50

Кафедри

Кафедра історії України

Кафедра створена у 2005 році (наказ №199 від 15.07.2005 року).
У її складі 11 викладачів, з них 10 штатних (1 доктор історичних наук, 1 професор, 6 кандидатів історичних наук, 6 доцентів, 1 старший викладач, 3 викладачі), 1 сумісник . При кафедрі діє аспірантура (спеціальності 07.00.01 – історія України та 032 – Історія та археологія), у якій вчений ступінь здобувають 6 аспірантів та 2 здобувачів.

Завідувач кафедри доктор історичних наук, професор Кузнець Тетяна Володимирівна.  

1

СКЛАД КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ:

1. Кузнець Тетяна Володимирівна – доктор історичних наук, професор

2. Рогожа Марія Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент

3. Дудник Олена Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент

4. Скус Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент

5. Лісовська Ольга Василівна – кандидат історичних наук, доцент

6. Чорномаз Богдан Данилович – кандидат історичних наук, доцент

7. Тацієнко Віталій Сергійович – кандидат історичних наук, доцент

8. Чучалін Олександр Петрович – кандидат історичних наук, старший викладач

9. Тацієнко Наталія Леонідівна - викладач

10. Кукуруза Антоніна Василівна – викладач

11. Янчук Михайло Михайлович – викладач

12. Опацький Ігор Юрійович – викладач

Навчально-допоміжний сектор
Дідур Юлія Миколаївна – лаборант кафедри
Даниленко Наталія Володимирівна - лаборант науково-дослідної лабораторії «Історичне краєзнавство Уманщини»
Радчук Анюта Іванівна – старший лаборант.

1

Кафедра історії України забезпечує викладання наступних дисциплін:
1. Історія України: 1.1.Історія України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. 1.2.Історія України ХІХ ст. 1.3. Історія України ХХ – початку ХХІ ст.

2. Історія та культура України ( для всіх, крім історичного, факультетів)

3. Етнографія  України

4. Історія держави і права України

5. Історична географія України

6. Основи історичного музеєзнавства

7. Архівознавство

8. Архівознавство та основи історичного музеєзнавства

9. Джерелознавство історії України

10. Історіографія історії України

11. Історичне краєзнавство

12. Цивілізаційна історія України

13. Історія української державності

14. Методологія історії 

15. Магістерський семінар

16. Історія української діаспори

17. Військова історія України

18. Історія релігій в Україні

19. Музейно-архівна практика

20. Історична практика

21. Національний рух в Україні

22. Усна історія України

23. Історія української культури

24. Історія туризму в Україні

25. Релігійний туризм в Україні

26. Маєткова культура України

27. Публічна історія

28. Історія українського повсякдення ХХ ст.

29. Інновації в музейництві

30. Персоналії української історії

31. Туристична етнографія

32. Курсова робота з історії України

33. Виробнича практика

34. Музейна практика

Загальне академічне навантаження по кафедрі складає 6465 годин.

Кафедральна тема «Історико-регіональні аспекти історії України» (Держ. реєстр. № 0116 004805, номер і дата супровідного листа 723/01; 18.03.16 р.).
В рамках кафедральної теми виконуються чотири дисертаційних досліджень:
- Кулик Ірина В’ячеславівна «Єврейське населення Уманщини кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.». (науковий керівник проф. Кузнець Т.В.).
- Тацієнко Наталія Леонідівна «Селянство Правобережної України в імперський період 1793–1917 рр. (На матеріалах Уманського повіту)». (науковий керівник проф. Кузнець Т.В.)
- Опацький Ігор Юрійович «Родина Курінних в громадсько-політичному та національно-культурному житті України кінця ХІХ- першої половини ХХ ст.» (науковий керівник проф. Кузнець Т.В.)
- Перепелюк Ольга Максимівна «Церковні хори в Київській єпархії ХІХ – початку ХХ ст.» (науковий керівник проф. Кузнець Т.В.).
Головні наукові напрями, над якими працюють викладачі кафедри історії України:
- історичний розвиток Правобережної України від найдавніших часів до сьогодення;
- тенденції і особливості розвитку історичної науки (історіографія);
- історичне краєзнавство Уманщини.

Наукові здобутки та результати досліджень знаходять відображення у різнопланових публікаціях. До найвагоміших публікацій належать наступні.  

І. Монографії:
1. Кузнець Т.В. Православне духовенство Уманщини ХІХ – початку ХХ століття. Монографія. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2006. – 607 с.
2. Дудник О.В. Національно-демократичні перетворення в південних повітах Київщини в революційну добу (березень 1917 – 1920 рр.) - Умань: СПД Сочінський, 2008.–248 с.
3. Скус О.В. Релігійна палітра Уманщини 1793-1917 рр. Монографія. – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. – 265 с.
4. Лісовська О.В. Українське село в 60-х – в першій половині 80-х ХХ ст. (стан матеріально-технічної бази) - Умань, 2010. – 220 с.
5. Кузнець Т.В., Кривошея І.І., Скус О.В. Християнська Церква в Умані кінця ХVІІІ – початку ХХ століття. Монографія / Кузнець Т.В., Кривошея І.І., Скус О.В. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2012 – 148 с.
6. Семенчук О.О. Священицькі родини Уманщини (XIX – початок XX ст.) / О.О. Семенчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 240с.
7. Усна історія Уманщини: сільська школа: монографія. / уклад. проф. Т.В. Кузнець (голова), М.М. Рогожа, О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. –368 с.
8. Усна історія Уманщини: повоєнна відбудова: монографія. / уклад. проф. Т.В. Кузнець (голова), М.М. Рогожа, О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 154 с.
9. Усна історія Уманщини: діти війни-літописці: монографія. / уклад. проф. Т.В. Кузнець (голова), М.М. Рогожа, О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. –100 с.
10. Усна історія Уманщини: звичаї та традиції села. / За ред. Кузнець Т. В. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 130 с.
11. Чорномаз Б. Д. Нарис історії села Стегніківці: публіцистика / Б. Д. Чорномаз. – К.: Талком, 2015. – 235 с.
12. Чорномаз Б. Україна Ольги Діденко / Б. Чорномаз. – К.: «Талком», 2017. – 134 с.
13. Усна історія: Сторінки сімейних історій / За ред. Т.В. Кузнець, О.В. Лісовська, О.В. Скус, В.С. Тацієнко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 190 с.
14. Історія країни – в історії родини / За ред. Кузнець Т.В., Опацький І.Ю. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 130 с.
15. Янчук М.М. Церковне шкільництво в Київській єпархії ХІХ – початку ХХ століття: монограф. / М.М. Янчук. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017 – 290 с.


