ІCТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

ОГОЛОШЕННЯ

перша сторінка кінцева 2 
photo 5370663979115995322 y 1 1 
50

Видавнича діяльність кафедри всесвітньої історії та методик навчання

Шауренко А. Побут та дозвілля українського села в 1991–2005 рр.: регіональний контекст : монографія. МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. 210 с.

20 стр. 0001У монографії представлено результати дослідження побуту та дозвілля на селі в 1991–2005 рр. Географічні межі окреслені територією центральної України в адміністративних кордонах Вінницької, Кіровоградської та Черкаської областей. На основі широкого кола джерел з’ясовано стан наукової розробки проблеми в історіографії, систематизовано та проаналізовано джерельну базу. Досліджено соціально-побутові умови життя сільського населення України в 90-х рр. ХХ – на поч. ХХІ ст. та розкрито їх культурно-освітні потреби.

 
 
 
 
 
 
 

Біляєва, С. О., Болтрик, Ю. В., Фіалко, О. Є. 2022. Аккерманська фортеця. Дослідження 1999—2010 років. Київ: ІА НАН України. 278 с. ISBN 978-617-7810-30-7

20 стр. 0001Репрезентовано матеріали комплексних досліджень середньовічної фортеці, розташованої на березі Буго-Дністровського лиману в м. Аккермані (сучасному Білгороді-Дністровському), які проводила Міжнародна Південна Середньовічна експедиція Інституту археології НАН України протягом 1999 - 2010 років. Досліджено пам'ятки Південної України доби середньовіччя та раннього модерну, що входять до кола надзвичайно актуальних завдань української археологічної науки.Головну увагу зосереджено на дослідженні території Нижнього двору, який мав різні назви у джерелах та літературі у різні періоди та з різних обставин. в роботі опубліковано результати дослідження фортеці 1999 - 2010 рр.

 
 

Біляєва С.О. Невідомими стежками археології Південної Русі. Гершкович, Я. П., Гречко, Д. С. (ред.). 2022. Археологія України за роки Незалежності. Київ: ІА НАН України, С. 396-401.

20 стр. 0001У монографії висвітлено здобутки української археологічної науки часів Незалежності нашої держави. Під одну обкладинку зібрано найцікавіші результати археологічних досліджень на пам’ятках від найдавніших часів — заселення людиною теренів сучасної України, до ранньомодерного часу. Тож, книга складається з кількох основних частин, що відповідають окремим хронологічним періодам, до яких увійшло майже 50 нарисів.

 
 
 
 
 
 
 
 

Історія первісного суспільства : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Анна Шауренко, Ольга Барвінок. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2022. – 192 с.

20 стр. 0001Навчальний посібник призначений для забезпечення дисциплін «Історія первісного суспільства» у закладах вищої освіти та містить матеріал для вивчення найдовшого і найскладнішого дописемного етапу історії людства. Змістове наповінення посібника структуроване за тематично- хронологічним принципом із урахуванням загальних тенденцій та галузевої специфіки курсу. Основна увага зосереджена на питаннях антропогенезу, виникнення рас, мови, культури. Розгладаються всі аспекти первісності: історія господарства, соціальні відносини, розвиток та розпад первіснообщинного ладу, причини виникнення перших державних об’єднань. Посібник містить тексти лекцій, тестові завдання для самоперевірки та підсумкового контролю, термінологічний словник, бібліографію. Навчальний посібник «Історія первісного суспільства» адресований викладачам, здобувачам вищої освіти, а також усім, хто цікавиться історією первісного суспільства.


Горохівський Петро Іванович. Теорія і методика навчання історії: Курс лекції: Навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання. Видання 4, зі змінами і доповненнями. Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. 273 с. 

20 стр. 0001Предмет «Теорія і методика навчання історії» посідає важливе місце у фаховій підготовці вчителя і має велике значення для цого професійного становлення. У посібнику відповідно до навчальної програми визначено суть і завдання курсу теорії та методики викладання історії, розкрито теми лекційного курсу. У 4-му виданні посібника внесені певні зміни і доповнення, покликані адаптувати навчання курсу до сучаснипх вимог, у тому числі запровадження концепції Нової української школи згідно нового Державного стандарту базової середньої освіти. Розраховано на студентів історичного факультету денної та заочної форм навчання.

