовська О.В., Скус О.В. – Умань, 2016. – 180 с.
20. Студентські наукові роботи з історії. Методичні рекомендації/ Кривошея І.І., Кузнець Т.В. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 102 с.
21. Студентські наукові роботи з історії. Методичні рекомендації/ Кривошея І.І., Кузнець Т.В. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 102 с.
22. Усна історія Уманщини: традиції та звичаї села: монографія. / уклад. проф. Т.В. Кузнець (голова), М.М. Рогожа, О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – 128 с.
23.Джерелознавство історії України: посібн. для студентів історичного факультету / укл.: М.М. Рогожа. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 94 с.
24. Усна історія Уманщини: пам'ятники та пам'ятні знаки села. Монографія / За ред. проф. Кузнець Т.В. (голова), доц. Рогожа М.М., доц. Скус О.В. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2016. – 280 с.
25. Чорномаз Б.Д. Нариси історії села Стегніківці: публіцистика. / Б.Д. Чорномаз.- К.: Талком, 2015. – 235 с., іл
26.Чорномаз Б.Д. Национальные сокровища Украины // Альманах. №2. – 19 января 2016 г. – С. 24-25.
27.Нарис історії села Стегніківці: публіцистика/ Б.Д. Чорномаз. – 2-ге вид. – Київ: Талком, 2016. – 244 с.
28. Чорномаз Б.Д., Чорномаз Т.О. Уманщина у плині літ (Колективна монографія). – Умань: Візаві. – 2016.
29. Чорномаз Б.Д. Пам'ятник ватажкам гайдамацького повстання Умані. Історія спорудження. – Умань, 2016. – 40 с. (брошура).
30. Дудник О.В. «Селянський рух на Уманщині в роки Української революції (1917-1920 рр. )» // Уманська старовина: науковий журнал. – 2016. - №1.
31.Етнографія України. Навчально-методичний посібник. – Умань: Видавничо-поліграфічний ценрт «Візаві», 2016. – 40 с.
32. Лісовська О.В. Матеріально-технічна база українського села в 60-80-ті роки ХХ ст.:аналіз праць радянських дослідників // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць /Гол. ред. В.М. Вашкевич. - К., 2015. - Вип.92– 384 с. – С. 128-131.
33.Лісовська О.В. Георгій Семенович Тереверко: мрія злетіти в небо // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Вип. 1. – 148 с. – С. 87-90.
34.Лісовська Ольга. Матеріально-культурний рівень сільських трудівників Української РСР (сер. 1960-х –1980-ті рр.) // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 1 (13) (січень-березень). – Т. 1. – 140 с. – С. 72-78.
35.Лісовська О.В. Стан соціального забезпечення українського села на середину 1960-х років // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 106 (3). – 392 с. – С. 90-94.
36. Лісовська О.В. Особливості краєзнавчої роботи в школі // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції молодих учених «Інтелектуальний потенціал в умовах сучасного суспільства» (м.Умань, 20 травня 2016 р.). – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 148 с.(тези)
37.Історія та культура України. Навчальний посібник/Укл. Кузнець Т.В., Лісовська О.В., Скус О.В. – Умань, 2016. – 180 с.
38.Історичне краєзнавство: навчальний посібник для студентів історичного факультету / укладач О. В. Лісовська. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 240 с.
39. Усна історія Уманщини: традиції та звичаї села: монографія. / уклад. проф. Т.В. Кузнець (голова), М.М. Рогожа, О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – 128 с.
40. Скус О.В. Конфесійна палітра Уманщини в ХІХ ст.: особливості джерельної бази//Часопис української історії. – 2015. – № 33.
41.Історія та культура України. Навчальний посібник/Укл. Кузнець Т.В., Лісовська О.В., Скус О.В. – Умань, 2016. – 180 с.
42. Усна історія Уманщини: пам'ятники та пам'ятні знаки села. Монографія / За ред. проф. Кузнець Т.В. (голова), доц. Рогожа М.М., доц. Скус О.В. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2016. – 280 с.