ІІ. Навчальні посібники:

1. Кузнець Т.В. Історія України від найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. /Т.В. Кузнець. – Умань: ПП Жовтий, 2012. – 294 с. (з грифом МОНМС).
2. Кузнець Т.В. Історія України ХІХ ст. Навч. посібник. – Умань: РВЦ «Софія», 2012. – 315 с. (з грифом МОНМС).
3. Державний екзамен з історії України та методики її викладання: довідник / ред. кол. Кузнець Т.В., Рогожа М.М., Скус О.В., Кривошея І.І., Дудник О.В. – Умань: Візаві, 2013. – 385 с. (з грифом МОНМС).
4. Дудник О.В. Історія держави і права України (навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни). – Умань: ПП Жовтий, 2013. – 230 с. (з грифом МОНМС).
5. Історія України ХХ століття: навч. посіб. для студентів історичного факультету / укл.: М.М. Рогожа, В.С. Тацієнко – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 354 с.
6. Методичні рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт для студентів заочної та дистанційної форм навчання / З.В. Священко, О.О. Кунецька. – Умань. – ВПЦ «Візаві», 2014. – 72 с.
7. Студентські наукові роботи з історії: методичні рекомендації / Уклад.: І.І. Кривошея, Т.В. Кузнець. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 116 с.
8. Дудник О. В. Етнографія України: навч.-метод. пос. – Умань: ФЩП Жовтий О. О., 2016. – 39 с.
9. Кукуруза А. В. Історія рідного краю: Уманщина. Посібник для студентів денної та заочної форми навчання / укл.: А. В. Кукуруза. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 180 с.
10. Рогожа М. М. Джерелознавство історії України: посібн. Для студентів історичного факультету / укл.: М. М. Рогожа. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 94 с.
11. Усна історія Уманщини: традиції та звичаї села: монографія. / уклад. проф. Т.В. Кузнець (голова), М.М. Рогожа, О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – 128 с.
12.Кузнець Т.В. Історія в журналі "Труды Киевской Духовной Академии": тематична спрямованість публікацій// Гілея: науковий вісник. - Вип.110. - 2016.- №7. - С. 13-18.
13.Кузнець Т.В. Духовна еліта нації: Порфирій Демуцький // Література та культура Полісся: збірник наукових праць. - 2016. - №4. - С. 76-86.
14. Кузнець Т.В. Церковний спів в системі духовної освіти Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст.// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: − Історія. Вип.24. − Вінниця, 2016. − С.47−51.
15. Кузнець Т.В. Другокласні та церковно-учительські школи Духовного відомства на початку ХХ століття // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.». – 2016. – Вип.1. – 148 с. С.25-30.
16. Кузнець Т.В. Уманське духовне училище: будинок та навчальний заклад // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи: кол. монографія/ за ред. Р.Димчика, І. Кривошеї, Н.Моравця.-Умань-Познань-Ченстохова: ФОП Жовтий О.О., 2016. - 286 с. - Серія «Польсько-український науковий діалог в Умані».-Вип.3.- С.168-175.
17.Кузнець Т.В., Кукуруза А.В.«История Православной Церкви на страницах журнала «Труды Киевской Духовной Академии» 1860-1913 г.г. American Historical Review, «Oxford University Press», 2016, Volume 121, № 5.– Р. 11-31.
18. Історія України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття: навчальний посібник-практикум. Укладачі: Кузнець Т.В., Кукуруза А.В. – Умань, 2016. – 297с.
19. Історія та культура України. Навчальний посібник/Укл. Кузнець Т.В., Лісовська О.В., Скус О.В. – Умань, 2016. – 180 с.
20. Студентські наукові роботи з історії. Методичні рекомендації/ Кривошея І.І., Кузнець Т.В. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 102 с.
21. Студентські наукові роботи з історії. Методичні рекомендації/ Кривошея І.І., Кузнець Т.В. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 102 с.
22. Усна історія Уманщини: традиції та звичаї села: монографія. / уклад. проф. Т.В. Кузнець (голова), М.М. Рогожа, О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – 128 с.
23.Джерелознавство історії України: посібн. для студентів історичного факультету / укл.: М.М. Рогожа. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 94 с.
24. Усна історія Уманщини: пам'ятники та пам'ятні знаки села. Монографія / За ред. проф. Кузнець Т.В. (голова), доц. Рогожа М.М., доц. Скус О.В. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2016. – 280 с.
25. Чорномаз Б.Д. Нариси історії села Стегніківці: публіцистика. / Б.Д. Чорномаз.- К.: Талком, 2015. – 235 с., іл
26.Чорномаз Б.Д. Национальные сокровища Украины // Альманах. №2. – 19 января 2016 г. – С. 24-25.
27.Нарис історії села Стегніківці: публіцистика/ Б.Д. Чорномаз. – 2-ге вид. – Київ: Талком, 2016. – 244 с.
28. Чорномаз Б.Д., Чорномаз Т.О. Уманщина у плині літ (Колективна монографія). – Умань: Візаві. – 2016.
29. Чорномаз Б.Д. Пам'ятник ватажкам гайдамацького повстання Умані. Історія спорудження. – Умань, 2016. – 40 с. (брошура).
30. Дудник О.В. «Селянський рух на Уманщині в роки Української революції (1917-1920 рр. )» // Уманська старовина: науковий журнал. – 2016. - №1.
31.Етнографія України. Навчально-методичний посібник. – Умань: Видавничо-поліграфічний ценрт «Візаві», 2016. – 40 с.
32. Лісовська О.В. Матеріально-технічна база українського села в 60-80-ті роки ХХ ст.:аналіз праць радянських дослідників // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць /Гол. ред. В.М. Вашкевич. - К., 2015. - Вип.92– 384 с. – С. 128-131.
33.Лісовська О.В. Георгій Семенович Тереверко: мрія злетіти в небо // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Вип. 1. – 148 с. – С. 87-90.
34.Лісовська Ольга. Матеріально-культурний рівень сільських трудівників Української РСР (сер. 1960-х –1980-ті рр.) // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 1 (13) (січень-березень). – Т. 1. – 140 с. – С. 72-78.
35.Лісовська О.В. Стан соціального забезпечення українського села на середину 1960-х років // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 106 (3). – 392 с. – С. 90-94.
36. Лісовська О.В. Особливості краєзнавчої роботи в школі // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції молодих учених «Інтелектуальний потенціал в умовах сучасного суспільства» (м.Умань, 20 травня 2016 р.). – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 148 с.(тези)
37.Історія та культура України. Навчальний посібник/Укл. Кузнець Т.В., Лісовська О.В., Скус О.В. – Умань, 2016. – 180 с.
38.Історичне краєзнавство: навчальний посібник для студентів історичного факультету / укладач О. В. Лісовська. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 240 с.
39. Усна історія Уманщини: традиції та звичаї села: монографія. / уклад. проф. Т.В. Кузнець (голова), М.М. Рогожа, О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – 128 с.
40. Скус О.В. Конфесійна палітра Уманщини в ХІХ ст.: особливості джерельної бази//Часопис української історії. – 2015. – № 33.
41.Історія та культура України. Навчальний посібник/Укл. Кузнець Т.В., Лісовська О.В., Скус О.В. – Умань, 2016. – 180 с.
42. Усна історія Уманщини: пам'ятники та пам'ятні знаки села. Монографія / За ред. проф. Кузнець Т.В. (голова), доц. Рогожа М.М., доц. Скус О.В. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2016. – 280 с.
43. Скус О. Усна історія Уманщини: Революція гідності // Збірник наукових праць «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи». – Вінниця, 2016. – Випуск 1. – Електронний ресурс.