 
 
 
 

Теорія і практика історичних досліджень : навч. посіб. / Зінаїда Священко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2022. – 166 с. 

20 стр. 0001У навчальному посібнику вісвітлено новітні тенде6нції у розвитку теоретико-методологічної думки світової історіграфії, систематизовано знання з теоретико-методологічних проблем історичної науки, представлено теоретичні основи питань методики, технології та організації науково- дослідницької діяльності, тобто презентовано теоретичне й практичне підгрунтя для ефективного проведення наукових досліджень аспірантами, докторантами, здобувачами наукових степенів.

 
 
 
 
 
 
 
 

Історіографія всесвітньої історії : навч. посіб. : в 2 ч. Ч. 1 / В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини – Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. – 262 с. 

20 стр. 0001Посібник призначається для забезпечення навчання з дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» у вищих навчальних закладах. Матеріал першої частини посібника розроблено відповідно до навчальної програми для студентів історичних факультетів, яка передбачає вивчення історії історичної науки від зародження історичної думки в духовному житті ранніх цивілізацій до кінця XVIII ст.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Історія слов’янських народів (XIX - початок XX ст.) : навч. посіб. / 3. В. Священко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. - Умань : Візаві, 2021. - 474 с. 

20 стр. 0001У навчальному посібнику висвітлено події соціально-економічного та політичного життя слов'янських народів протягом XIX - поч. XX ст. Оцінки історичних подій, явищ і фактів у посібнику наводяться з позицій, які поділяються більшістю сучасних вітчизняних і зарубіжних фахівців та віддзеркалюють нове бачення цілої низки проблем історії слов'янських народів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Колишні люди» у соціально-класовій структурі Радянської України (1920-і – 1930-і рр.): монографія / О. О. Шмалюх; МОН України, Уманська держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань Видавець "Сочинський М. М.", 2021. 238 с.

20 стр. 0001 У монографії досліджено комплекс питань, пов'язаних із становищем «колишніх людей» - у минулому представників привілейованих верств суспільства, яким в УРСР/УСРСР 1920-1930-х рр. судилося зайняти місце «соціальних ізгоїв». Основні положення дослідження базуються на доказах того, що дискримінація «колишніх людей» за ознакою соціального походження мала системний характер, була чітко продуманою, структурованою та цілеспрямованою, здійснювалася на основі радянського законодавства з метою зміцнення більшовицького режиму та створення загальної атмосфери страху у суспільстві.

 
 
 
 
 

 Історія стародавнього світу: навч.-метод, комплекс для студ. іст. ф-та. Видання 2-е дод. І МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; упор.: І. І. Кривошея, Ip. І. Кривошея. Умань: ВПЦ "Візаві", 2021. 116 с.

20 стр. 0001  У навчально-методичному комплексі подано програму курсу «Історія стародавнього світу», плани семінарських занять зі списками рекомендованої літератури, глосарій, хронологічні таблиці, контрольні тести, питання для повторення.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методика навчання правознавства: курс лекцій : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форми навчання / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Історичний ф-т ; уклад. 3. О. Возна.  Умань : Візаві, 2021. 186 с. 

20 стр. 0001 Запропонований посібник є курсом лекцій, який розкриває наукові основи правознавчої дидактики, сприяє розумінню теорії і практики компетентнісно орієнтованого навчання основ правознавства у закладах загальної середньої освіти. Посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, які вивчають курс «Методика навчання правознавства», а також молодих учителів, аспірантів, усіх, кого цікавить методична система навчання правознавства.

 
 
 
 
 
 
 

QUO VADIS? Польські історичні студії (XIX - перша половина XX століття): колективна монографія / Уманський держ. пед. ун-т ім.  Павла Тичини, Іст. ф-т. Польський культурно-освітній центр ; [ред. кол.: Горохівський П. І. 1., Гордієнко В. В., Кривошея І. І.. Священко 3. В.: рец.: Комар В. Л., Кузнець Г. В., Морозов А. Г.].  Київ : КИТ, 2020.306 с.   