43. Скус О. Усна історія Уманщини: Революція гідності // Збірник наукових праць «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи». – Вінниця, 2016. – Випуск 1. – Електронний ресурс.
44. Тацієнко В. Заходи церковної адміністрації щодо підвищення моральності православного парафіяльного духовенства Київської єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст. // Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв, 2016. – № 2 (14) (квітень-червень). – Т. 1. – 2016. – С. 28-32.
45.Тацієнко В. Матеріальне забезпечення православного парафіяльного духовенства Уманського повіту в ХІХ – на початку ХХ ст. // Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв, 2016. – № 1 (13) (січень-березень). – Т. 2. – С. 33-40.
46.Тацієнко В. Сім'я православного парафіяльного духовенства Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С.42-47.
47.Тацієнко В. Забезпечення бідних духовного стану Київської єпархії в першій половині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 45. – С.28-32.
48.Тацієнко В. Благочинницькі та церковні бібліотеки Київської єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. Вип. 1. – Ч. 2. – С.46-49.
49.Тацієнко В. Освітній рівень православного парафіяльного духовенства київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. // Evropský filozofický a historický diskurz. – Svazek 2. – 2. vydání. – 2016. – С. 12-19.
50.Тацієнко В.С. Землекористування православного духовенства Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. та його вплив на відносини з селянством // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи. – Умань-Познань-Ченстохова : ФОП Жовтий О. О., 2016. – Серія «Польсько-український науковий діалог в Умані». – Вип. 3. – С. 175-183.
51. Тацієнко В.С. Моральність православного парафіяльного духовенства Київської єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст. // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти» – Кам'янець-Подільський, 2016.
52.Тацієнко В.С. Дозвілля православного парафіяльного духовенства Київської єпархії в ХІХ – на початку ХХ ст. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, політика» (Люблін, 15-16 лютого 2016 р.).
53. Кукуруза А.В. Доньки духовенства Уманського повіту в Київському єпархіальному жіночому училищі//Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія» – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2015. – С. 18-22.
54. Кукуруза А.В. Становлення системи освіти в Умані ХVІІІ – поч. ХХ століття //Уманська старовина.– 2016. – № 1.
55. Кукуруза А.В. Духовні семінарії в системі освіти ХІХ – початку ХХ ст.// Нistoria III Częstochowskie Spotkania Młodych Historyków. – 2015.– T.III.
56. Кукуруза А.В. «Духовні академії в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (за звітами Обер-прокурора Святійшого Синоду)// Кукуруза Антоніна Василівна // Інтелігенція і влада.– 2015. – № 33.
57.Кукуруза А.В. «Труды Киевской Духовной Академии» як джерело вивчення історії духовної семінарії// Емінак: науковий щоквартальник. – 2016.-№2 (14)(квітень-червень).- Т. 3.
58. Кукуруза А.В. Система духовної освіти для жінок православного сповідання в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: статистичні виміри// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип.24. Збірник наукових праць / за заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016.
59.Кукуруза А.В. Становлення системи освіти в Умані ХVІІІ – поч. ХХ століття// Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Вип. 1.
60.Кузнець Т.В., Кукуруза А.В.История Православной Церкви на страницах журнала «Труды Киевской Духовной Академии» 1860-1913 г.г. American Historical Review, «Oxford University Press», 2016, Volume 121, № 5.– Р. 11-31.
61. Кукуруза А.В. Училища при жіночих монастирях Київської губернії ХІХ століття// ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, політика», Ч.1. – Люблін: WSEI, 2016.
62.Кукуруза А.В. Духовні училища в системі освіти ХІХ – початку ХХ століття// ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти» – Кам'янець-Подільськ, 2016. – 196 с. (тези).
63.Кукуруза А.В. Історія рідного краю: навчальний посібник. – Умань: Видавничо-поліграфічний ценрт «Візаві», 2016 – 180 с.
64. Історія України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття: навчальний посібник-практикум. Укладачі: Кузнець Т.В., Кукуруза А.В. – Умань, 2016. – 297с.