44. Тацієнко В. Заходи церковної адміністрації щодо підвищення моральності православного парафіяльного духовенства Київської єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст. // Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв, 2016. – № 2 (14) (квітень-червень). – Т. 1. – 2016. – С. 28-32.
45.Тацієнко В. Матеріальне забезпечення православного парафіяльного духовенства Уманського повіту в ХІХ – на початку ХХ ст. // Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв, 2016. – № 1 (13) (січень-березень). – Т. 2. – С. 33-40.
46.Тацієнко В. Сім'я православного парафіяльного духовенства Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С.42-47.
47.Тацієнко В. Забезпечення бідних духовного стану Київської єпархії в першій половині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 45. – С.28-32.
48.Тацієнко В. Благочинницькі та церковні бібліотеки Київської єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. Вип. 1. – Ч. 2. – С.46-49.
49.Тацієнко В. Освітній рівень православного парафіяльного духовенства київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. // Evropský filozofický a historický diskurz. – Svazek 2. – 2. vydání. – 2016. – С. 12-19.
50.Тацієнко В.С. Землекористування православного духовенства Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. та його вплив на відносини з селянством // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи. – Умань-Познань-Ченстохова : ФОП Жовтий О. О., 2016. – Серія «Польсько-український науковий діалог в Умані». – Вип. 3. – С. 175-183.
51. Тацієнко В.С. Моральність православного парафіяльного духовенства Київської єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст. // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти» – Кам'янець-Подільський, 2016.
52.Тацієнко В.С. Дозвілля православного парафіяльного духовенства Київської єпархії в ХІХ – на початку ХХ ст. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, політика» (Люблін, 15-16 лютого 2016 р.).
53. Кукуруза А.В. Доньки духовенства Уманського повіту в Київському єпархіальному жіночому училищі//Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія» – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2015. – С. 18-22.
54. Кукуруза А.В. Становлення системи освіти в Умані ХVІІІ – поч. ХХ століття //Уманська старовина.– 2016. – № 1.
55. Кукуруза А.В. Духовні семінарії в системі освіти ХІХ – початку ХХ ст.// Нistoria III Częstochowskie Spotkania Młodych Historyków. – 2015.– T.III.
56. Кукуруза А.В. «Духовні академії в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (за звітами Обер-прокурора Святійшого Синоду)// Кукуруза Антоніна Василівна // Інтелігенція і влада.– 2015. – № 33.
57.Кукуруза А.В. «Труды Киевской Духовной Академии» як джерело вивчення історії духовної семінарії// Емінак: науковий щоквартальник. – 2016.-№2 (14)(квітень-червень).- Т. 3.
58. Кукуруза А.В. Система духовної освіти для жінок православного сповідання в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: статистичні виміри// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип.24. Збірник наукових праць / за заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016.
59.Кукуруза А.В. Становлення системи освіти в Умані ХVІІІ – поч. ХХ століття// Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Вип. 1.
60.Кузнець Т.В., Кукуруза А.В.История Православной Церкви на страницах журнала «Труды Киевской Духовной Академии» 1860-1913 г.г. American Historical Review, «Oxford University Press», 2016, Volume 121, № 5.– Р. 11-31.
61. Кукуруза А.В. Училища при жіночих монастирях Київської губернії ХІХ століття// ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, політика», Ч.1. – Люблін: WSEI, 2016.
62.Кукуруза А.В. Духовні училища в системі освіти ХІХ – початку ХХ століття// ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти» – Кам'янець-Подільськ, 2016. – 196 с. (тези).
63.Кукуруза А.В. Історія рідного краю: навчальний посібник. – Умань: Видавничо-поліграфічний ценрт «Візаві», 2016 – 180 с.
64. Історія України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття: навчальний посібник-практикум. Укладачі: Кузнець Т.В., Кукуруза А.В. – Умань, 2016. – 297с.
65. Янчук М.М.Учительський склад шкіл грамоти та церковнопарафіяльних шкіл Уманського повіту на початку ХХ століття//Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія: Матеріали міжнародної наук.-практ. Конференції. (м. Київ, Україна, 9-10 жовтня 2015 року). – К.: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2015. – С. 39-43.
66.Янчук М.М.Підготовка учителів для церковних шкіл Київської єпархії на початку ХХ століття//Особистість, суспільство, політика: Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф./За ред.. С. Терепищого, Ю. Будник, В. Грасимовича, О. Познія. – Ч.1. – Люблін: WSEI, 2015. – С. 74-77.
67.Янчук М.М. Початкові церковні школи кінця ХІХ – початку ХХ століття за даними церковної статистики// Evropský filozofický a historický diskurz. – Volume 2. – Issue 2. – 2016. – С. 12-19.
68. Янчук М.М. Церковно-шкільний часопис Київської єпархії кінця ХІХ-початку ХХ ст.: інформаційний потенціал джерела// Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. - №2 (14) (квітень-червень). – Т.3. – С. 90-96.
69. Янчук М.М. Початкові церковні школи кінця ХІХ – початку ХХ століття за даними
церковної статистики// Evropský filozofický a historický diskurz. – Volume 2. – Issue 2. – 2016. – С. 12-19.
70. Янчук М.М. Приміщення для церковних шкіл в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Сучасні тенденції у розвитку науки і освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24 березня 2016р. - Кам'янець-Подільський, 2016. – С. 36-39.
71.Опацький І.Ю. Німецька військова адміністрація в Умані у 1918 р. (за матеріалами щоденника П.Ф. Курінного) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2016. – Вип. 45. – С.128-131.
72. Опацький І. Уманське відділення Київського товариства охорони пам'яток старовини і мистецтва (за матеріалами родини Курінних) // Емінак. – 2016. – №3. – С. 96-102.
73. Історія та культура України: навчальний посібник / Т.В. Кузнець, О.В. Лісовська, О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві» (видавець «Сочінський М.М.»), 2017. – 175 с.
74. Історичне краєзнавство: навчальний посібник для студентів історичного факультету / укладач О. В. Лісовська. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський М.М.»), 2017. – 270 с.
75. Архівознавство: навчальний посібник для студентів історичного факультету / Укладач О.В. Скус. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 253 с.
76. История Украины с древнейших времен до конца XVIII века: учебное пособие для иностранных студентов. Составители: Кузнец Т.В., Кукуруза А.В. - Умань: Издательско-полиграфический центр «Визави», 2017. – 108 с.
77. Історія держави та права України: Навчальний посібник. / укладач О. В. Дудник. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 204 с.
78. Магістерський семінар: навчальний посібник (уклад. Т.В. Кузнець). – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 168 с.Планово і системно ведеться робота з обдарованою студентською молоддю. На кафедрі історії України діють 1 проблемна група і 4 наукові гуртки, які об’єднують роботу 45 студентів історичного факультету, які мають здібності до наукової роботи.