20 стр. 0001 Колективна монографія містить статті, у яких розкрито деякі проблеми польської історії кінця XIX - першої половини XX ст.: становище польської шляхти на Правобережній Україні, створення Другої Речі Посполитої, формування її кордонів, східний вектор зовнішньополітичної діяльності в міжвоєнний період, а також розвиток окремих галузей науки й культури.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новітня історія слов'янських народів : навч. посіб. : в 2 ч. Ч. 1 : (1918-1945) / 3. В. Священко ; Уманський держ. пед. ун-т. Умань : Візаві, 2020.  478 с.

20 стр. 0001

 У навчальному посібнику висвітлено події соціально-економічного та політичного життя слов'янських країн в міжвоєнний період та роки Другої світової війни. Оцінки історичних подій, явищ і фактів у посібнику наводяться з позицій, які поділяються більшістю сучасних вітчизняних і зарубіжних фахівців та віддзеркалюють нове бачення цілої низки проблем новітньої історії слов'янських народів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новітня історія слов'янських народів : навч. посіб. : в 2 ч. Ч. 2 : (1945-поч. XXI ст.) / 3. В. Священко ; Уманський держ. пед. ун-т. Умань : Візаві, 2020. 478 с.

20 стр. 0001 У навчальному посібнику висвітлено події соціально-економічного та політичного життя слов'янських народів протягом 1945 - поч. XXI ст. Оцінки історичних подій, явищ і фактів у посібнику наводяться з позицій, які поділяються більшістю сучасних вітчизняних і зарубіжних фахівців та віддзеркалюють нове бачення цілої низки проблем новітньої історії слов'янських народів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Історія європейської інтеграції : навчальний посібник. О. М. Скрипник-Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 370 с.

20 стр. 0001 У навчальному посібнику розглядається історія та витоки європейських інтеграційних ідей, аналізується сучасний стан європейської інтеграції Структура посібника побудована згідно з основними етапами розвитку європейської інтеграції що дає можливість розкрити закономірності й послідовність євроінтеграційного процесу. У посібнику приділена увага проблематиці відносин України і Європейського Союзу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горохівський П.І. Лабораторні заняття з курсу «Теорія і методика навчання історії»: Навчально-методичний посібник для магістрантів та викладачів: / П.І. Горохівський. Умань: : ВПЦ «Візаві», 2019. 129 с. 

20 стр. 0001 У посібнику відповідно до навчальної програми розкрито методику підготовки і проведення лабораторних занять, запропоновано ряд тестових завдань для перевірки знань студентів. Розраховано на магістрантів та викладачів курсу «Теорія і методика навчання історії».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Організація проектної діяльності учнів: навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форми навчання / уклад. 3. О. Возна.  Умань : «ВПЦ» Візаві, 2019, 266 с. 

20 стр. 0001 Навчально-методичний посібник створений з метою допомоги студентам оволодіти технологією проектного навчання для практичного її застосування. У структурі змісту посібника є теоретичний компонент, практичні поради, тренінги, оцінювальні завдання, що відповідає науково-методичній моделі підготовки майбутнього вчителя історії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горохивский Петр Иванович. Теория и методика преподавания истории: Курс лекций: Учебное пособие для студентов-иностранцев. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 228 с. 

20 стр. 0001  Предмет «Теория и методика преподавания истории» занимает важное место в системе психолого-педагогических и методических дисциплин профессиональной подготовки учителя и имеет большое значение для его профессионального становления. В пособии, в соответствии с учебной программой, определены суть и задачи курса теории и методики преподавания истории, структуру зачетного кредита, раскрыты темы лекционного курса. Рассчитано на студентов-иностранцев III курса исторического факультета.

 
 
 
 
 

Польща у кінці XIX — першій половині XX століття: Колективна монографія / гол. редактор Горохівський П. І.  Умань: ПВКП АЛМІ, 2018. 308 с.  