65. Янчук М.М.Учительський склад шкіл грамоти та церковнопарафіяльних шкіл Уманського повіту на початку ХХ століття//Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія: Матеріали міжнародної наук.-практ. Конференції. (м. Київ, Україна, 9-10 жовтня 2015 року). – К.: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2015. – С. 39-43.
66.Янчук М.М.Підготовка учителів для церковних шкіл Київської єпархії на початку ХХ століття//Особистість, суспільство, політика: Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф./За ред.. С. Терепищого, Ю. Будник, В. Грасимовича, О. Познія. – Ч.1. – Люблін: WSEI, 2015. – С. 74-77.
67.Янчук М.М. Початкові церковні школи кінця ХІХ – початку ХХ століття за даними церковної статистики// Evropský filozofický a historický diskurz. – Volume 2. – Issue 2. – 2016. – С. 12-19.
68. Янчук М.М. Церковно-шкільний часопис Київської єпархії кінця ХІХ-початку ХХ ст.: інформаційний потенціал джерела// Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. - №2 (14) (квітень-червень). – Т.3. – С. 90-96.
69. Янчук М.М. Початкові церковні школи кінця ХІХ – початку ХХ століття за даними
церковної статистики// Evropský filozofický a historický diskurz. – Volume 2. – Issue 2. – 2016. – С. 12-19.
70. Янчук М.М. Приміщення для церковних шкіл в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Сучасні тенденції у розвитку науки і освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24 березня 2016р. - Кам'янець-Подільський, 2016. – С. 36-39.
71.Опацький І.Ю. Німецька військова адміністрація в Умані у 1918 р. (за матеріалами щоденника П.Ф. Курінного) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2016. – Вип. 45. – С.128-131.
72. Опацький І. Уманське відділення Київського товариства охорони пам'яток старовини і мистецтва (за матеріалами родини Курінних) // Емінак. – 2016. – №3. – С. 96-102.
73. Історія та культура України: навчальний посібник / Т.В. Кузнець, О.В. Лісовська, О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві» (видавець «Сочінський М.М.»), 2017. – 175 с.
74. Історичне краєзнавство: навчальний посібник для студентів історичного факультету / укладач О. В. Лісовська. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський М.М.»), 2017. – 270 с.
75. Архівознавство: навчальний посібник для студентів історичного факультету / Укладач О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 253 с.
76. История Украины с древнейших времен до конца XVIII века: учебное пособие для иностранных студентов. Составители: Кузнец Т.В., Кукуруза А.В. - Умань: Издательско-полиграфический центр «Визави», 2017. – 108 с.
77. Історія держави та права України: Навчальний посібник. / укладач О. В. Дудник. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 204 с.
78. Магістерський семінар: навчальний посібник (уклад. Т.В. Кузнець). – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 168 с.Планово і системно ведеться робота з обдарованою студентською молоддю. На кафедрі історії України діють 1 проблемна група і 4 наукові гуртки, які об’єднують роботу 45 студентів історичного факультету, які мають здібності до наукової роботи.

Кожного року кафедра готує переможців першого туру олімпіади з історії та конкурсу студентських наукових робіт до участі у ІІ Всеукраїнському турі і щорічно здобуває призові місця. Студентка ІІІ курсу історичного факультету Вершигора Наталія під керівництвом проф. Кузнець Т.В., взяла участь у ІІ турі Конкурсу студентських наукових робіт і посіла ІІ місце.

Кафедра історії України співпрацює з науковими інституціями та осередками:
• ДНУ «Енциклопедичне видавництво»;
• Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса НАН України;
• Уманським краєзнавчим музеєм;
• Історичним факультетом Київського національного університету імені Т.Шевченка;
• Історичним факультетом Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського.
• Науково-дослідним інститутом «Історія Південно-Східного Поділля», науково-дослідною лабораторією «Історичне краєзнавство Уманщини», Державним історико-архітектурним заповідником «Стара Умань».


План науково-методичного семінару
План підвищення кваліфікації
Тематика курсових робіт
Тематика магістерських робіт (денне відділення)
Тематика магістерських робіт (заочне відділення)
Тематика дипломних робіт (перепідготовка)

Контактна інформація
Адреса: кімн. 111, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл., 20300
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.