Кожного року кафедра готує переможців першого туру олімпіади з історії та конкурсу студентських наукових робіт до участі у ІІ Всеукраїнському турі і щорічно здобуває призові місця. Студентка ІІІ курсу історичного факультету Вершигора Наталія під керівництвом проф. Кузнець Т.В., взяла участь у ІІ турі Конкурсу студентських наукових робіт і посіла ІІ місце.

Кафедра історії України співпрацює з науковими інституціями та осередками:
• ДНУ «Енциклопедичне видавництво»;
• Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса НАН України;
• Уманським краєзнавчим музеєм;
• Історичним факультетом Київського національного університету імені Т.Шевченка;
• Історичним факультетом Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського.
• Науково-дослідним інститутом «Історія Південно-Східного Поділля», науково-дослідною лабораторією «Історичне краєзнавство Уманщини», Державним історико-архітектурним заповідником «Стара Умань».


План науково-методичного семінару
План підвищення кваліфікації
Тематика курсових робіт
Тематика магістерських робіт (денне відділення)
Тематика магістерських робіт (заочне відділення)
Тематика дипломних робіт (перепідготовка)

Контактна інформація
Адреса: кімн. 111, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська обл., 20300
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра всесвітньої історії та методик навчання

Кафедра всесвітньої історії розпочала свою діяльність у складі історичного факультету з вересня 2006 року. У вересні 2007 року кафедра була реорганізована в кафедру всесвітньої історії та правознавства. З лютого 2009 року при кафедрі розпочала роботу Науково-дослідна лабораторія «Археологія Уманщини». У 2014 році кафедра реогранізована в кафедру загальної історії, а з 1 вересня 2017 року перейменовано на кафедру всесвітньої історії та методик навчання.

Завідувач кафедри всесвітньої історії та методик навчання кандидат педагогічних наук, доцент Горохівський Петро Іванович

04.12

На кафедрі всесвітньої історії та методик навчання працюють 17 викладачів, з них 3 доктори історичних наук, 5 професорів, 9 кандидатів історичних наук та 2 кандидати педагогічних наук.

Персональний склад кафедри:

Професорсько-викладацький

1.    Кривошея Ігор Іванович – кандидат історичних наук, професор
2.    Кривошея Ірина Іванівна – доктор історичних наук, професор
3.    Священко Зінаїда Василівна – доктор історичних наук, професор
4.    Біляєва Світлана Олександрівна – доктор історичних наук, професор
5.    Сокирська Владилена Володимирівна – кандидат історичних наук, професор
6.    Горохівський Петро Іванович – зав. кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
7.    Возна Зоя Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
8.    Голобородько Валентина Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент
9.    Гордієнко Галина Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент
10.    Гордієнко В’ячеслав Володимирович – кандидат історичних наук, доцент
11.    Скрипник Олена Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент
12.    Барвінок Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент
13.    Шауренко Анна Володимирівна – кандидат історичних наук, старший викладач
14.    Куценко Сергій Юрійович – кандидат історичних наук, старший викладач
15.    Діденко Катерина Володимирівна – викладач
16.    Устенко Альона Анатоліївна – викладач

Навчально-допоміжний

17.    Крупочкіна Євгенія Вікторівна – старший лаборант
19.    Дабіжа Альона Сергіївна – лаборант

фото кафедри

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

1.    Спеціальні історичні дисципліни
2.    Археологія
3.    Археологія України
4.    Історія первісного суспільства
5.    Історія стародавнього світу
6.    Історія слов’янських народів
7.    Історія середніх віків
8.    Історія культури зарубіжних країн
9.    Нова історія країн Європи і Америки
10.    Нова історія країн Азії і Африки
11.    Новітня історія країн Європи та Америки
12.    Новітня історія країн Азії і Африки
13.    Теорія та методика навчання історії
14.    Генеалогія
15.    Теорія та методика суспільно-політичних дисциплін
16.    Шкільний курс всесвітня історія та методика викладання
17.    Шкільний курс «Основи правознавства» з методикою викладання
18.    Історіографія всесвітньої історії
19.    Історія міжнародних відносин
20.    Історія археологічної науки
21.    Історія держави і права зарубіжних країн
22.    Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі
23.    Історія міжнародних організацій
24.    Методика навчання історії у профільній школі
25.    Історія європейської інтеграції
26.    Історія правоохоронних органів України
27.    Українське козацтво та його аналоги
28.    Історія європейської ментальності
29.    Шкільний курс історії України та методики навчання
30.    Шкільний курс «Рідний край» та методика викладання
31.    Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій
32.    Історична освіта в умовах багатокультурного середовища
33.    Історія слов’янських народів XX ст.

Основні напрямки науково-дослідницької діяльності вчених:

Кафедральна тема досліджень «Східна Європа в другій половині XIX - першій половині ХХ століття»

Наукові здобутки та результати досліджень знаходять відображення у різнопланових публікаціях. До найвагоміших публікацій належать наступні.