20 стр. 0001 Колективна монографія містить праці викладачів кафедри всесвітньої історії та методик навчання, у яких розкрито деякі проблеми з історії Польщі кінця XIX - першої половини XX ст.: становище польської шляхти на Правобережній Україні, створення Другої Речі Посполитої, формування її кордонів, східний вектор зовнішньополітичної діяльності у міжвоєнний період, а також розвиток окремих галузей польської науки і культури.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В лещатах тоталітаризму. Православні конфесії України періоду Другої світової війни: моногр. / В. Гордієнко, Г. Гордієнко; МОН України, Уманський держ. пед. у-тет імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2018. 230 с.  

20 стр. 0001 У монографії висвітлено становище українського православ’я в період Другої світової війни. Розкрито зміст релігійно-церковної політики радянського режиму й нацистської окупаційної адміністрації. Охарактеризовано обставини і причини виникнення й утвердження двох православних конфесій Автономної православної церкви (АПЦ) й Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Проаналізовано міжцерковний конфлікт і відношення до нього тоталітарних режимів.

 
 
 
 
 
 
 

Кафедра всесвітньої історії та методик навчання / Упоряд. Горохівський П. І.  Умань: ВПК «Візаві», 2018. 202с. 

20 стр. 0001 Нарис про кафедру всесвітньої історії та методик навчання містить розповідь про її становлення і розвиток, професорсько-викладацький склад, характеристику основних тем дослідження і шляхи їх реалізації, знайомить з основними публікаціями працівників кафедри.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На розі двох світів. Історична спадщина України та Литви на території Херсонської області. / С. О. Біляєва, К. С. Гуленко, О. Є. Фіалко, М. М. Ієвлев, О. В. Грабовська, О. В. Манігда, О. В. Чубенко, О. В. Симоненко, О. С. Дзнеладзе, Д. М. Сікоза/ Київ - Херсон: Гілея, 2018. 72 С. 

20 стр. 0001 В монографії публікуються матеріали комплексних досліджень Південної Середньовічної експедиції Інституту археології НАН України пам'яток національного значення: фортеці Тягин біля с. Тягинка (керівник доктор історичних наук О.Біляєва) та вежі Вітовта поблизу с. Веселе (керівник доктор історичних наук О. В.Симоненко) Бериславського району Херсонської області. Їх виникнення та функціонування пов'язується із діяльністю Великого литовського князя Вітовта априкінці XIV - початку XV ст.

 
 
 
 
 
 

Історія Великої Британії: Навч. посібник для студентів факультету іноземних мов денної та заочної форм навчання.  ук. І. І. Кривошея, О. В. Барвінок. КНТ, 2017.  206 с.  

20 стр. 0001 Навчально-методичний посібник у кладено відповідно до вимог кредитно-трансферної системи. Він містить програму навчальної дисципліни «Історія Великої Британії», структуру залікового кредиту, тексти лекцій та плани семінарських занять зі списками рекомендованої літератури, тематику індивідуальних науково-дослідних проектів, завдання для самостійного вивчення, тестові завдання, допоміжні матеріали та питання до заліку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Історія держави і права зарубіжних країн : навчально-методичний посібник / укладач 3. В. Священко.  Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. 320 с.  

20 стр. 0001 Навчальний посібник з курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» укладено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни для студентів історичного факультету денної та заочної форм навчання. Посібник містить методичні рекомендації та відповіді на питання, що виносяться на семінарські заняття, які супроводжуються визначенням основних подій в хронологічній послідовності та опорних понять і термінів. У посібнику також подано робочу навчальну програму курсу, тематику лекційних та семінарських занять, список основної і додаткової літератури, термінологічний словник, тестові завдання з курсу. Наявність цієї інформації допомагатиме сприйняттю історичних подій, їх запам'ятовуванню та розумінню сутності основних проблем історії держави і права зарубіжних країн.

 

Історія середніх віків. Практикум. Частина І : навч. посібник / В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея, О.О. Салата.  Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. 718 с.  

20 стр. 0001 Практикум призначається для забезпечення навчального процесу з дисципліни «Історія середніх віків» у вищих навчальних закладах. Практикум розроблено згідно з навчальною програмою для студентів історичних факультетів, яка передбачає вивчення розвитку історичного процесу упродовж середніх віків. Частина І «Практикуму» присвячена ранньому Середньовіччю Західної Європи і середньовічному Сходу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спеціальні історичні дисципліни : навч.-метод, комплекс / упор В. В. Карпенко, І І. Кривошея. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. 94 с.  