1. Якименко Л. М., Кривошея І. І. Надія Суровцова (1896 – 1985): у пошуках втраченого часу: Монограф. / Під ред. Галича О.А. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 280 с.
2. Кривошея І. Василіанський орден на Правобережній Україні в др. пол. ХVІІІ – пер. трет. ХІХ ст. / Кривошея І. // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С.117 – 132.
3. Кривошея І., Якименко Л. Етнографічно-краєзнавча діяльність уманської дослідниці Надії Суровцової / Кривошея І., Якименко Л. // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С.261 – 272.
4. Історія середніх віків. Практикум. Частина І : навч. посібник / В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея, О.О. Салата. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 718 с.
5. Польське національне повстання 1830-1821 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. Монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – К.: КНТ, 2017. – 264 с.
6. Кривошея І., Якименко Л. «Епоха великого хаосу»: перспектива вирішення українсько-російських протиріч в оцінці Зб. Бжезинського / Кривошея І., Якименко Л. // Емінак. – 2015. - №3. – С.88-93.
7. Барвінок О. В., Кривошея І. І. Імперське законодавство про дворянське самоврядування у піведнно-західних губерніях Росії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) / Барвінок О. В., Кривошея І. І. // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея»», 2015. – Випуск 100 (9). – С.11-16.
8. Кривошея І. І., Якименко Л. Політика Володимира Путіна в оцінці Зб. Бжезинського / Кривошея І. І., Якименко Л. // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея»», 2015. – Випуск 101 (10). – С.193-197.
9. Кривошея І., Васільєв С. Місто Умань як фортифікаційний об'єкт та економічний осередок у XVII – XVIII ст. / Кривошея І., Васільєв С. // Twierdze osiemnastowiecznej Europy: Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej / Pod redakcją Macieja Trąbskiego. – Oświęcim: Napoleon V, 2016. – S.42-53.
10. Кривошея І., Якименко Л. Участь Надії Суровцової в Українській національно-демократичній революції (1917 – 1921 рр.) / Кривошея І., Якименко Л. // Київські історичні студії : зб. наук. праць. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – №1. – С. 78 – 86.
11. Кривошея І.І, Якименко Л.М. Участь ОБСЕ у вирішенні збройних конфліктів на пострадянському просторі: проблема Нагірного Карабаху (1992 – 2016) і Донбасу (2014 - 2016) (на матеріалі електронних видань) / Кривошея І.І, Якименко Л.М. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 110. – С.122 – 129.
12. Кривошея І. І., Якименко Л.М. Змалювання повксякденного життя уманчан в егодокументах Надії Суровцової та Петра Курінного (перше десятиліття ХХ ст.) / Кривошея І. І., Якименко Л.М. // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – Вип. 1. – С. 75 – 81.
13. Корновенко С.В. Аграрне питання у політичній діяльності С.Ю Вітте : [монографія] / С. В. Корновенко, З.В. Священко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 190 с.
14. Історія держави і права зарубіжних країн : навчально-методичний посібник / укладач З.В. Священко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 320 с.
15. Священко З. Участь України в міжнародних договорах Ради Європи з питань охорони архітектурної та культурної спадщини / З.В. Священко, О.М. Скрипник // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова : ОП Жовтий О. О., 2016. – Серія «Українсько-польський науковий діалог в Умані». – Вип. 3. – С. 9–15.
16. Священко З. В. Володіння В. Калиновського на Уманщині / З.В. Священко // Уманська старовина : Науковий журнал. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Вип. 1. – С. 95–100.
17. Священко З. В. Участь земських діячів в урядовій аграрній політиці Російської імперії на початку ХХ ст. / З.В. Священко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – С. 120–126.
18. Священко З.В. Вплив євроінтеграції на розвиток сільського господарства Польщі / З.В. Священко // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А.Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2014. – Вип. 16. – С. 103–106.
19. Біляєва С.О.Слов'янські та тюркські світи в Україні.( ХІІІ-ХVIII ст.) // Видання друге, доповнене. «Видавець Олег Філюк», – К., 2016. – 526с.
Статті та тези:
20. Біляєва С.О. Подвижництво Ф.І. Камінського у світлі сучасних реалій розвитку археології й охорони історико-культурної спадщини України / С.О. Біляєва // Старожитності Посулля. Збірник наукових праць. К. Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК, 2016 – С.23–28.
21. Біляєва С.О. Північне Причорномор'я у контактах цивілізацій / Біляєва С.О. // Археологія і простір. Археологія і давня історія України.Вип.4 (17). К. – 2015 – С. 114–121.
22. Biliaieva S. Turkic Civilizations of the North Black Sea Area in the Creation and Development of Trade and Information Systems (2nd half of 13th-15th century) / Biliaieva S. // IV International Congress of Turkology. Turkic Peoples Through the Ages and Lands... 21st – 23th of September 2016.UW/ – 2016. – C. 22.
23. Біляєва С.О. Антропогенний та природний фактори у цивілізаційному розвитку Північного Причорномор'я за доби Середньовіччя / С.О. Біляєва, О.Є. Фіалко // Матеріали 15-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». – К., 2016. – С. 35–38.
24. Cultural Transformations of the South-Eastern Europe in the Late Medieval-Early Modern Time / Biliaieva S. // II. Art and Design Congress .Oral and poster Abstract Proceedings. 19 - 21 October, 2016, Izmir. – P. 121.
25. Сокирська В.В. Українська дипломатична місія УСРР при Народному комісаріаті в справах національностей РСФРР / В.В. Сокирська // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2015. - №7(123). – Липень. – С. 147 – 151.
26. Сокирська В.В. «Україна – не провінція Росії»: дискусії учених та чиновників 1920-х рр. / В.В. Сокирська // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 102 (11). – С. 74 – 78.
27. Сокирська Влада. Російсько-українські відносини 1920-х рр. і втрата Україною суверенітету: уроки історії / Влада Сокирська // Częstochowskie teki historyczne: rocznik. Tom V. – Częstochowa, 2015. – S. 163 – 170.
28. Сокирська В.В. Врегулювання відносин між РСФРР і УСРР у 1920-х рр.: періодизація політико-правового процесу / В.В. Сокирська // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Międzynarodowey Naukowo-Praktyczney «Naukowe Wyszukay» (30.10.2015 – 31/10/2015). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 13 – 17.
29. Сокирська В.В. Врегулювання відносин між РСФРР і УСРР у 1920-х рр.: періодизація політико-правового процесу / В.В. Сокирська // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Międzynarodowey Naukowo-Praktyczney «Naukowe Wyszukay» (30.10.2015 – 31/10/2015). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 13 – 17.
30. Сокирська В.В. Уповноважений Народного комісаріату зовнішньої торгівлі РСФРР при уряді УСРР / В.В. Сокирська // Уманська старовина: Науковий журнал. –Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Вип. 1. – С. 56 – 63.
31. Історія середніх віків. Практикум. Частина І: навч. посіб. / В.В. Гордієнко, Г.М. Гордієнко, І.І. Кривошея, О.О. Салата – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2016. – 719 с.
Статті:
32. Гордієнко В.В. Відновлення діяльності православної церкви в Україні в період нацистської окупації 1941 – 1944 рр. / Гордієнко В.В. // Гілея: Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2015. – С.52 – 56.
33. Гордієнко В.В. Нові тенденції в гуманітаристиці і сучасна історіографія / Гордієнко В.В. // «Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 17-18 квітня 2015 року). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2015. – 144 с. – С.9 – 13.
34. В'ячеслав Гордієнко. Сучасна російська історіографія релігійно-церковного життя в Україні під час Другої світової війни / В'ячеслав Гордієнко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – 594 с. – С.100 – 105.
35. В.В. Гордієнко. Історія емоцій у сучасній гуманітаристиці / Гордієнко В.В. // Уманська старовина. – 2016. – Вип. 1. – С.101 – 105.
36. Гордієнко В'ячеслав, Гордієнко Галина. Образ Тараса Шевченка у працях Осипа Гермайзе / Гордієнко В'ячеслав, Гордієнко Галина // Емінак. – 2016. – №1(13). – С.38-44.
37. Горохівський П.І. Теорія та методика навчання історії: Курс лекцій : Навчальний посібник у 3-х частинах для студентів денної та заочної форми навчання / П.І. Горохівський. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 611 с. ( 25,5 д.а.);
38. Горохівський П.І. Теорія і методика навчання історії: Курс лекцій : Навчальний посібник у 3-х частинах для студентів денної та заочної форми навчання. Видання 2-е зі змінами і доповненнями / П.І. Горохівський. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 597 с. (25 д.а.);
39. Горохівський П.І. Вивчення історії Уманщини у 10-11 класах : навчально-методичний посібник / П.І. Горохівський. ‒ Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. ‒ 132 с. (5,5 д.а.);
40. Горохівський П.І. Теорія та методика навчання історії: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. / П.І. Горохівський. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 246 с. (10,25 д.а.).;
41. Горохівський П.І. Практикум з курсу «Теорія і методика навчання історії»: Частина 2: Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу денної форми навчання: / П.І. Горохівський (Авт.-уклад.). – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 136 с. (5,7 д.а.);
42. Горохівський П.І. Практикум з курсу «Теорія і методика навчання історії»: Частина 3: Навчально-методичний посібник для магістрантів та викладачів: / П.І. Горохівський (Авт.-уклад.). – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 119 с. (4,9 д.а.).
43. Краєзнавець Христинівщини: Збірник краєзнавчих нарисів дослідників історії краю: Випуск 4. / Упоряд. П.І. Горохівський. – Умань : ФОП Жовтий. – 2016. – 189 с. (7,9 д.а.);
44. Горохівський Петро Словник і граматика наддністрянської говірки села Козівки: Науково-популярний нарис / Петро Горохівський. ‒ Умань : ПП Жовтий О.О., 2016. ‒ 118 с. (4,9 д.а.);
45. Горохівський П. Господарське життя і побут у говірці села Козівки: Науково-популярний нарис / П. Горохівський. ‒ Умань : ПП Жовтий О.О., 2016. ‒ 154 с. (6,4 д.а.).
46. Горохівський П.І. Боротьба влади проти релігії і церкви на Христинівщині в 30-ті рр. ХХ ст. // Краєзнавець Христинівщини : Збірник краєзнавчих нарисів дослідників історії краю : Випуск 4. / Упоряд. П.І. Горохівський. – Умань : ПП Жовтий. – 2016. – С. 101‒114. (0,6 д.а.);
47. Горохівський П.І. Вивчення теми «Уманщина в період Другої світової війни» на уроках історії / П.І. Горохівський // Уманська старовина : Науковий журнал. – Умань – 2016. – Вип. 1. – С. 117-121. (0,2 д.а.).
48. Скрипник О. М. США і політика Європейського Союзу «Східне партнерство» / Олена Скрипник // Європейські історичні студії: науковий журнал. – № 3. – К., 2016. – С. 33–43.
49. Участь України в міжнародних договорах Ради Європи з питань охорони архітектурної та культурної спадщини / З. В. Священко, О. М. Скрипник // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова : ОП Жовтий О. О., 2016. – Серія «Українсько-польський науковий діалог в Умані». – Вип. 3. – С. 9–15.
Основні публікації за напрямом:
50. Барвінок О. В., Кривошея І. І. Імперське законодавство про дворянське самоврядування у південно-західних губерніях Росії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) / І.І. Кривошея, О.В. Барвінок // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2015. – Випуск 100 (№9). – С. 11-16.
51. Польське національне повстання 1830-1821 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. Монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – К.: КНТ, 2017. – 264 с.
52. Барвінок О.В. Діяльність дворянських зібрань на Поділлі у другій третині ХІХ ст. // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Вип. 1. – 148 с. – С.63 – 69.
53. Барвінок О.В. Уманський краєзнавчий музей у контексті змін ідеологічних концепцій українського музейництва (1930 – 1950 рр.) // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 286 с. – Серія «Польсько-український науковий діалог в Умані». – Вип.3. – С. 273-284.
54. Барвінок О.В. Інтеграція дворянського стану в російські імперські структури: карʼєрні віхи графа А.І. Моркова // Інтелектуальний потенціал в умовах сучасного суспільства : Матеріали Регіональної науково-практичної конференції молодих учених (м. Умань, 20 травня 2016 р.) / ред.кол. : В.В. Сокирська [гол.ред.], М.А. Слатвінський, І.В. Хоменко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 148 с. – С.10-12.
55. Шауренко А. В. Діяльність обласних центрів народної творчості та їх вплив на культуру села / А. В. Шауренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1. Ч. 3. – С. 178–182.
56. Шауренко А. В. Проблеми та перспективи розвитку сільської медицини 1991–2005 рр. (на прикладі Вінницької, Кіровоградської, Черкаської областей) / А. В. Шауренко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – Вип. 42. – С. 201–204.
57. Шауренко А. В. Історіографічний огляд вітчизняних наукових розвідок щодо побуту та дозвілля сільського населення України у 1991–2005 рр. / Шауренко А. В. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 2. Ч. 4. – С. 145–149.
58. Шауренко А. В. Водопостачання і газифікація сільських домогосподарств України за перше десятиліття незалежності (Вінницька, Кіровоградська, Черкаська обл.) / А. В. Шауренко // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції «Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ ст.», 27–28 лютого 2015 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 86–89.
59. Шауренко А. В. Причини гальмування традиційної культури сільського населення України / А. В. Шауренко // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної наук.-практ. конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації», 27–28 лютого 2015 р. – Львів : ГО «Львівська фундація суспільних наук, 2015. – С. 58–61.
60. Шауренко А. В. Транспортне забезпечення сільських територій України як складова повсякдення селянства / А. В. Шауренко [Електронний ресурс] // Науковий вісник Інституту політичних і геополітичних досліджень. – Чернівці, 2015. – Вип. 1. – Режим доступу : http://ipgd.com.ua/index.php/science/vipuski/vipusk-1-2015).
61. ШауренкоА.В. Водопостачання і газифікація сільських домогосподарств України за перше десятиліття незалежності (Вінницька, Кіровоградська, Черкаська обл.) / Шауренко А.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріорітетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ ст.», 27-28 лютого 2015 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015 – С.86-89
62. Шауренко А.В. Причини гальмування традиційної культури сільського населення України / Шауренко А.В. // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації», 27-28 лютого 2015 р. – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук, 2015 – С.58-61
63. Шауренко А.В. Особливості українського законодавства в історії розвитку культури на селі / Шауренко А.В. // Сборник научных трудов «Актуальные научные исследования в современном мире» – Переяслав-Хмельницкий: ФЛП «Кравченко Я.О», 2016 – Вип. 9(17). Ч. 3. – С.115-120
64. Шауренко А.В. Духовне життя сільського населення України крізь призму релігійної палітри (1991-2005 рр.) / Шауренко А.В. // Збірник наукових праць «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи» – Вінниця: Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва. – С. 25-31.
65. Діденко К.В. Створення Одеського Будинку вчених 1922 р. / К.В. Діденко // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Вип. 1. – 148 с. – С.10 – 15
66. Діденко К.В. Створення Центральної комісії сприяння вченим / К.В. Діденко // Наука. Освіта. Молодь. 2016.
67. Діденко К.В. Створення Харківського Будинку вчених у 20-х р. ХХ ст.. / К.В. Діденко // Емінак. (має вийти у грудні 2016 р.)
68. Устенко А. «Колишні представники соціальних еліт в системі радянської соціальної політики 1930-х рр.» / Устенко А. // Zbior raportow naukowych – Warszawa: Wydawca: Sp. z o. O. «Diamond trading tour», 2015. – 72 str. – Str. 18 – 22;
69. Устенко А. «Інтеграція та адаптація «колишніх людей» у суспільство радянської України 20–30-х рр. ХХ століття» / Устенко А. // Historia III Polsko-ukraińskie spotkania młodych historykуw naukowych – : Częstochowie: Tom ІІ, 2015. – 253 str. – Str. 193 – 203;
70. Устенко А. «Колишні люди» УСРР в умовах НЕПу / Устенко А. // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Вип. 1. – С. 35–40.
71. Л. Крива. Стан та проблеми медичного обслуговування міського населення України в перше десятиріччя незалежності (на прикладі центральних областей України) // Historia III. Polsko-ukraińskie spotkania młodych historyków – Сzęstochowa, 2015. - C. 223-229