20 стр. 0001 Навчально-методичний комплекс призначається для забезпечення навчального курсу «Спеціальні історичні дисципліни» у вищих навчальних закладах. Комплекс укладено згідно з начальною програмою для студентів історичного факультету; містить програму та навчально-методичні рекомендації до курсу, призначені для структурування навчального процесу й забезпечення навчально-дослідної роботи студентів у період вивчення дисципліни.

 
 
 
 
 
 
 
 

 Новітня історія країн Азії і Африки : навчально-методичний посібник : / 3. В. Священко, О. М. Скрипник. Умань : ВПЦ "Візаві", 2014.  294 с.

тот  Навчальний посібник з курсу «Новітня історія країн Азії і Африки» укладено відповідно до робочої навчальної програми для студентів історичного факультету денної та заочної форм навчання. Посібник містить загальну характеристику особливостей політичного та економічного розвитку країн Азії і Африки у новітню добу, інформацію про найвідоміші міжнародні організації країн регіону, а також методичні рекомендації та відповіді на питання, що виносяться на семінарські заняття, які супроводжуються визначенням основних подій в хронологічній послідовності та опорних понять і термінів. У посібнику також подано робочу навчальну програму курсу, тематику лекційних та семінарських занять, список основної і додаткової літератури, термінологічний словник. Наявність цієї інформації допомагатиме сприйняттю історичних подій, їх запам'ятовуванню та розумінню сутності основних проблем історії країн Азії і Африки новітньої доби.
 Для викладачів, студентів та аспірантів історичних факультетів, учителів, а також усіх хто цікавиться історією.

 


Історія середніх віків. Практикум. Частина І: навч. посібник / уклад. В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея.  Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. 574 с.
ISV

Призначається для забезпечення навчального процесу з дисципліни «Історія середніх віків» у вищих навчальних закладах. Практикум розроблено згідно з навчальною програмою для студентів історичних факультетів, яка передбачає вивчення розвитку історичного процесу упродовж середніх віків. Частина І присвячена ранньому і розвиненому Середньовіччю.
Для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Історія».
 
 
 

Студентські наукові роботи з історіїметодичні рекомендації / Уклад.: І.І. Кривошея, Т. В. Кузнець.  Умань : ВПЦ «Візаві», 2014.  116 с.

snr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горохівський П.І. Теорія та методика навчання історії: Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання: Частина 1 / П. І. Горохівський. Умань: ПП Жовтий О.О., 2014.  124 с.
tmni2 

Предмет ,,Теорія та методика навчання історії” посідає важливе місце у системі дисциплін фахової підготовки вчителя і має велике значення для його професійного становлення. У посібнику відповідно до навчальної програми визначено предмет, мету і завдання курсу, розкрито методику підготовки до семінарських занять, виконання завдань самостійної роботи, запропоновано ряд тестових завдань для самоперевірки. Розраховано на студентів ІІІ курсу історичного факультету денної та заочної форм навчання. 

 

 

 
 
 

 Теорія та методика навчання історії: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання. / П.І. Горохівський (авт.. і упорядник).  Умань : ПП Жовтий О., 2014. 308 с.

tmni

Предмет ,,Теорія та методика навчання історії” посідає важливе місце у системі психолого-педагогічних і методичних дисциплін фахової підготовки вчителя і має велике значення для його професійного становлення. У посібнику відповідно до навчальної програми визначено суть загальних методів навчання історії, розкрито методику вивчення окремих проблем історичного розвитку суспільства, розкрито структуру залікового кредиту, теми лекційного курсу. Розраховано на студентів ІV курсу історичного факультету денної та заочної форм навчання

 
 
 
 
 
 

  Горохівський П. І. Вивчення курсу «Археологія» у вищій школі: Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання / П. І. Горохівський.  Умань: ПП Жовтий О.О., 2014. 132 с.

археология  Предмет «Археологія» посідає важливе місце у системі дисциплін фахової підготовки вчителя і має велике значення для його професійного становлення. Даний посібник містить програму курсу, плани семінарських занять, питання для опрацювання, можливі практичні завдання до кожної теми, рекомендації для підготовки відповідей та короткий їх зміст, завдання самостійної роботи і можливі відповіді на них, питання для підсумкового повторення. Розраховано на студентів І курсу історичного факультету денної та заочної форм навчання. 