План роботи науково-методичного семінару
План підвищення кваліфікації
Тематика курсових робіт
Тематика магістерських робіт 
Методичні видання працівників кафедри
Підсумки роботи науково-методичного семінару
План видавничої діяльності кафедри

Контактна інформація

Адреса: кімн. 222, вул. Садова,28, м. Умань, Черкаська обл., 20300

Тел.: (04744) 3-40-44

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1.     Крупочкіна Євгенія Вікторівна – старший лаборант

2.     Вихватнюк Ліна Олександрівна – лаборант

Кафедра філософії та суспільних дисциплін

Історія кафедри:

          
Кафедра була створена у 1930 році. Завідувачами кафедри почергово були: Шакало М.Б., Побережний І.Н., Трегуб М.І., Семенов Г.К., Березовчук Д.М., Найдіон В.О., Тукмачев П.П., Карасевич А.О., Фещенко В.Т., Лисий І.Я., Савенок В.П., Леухін Л.Г., Запорожець М.О., Лисенко Л.Г., Степико М.Т., Карасевич А.О., Шачковська Л.С.

shachkovskaya

Завідувач кафедри – Шачковська Любов Сергіївна, кандидат політичних наук, доцент.

Склад кафедри:
• Шачковська Любов Сергіївна – кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри
• Карасевич Анатолій Олександрович – кандидат філософських наук, професор
• Запорожець Микола Олексійович – кандидат філософських наук, доцент
• Фицик Ігор Дмитрович – кандидат філософських наук, доцент
• Мартиненко Лариса Броніславівна – кандидат філософських наук, доцент
• Бержанір Анатолій Леонідович – кандидат соціологічних наук, доцент
• Фуркало Вікторія Станіславівна – кандидат філософських наук, доцент
• Фуркало Володимир Ісакович – кандидат філософських наук, доцент
• Бондар Світлана Станіславівна – кандидат політичних наук, доцент
• Балановський Ярослав Михайлович – кандидат політичних наук, доцент
• Цимбал Вадим Олександрович – кандидат юридичних наук, старший викладач
• Тополя Руслан Володимирович – кандидат юридичних наук, старший викладач
• Максимчук Олена Вікторівна – викладач
• Кожушко Тетяна Валеріївна – викладач
• Родік Тетяна Петрівна – викладач
• Олєйнічук Олексій Миколайович – викладач
• Цімоха Ростислав Русланович – викладач
• Коваль Дар'я Сергіївна – викладач
• Нікітенко Альона Станіславівна – викладач
• Карасевич Оксана Олегівна – завідувач навчально-методичною лабораторією «Відродження нації»

• Гончарова Ольга Віталіївна – лаборант

• Терпан Ірина Михайлівна – лаборант

• Рябоконь Дарія Олегівна - лаборант

Кафедра забезпечує навчально-виховний процес на всіх 11 факультетах і в інституті економіки та бізнес-освіти.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:
• Екологічне право України
• Естетика
• Естетика мистецтва
• Етика
• Етика та естетика
• Історія політичних і правових учень
• Історія філософії
• Конституційне право України
• Корпоративна соціальна відповідальність
• Кримінальне право України
• Культурологія
• Логіка
• Основи демократії
• Основи етики та естетики
• Політологія
• Правознавство
• Релігієзнавство
• Сімейне право України
• Соціологія
• Соціологія молоді
• Теорія держави і права України
• Трудове право України
• Філософія
• Філософія та соціологія освіти
• Цивільне і господарське право України
• Аграрне право України
• Адміністративне право України
• Громадянська освіта

Науково-дослідницька діяльність:
Кафедральна тема дослідження: «Соціально-філософські виміри сучасного українського суспільства». Номер державної реєстрації: 0111U007557. Дана тема за цільовим призначенням є довгостроковим теоретичним дослідженням і спрямована на розширення знання актуального стану українського суспільства з тим, щоб допомогти більш глибоко зрозуміти специфіку законів його розвитку, вдосконалювати суспільні відносини всередині країни, підвищувати рівень духовного життя українців.
Пріоритетні напрями досліджень: політична система України, політичні портрети діячів України (проф. Карасевич А.О.), соціальні виміри актуального стану українського суспільства (доц. Балановський Я.М.), сучасні проблеми політики в Україні (доц. Бондар С.С.), соціально-філософський аналіз формування суспільної свідомості українців (доц. Запорожець М.О.), актуальні проблеми художньої творчості (доц. Мартиненко Л.Б.), актуальні проблеми соціальної філософії (доц. Фуркало В.І.), актуальні проблеми релігієзнавства (доц. Фуркало В.С.), політичні інститути та процеси в Україні та світі (доц. Шачковська Л.С.).
У межах кафедральної теми ряд викладачів кафедри працюють над дисертаційними дослідженнями: Кожушко Т. В., тема дисертаційного дослідження «Соціальна робота католицької церкви»; Олєйнічук О. М., тема дисертаційного дослідження «Кримінальна відповідальність за невиплату заробітної плати, стипендій, пенсій та інших установлених законом виплат»; Родік Т. П., тема дисертаційного дослідження «Адміністративно–правове регулювання діяльності дендрологічних парків України», Цімоха Р.Р., тема дисертаційного дослідження «Створення та діяльність Постійного представництва уряду УРСР при уряді СРСР (1921-1991 рр.).

При кафедрі діють такі лабораторії:
• науково-дослідна лабораторія соціологічних досліджень «Соціовимір» (завідувач лабораторії – кандидат політичних наук, доцент кафедри суспільних дисциплін Балановський Я. М., лаборант – Росляк В. В.);
• навчально-методична лабораторія «Відродження нації» (завідувач лабораторії – Карасевич О. О., лаборант – Макаренко О. М.).