 
 
 
 
 
 
 

«Велика хімія» в УРСР (1958 - 1988 рр.) : соціоісторичний аспект: монографія / О. М. Скрипник. Умань Видавець «Візаві», 2013. 205 с.

20 стр. 0001 Монографію присвячено дослідженню реалізації курсу на розбудову «великої хімії» в Українській РСР у 1958 - 1988-х роках. Здійснено комплексне дослідження хімізації народного господарства УРСР та її наслідків. Об’єктивно проаналізовано урядову політику у цій сфері. Виявлено як позитивні, так і негативні моменти. Особливу увагу приділено розкриттю таких питань: специфіка хімічного виробництва УРСР, спроби модернізації хімічної індустрії та розбудова виробничих потужностей «великої хімії», особливості застосування мінеральних добрив та іншої хімічної продукції в сільському господарстві Української РСР. Показано динаміку змін в основних засобах виробництва протягом означеного хронологічного періоду. Розкрито вплив хімізації на подолання кризи сільського господарства в 60 - 80-ті роки XX ст.

 

 Історія Великобританії : навч. посібник для студ. факультету іноземної філології / уклад.: О. В. Барівнок, І.І. Кривошея. Умань : ФОП Жовтий, 2013.  185 с.

археология   У навчальному посібнику подано програму курсу «Історія Великобританії», тексти лекцій та плани семінарських занять зі списками рекомендованої літератури, тематику проектів, допоміжні матеріали та питання до заліку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Священко З. В. Історія слов'янських народів: навчальний посібник: в 2 ч. / З. В. Священко. Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. Ч. 1. Південні і західні слов'яни з найдавніших часів до середини XVII ст.  529 с.  (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-10271 від 04.11.11)

sviachenko1  У центрі історичного опису – історія південних і західних слов'ян з найдавніших часів до середини XVII ст. Значна увага приділяється проблемам етногенезу давніх слов’ян. Окреслено головні тенденції історичного розвитку Болгарії, Сербії, Чорногорії, Боснії, Хорватії, Македонії, Словенії, Польщі, Чехії та Словаччини у зазначений період. Основну увагу приділено політичним подіям та проблемам соціально-економічного та культурного життя слов'янських народів.
 Для викладачів, студентів та аспірантів історичних факультетів, учителів історії, а також усіх хто захоплюється історією слов'янських народів.

 
 
 
 
 
 

Священко З. В. Історія слов'янських народів: навчальний посібник: в 2 ч. / З.В. Священко.  Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. Ч. 2. Московська держава в ХІІ – XVII ст.  430 с. 

sviachenko3

Україномовне видання в якому висвітлено 600-літню історію російського народу починаючи від ХІІ ст. та утворення власної держави до правління перших Романових.  Окреслено головні тенденції історичного розвитку Росії у зазначений період. Основну увагу приділено політичним подіям та проблемам соціально-економічного і культурного життя. Автор зробив спробу розкрити і осмислити картину історичного розвитку нашої близької сусідки. Для викладачів, студентів та аспірантів історичних факультетів, учителів історії, а також усіх хто цікавиться історією Росії. 
 
 
 
 

Священко З. В. Історія Росії XVIIІ – початку ХХ ст. / З.В. Священко. Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. 558 с.

sviachenko2

У посібнику висвітлено історію російського народу ХІІІ – початку ХХ ст. Окреслено головні тенденції історичного розвитку Росії у зазначений період.Основну увагу приділено політичним подіям та проблемам соціально-економічного і культурного життя. У центрі історичного опису – модернізаційні перетворення в Росії. Автор зробив спробу розкрити і осмислити картину історичного розвитку нашої близької сусідки.

Для викладачів, студентів та аспірантів історичних факультетів, учителів історії, а також усіх хто цікавиться історією Росії.

 

 
 
 
 

Священко З. В. Новітня історія слов'янських народів : навчальний посібник : в 2 ч. / З. В. Священко.  Умань : ПП Жовтий О. О., 2012 Ч. 1. (1918 – 1945). 479 с.Свяченко

У посібнику висвітлено події соціально-економічного та політичного життя слов'янських країн в міжвоєнний період та роки Другої світової війни. Оцінки історичних подій, явищ і фактів у посібнику наводяться з позицій, які поділяються більшістю сучасних вітчизняних і зарубіжних фахівців та віддзеркалюють нове бачення цілої низки проблем новітньої історії слов'янських народів.   Для викладачів, студентів та аспірантів історичних факультетів, учителів, а також усіх хто цікавиться історією. 
 
 
 
 
 

Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на початку XX ст. / 3. В. Священко.  Умань : ФОП. Жовтий О. О., 2012. 

20 стр. 0001

Монографію присвячено проурядовим аграрним ініціативам в Російській імперії на початку XX ст., дослідження яких дозволило значно розширити сучасні історичні знання із європейської історії початку XX ст. взагалі, аграрної історії Російської імперії зокрема; простежити непросту трансформацію індивідуальної та колективної свідомості, морально- етичних норм і цінностей російського імперського соціуму, істеблішменту. Проурядові аграрні ініціативи у Російській імперії на початку XX ст. цінний історичний досвід конструктивної, наскільки це було можливим за тогочасних умов, політики, що стосувалася перспектив країни загалом та селянства зокрема. Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів, усіх хто цікавиться проблемами вітчизняної та всесвітньої історії, зокрема історії Росії.

 
 

 Історіографія всесвітньої історії: навч. посібник / Гордієнко В. В. Умань: ПП Жовтий, 2012. 434 с.

img158 Курс лекцій призначається для забезпечення навчання з дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» у вищих навчальних закладах. Курс лекцій розроблено згідно з навчальною програмою для студентів історичних факультетів, яка передбачає вивчення історії історичної науки від зародження історичної думки в духовному житті ранніх цивілізацій до утвердження постмодерністських напрямів світової історичної науки наприкінці XX ст. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Пасинки Перемоги (Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР у 1941 - 1950 рр.) / Г.М. Гордієнко, В.В. Гордієнко.  Умань: ПП Жовтий, 2012.  375 с.

img159 У монографії висвітлено становище інвалідів Вітчизняної війни в роки війни і в післявоєнний період. Проаналізовано заходи радянської держави щодо соціального забезпечення покалічених фронтовиків. Показано результати функціонування системи державної попітики над інвалідами війни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Священко З. В. Історія міжнародних відносин (ХХ – початок ХХІ ст.). Навчальний посібник. Умань: ПП Жовтий, 2010. 337 с. (Гриф Міністерства освіти і науки України Лист № 1/11-10731 від 23.11.10).
Свяченко
  Навчальний посібник з курсу «Історія міжнародних відносин» укладено відповідно до робочої навчальної програми для студентів історичного факультету денної та заочної форми навчання. У посібнику подано робочу навчальну програму курсу, розроблену згідно вимог кредитно-модульної системи, тематику лекційних та семінарських занять, питання для повторення, список основної і додаткової літератури та тестові завдання для повторення курсу. Посібник містить методичні рекомендації та відповіді на питання, що виносяться на семінарські заняття, вони супроводжуються визначенням основних подій в хронологічній послідовності та опорних понять і термінів. В посібнику вміщено документи, а також уривки з історичних досліджень. Наявність цієї інформації допомагатиме сприйняттю історичних подій, їх запам'ятовуванню та розумінню сутності основних проблем історії міжнародних відносин новітньої доби.


 Ірина Кривошея. Неурядова старшина Української козацької держави (XVIIXVIIIст.)

20 стр. 0001

У монографії на основі численних джерел досліджено походження інституту «суспільства», етапи еволюції та трансформації різних груп неурядової старшини та їх термінів. Виявлено структуру, ієрархію, основні функції та розширено персональний склад значного/суспільства військового XVII – початку XVIIІ ст. Визначено час появи та еволюції всіх чинів неурядової старшини XVII ст. (бунчукового, значного та військового товариств). Розглянуто їх сутність, статус (підпорядкування, судовий імунітет, привілеї), динаміку чисельності та персонального складу, економічну спроможність та функції.