У межах кафедральної теми за останні два роки кафедра організувала та провела такі наукові заходи:
1. I, II Всеукраїнські науково-практичні конференції «Актуальні проблеми суспільних дисциплін» 27 березня 2015 р., 24 березня 2016 р.
2. Всеукраїнський круглий стіл «Державний устрій: особливості трансформації» 23 квітня 2015 р., Всеукраїнський круглий стіл «Європа як культурно-історичий феномен: наддержава чи союз держав, суперниця чи союз націй» 14 квітня 2016 р.
3. Всеукраїнську наукову конференцію «Суспільні науки на початку XXI століття: історичний дискурс та сучасний контекст» 25 вересня 2015 р.
4. VІII, IX Всеукраїнські студентські наукові конференції «Актуальні соціально-філософські проблеми сучасності» 29 жовтня 2015 р., 27 жовтня 2016 р.
5. IІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Політологія» 22-24 квітня 2015 року, 13-15 квітня 2016 року.

За результатами проведених заходів видано такі збірники:
1) Соціально-філософські ідеї сучасності: Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції (м. Умань, 28 листопада 2014 р.) / Гол. ред.: проф. Карасевич А. О. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – 288 с.;
2) Актуальні проблеми суспільних дисциплін: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 27 березня 2015 р.) / Гол. ред.: Лисенко Л.Г. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. –151с.;
3) Державний устрій: особливості трансформації: Матеріали Всеукраїнського круглого столу (м. Умань, 23 квітня 2015 р. ) / Гол. ред.: Лисенко Л.Г. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – 265 с.
4) Актуальні дослідження суспільних наук: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції 24 березня 2016 року. – Умань: ПП Жовтий, 2016. – 126 с.
5) Європа як культурно-історичний феномен: наддержава чи союз держав, супернація чи союз націй: Матеріали Всеукраїнського круглого столу 14 квітня 2016 року. – Умань: ПП Жовтий, 2016. – 139 с.
6) Актуальні соціально-філософські проблеми сучасності. Матеріали VIII Всеукраїнської студентської наукової конференції: Умань, 29 жовтня 2015 р. / Гол. ред.: проф. Карасевич А. О. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 286 с.

Опубліковані такі посібники з грифом МОН України або рекомендовані вченою радою університету:
1. Політичні портрети України: Національне Відродження України у ХХ – ХХІ ст. Книга 1. – Навчальний посібник / Укладачі: проф. Карасевич А. О., проф. Священко З. В. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2015. – 663 с.
2. Політичні портрети України: Національне Відродження України у ХХ – ХХІ ст. Книга 2. – Навчальний посібник / Укладачі: проф. Карасевич А. О., проф. Священко З. В. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2015. – 604 с.
3. Політичні портрети України: Національне Відродження України у ХХ – ХХІ ст. Книга 3. – Навчальний посібник / Укладачі: проф. Карасевич А. О., проф. Священко З. В. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2015. – 525 с.
4. Політичні портрети Новітньої доби. Росія. Книга 1.– Навчальний посібник / Укладачі: А.О. Карасевич. З. В. Священко. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 764 с.
5. Історія політичної думки. Навчальний посібник / Укладачі: Бондар С.С., Карасевич А.О. – Умань: РВЦ «Софія», 2015. – 455 с.
6. Політичні портрети у Києво-Могилянської академії протягом ХVІІ – ХХІ ст. – Навч. посібник / Укладачі: проф. Карасевич А. О., Карасевич О.О. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 676 с.
7. Політичні портрети України у ХІХ ст. – Навчальний посібник / Укладачі: проф. Карасевич А. О., доц. Шачковська Л. С., Левківський К.М., Карасевич О.О. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. –594 с.
8. Політичні портрети України у ХVІІ - ХVІІІ ст. Ч. І. – Навчальний посібник / Укладачі: проф. Карасевич А. О., Левківський К.М., Карасевич О.О. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 515 с.
9. Політичні портрети України у ХVІІ - ХVІІІ ст. Ч. ІІ. – Навчальний посібник / Укладачі: професор Карасевич А. О., Левківський К.М., Карасевич О.О. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 491 с.
10. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 1. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 548 с.
11. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 2. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 565 с.
12. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 3. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 768 с.
13. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 4. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 635 с.
14. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 5. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 710 с.
15. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 6. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 501 с.
16. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 7. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 567 с.
17. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 8. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 495 с.
18. Політологічна енциклопедія. – Навчальний посібник / Укладачі: Карасевич А.О., Шачковська Л.С. – Кн. 9. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 478 с.

Протягом 2016 року у межах кафедральної теми викладачі кафедри суспільних дисциплін взяли активну участь у роботі 13 Міжнародних та 15 Всеукраїнських конференцій, опубліковали 12 посібників, 50 статей, з них: 6 - у фахових виданнях, 1 – в закордонному виданні, 3 – у виданях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних (Index Copernicus), 40 – в інших наукових виданнях.

Викладачі кафедри у 2016 році взяли участь у таких Міжнародних конференціях за межами України:
1. Цимбал В. О. «Wybory samorządowe w Ukrainie 2015 jako kształtowanie się władzy lokalnej») // XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. – Польща. Гданськ. 14-17 вересня 2016 р.
2. Цимбал В. О. «Reforma samorządowa jako możliwość przekształcenia modelu polityczno-prawnego w Ukrainie» // Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Na pograniczach kultur i narodów. Gospodarka – społeczeństwo – kultura». – Польща. Санок, 22-24 вересня 2016 р.
3. Максимчук О. В. Сутність селянства як соціальної групи: соціологічний аналіз / О. В. Максимчук // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук» м. Кєльце, Республіка Польща, 28-30 червня 2016 р.

11 доцентів кафедри здійснюють керівництво роботою студентських наукових гуртків, де задіяні 130 студентів.
У 2016 році студентка ІV курсу історичного факультету Макаренко О. під керівництвом проф. Карасевича А.О. зайняла 2 місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з політології, а студентка ІV курсу Федорів М. під керівництвом проф. Карасевича А.О. посіла 3 місце у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології.

Викладачі кафедри є науковими консультантами учнівських робіт МАН та членами журі ІІІ етапу конкурсу учнівських робіт МАН. Одна робота з філософської проблематики під керівництвом доц. Фуркала В.І. виборола призове місце на Всеукраїнському етапі 2016 року.

Кафедра співпрацює з Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара, Київським національним університетом імені М. П. Драгоманова, Інститутом соціології НАН України, Національним інститутом стратегічних досліджень, Національним університетом «Острозька академія».

Контактна інформація:
Адреса: кімн. 406, вул. Садова 28, м. Умань, Черкаська обл., 20300
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Дочірні категорії