uken
50

Видавнича діяльність кафедри всесвітньої історії та методик навчання

Священко З.В. Історія міжнародних відносин (ХХ – початок ХХІ ст.). Навчальний посібник. – Умань: ПП Жовтий, 2010. – 337 с. (Гриф Міністерства освіти і науки України Лист № 1/11-10731 від 23.11.10).
sviachenko
  Навчальний посібник з курсу «Історія міжнародних відносин» укладено відповідно до робочої навчальної програми для студентів історичного факультету денної та заочної форми навчання. У посібнику подано робочу навчальну програму курсу, розроблену згідно вимог кредитно-модульної системи, тематику лекційних та семінарських занять, питання для повторення, список основної і додаткової літератури та тестові завдання для повторення курсу. Посібник містить методичні рекомендації та відповіді на питання, що виносяться на семінарські заняття, вони супроводжуються визначенням основних подій в хронологічній послідовності та опорних понять і термінів. В посібнику вміщено документи, а також уривки з історичних досліджень. Наявність цієї інформації допомагатиме сприйняттю історичних подій, їх запам'ятовуванню та розумінню сутності основних проблем історії міжнародних відносин новітньої доби.

Священко З.В. Історія слов'янських народів: навчальний посібник: в 2 ч. / З.В. Священко. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч. 1. Південні і західні слов'яни з найдавніших часів до середини XVII ст. – 529 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-10271 від 04.11.11)
sviachenko1 
У центрі історичного опису – історія південних і західних слов'ян з найдавніших часів до середини XVII ст. Значна увага приділяється проблемам етногенезу давніх слов’ян. Окреслено головні тенденції історичного розвитку Болгарії, Сербії, Чорногорії, Боснії, Хорватії, Македонії, Словенії, Польщі, Чехії та Словаччини у зазначений період. Основну увагу приділено політичним подіям та проблемам соціально-економічного та культурного життя слов'янських народів.
 Для викладачів, студентів та аспірантів історичних факультетів, учителів історії, а також усіх хто захоплюється історією слов'янських народів.







Священко З. В. Історія слов'янських народів: навчальний посібник: в 2 ч. / З.В. Священко. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч. 2. Московська держава в ХІІ – XVII ст. – 430 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України(лист № 1/11-10271 від 04.11.11)).
sviachenko3  
  Україномовне видання в якому висвітлено 600-літнюісторію російського народу починаючи від ХІІ ст. та утворення власної держави до правління перших Романових.  Окреслено головні тенденції історичного розвитку Росії у зазначений період. Основну увагу приділено політичним подіям та проблемам соціально-економічного і культурного життя. Автор зробив спробу розкрити і осмислити картину історичного розвитку нашої близької сусідки.
 Для викладачів, студентів та аспірантів історичних факультетів, учителів історії, а також усіх хто цікавиться історією Росії.







 
 
 
Священко З.В. Історія Росії XVIIІ – початку ХХ ст. / З.В. Священко. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – 558 с.
sviachenko2 
У посібнику висвітлено історію російського народу ХVІІІ – початку ХХ ст. Окреслено головні тенденції історичного розвитку Росії у зазначений період. Основну увагу приділено політичним подіям та проблемам соціально-економічного і культурного життя. У центрі історичного опису – модернізаційні перетворення в Росії. Автор зробив спробу розкрити і осмислити картину історичного розвитку нашої близької сусідки.
 Для викладачів, студентів та аспірантів історичних факультетів, учителів історії, а також усіх хто цікавиться історією Росії.






Священко З. В. Новітня історія слов'янських народів : навчальний посібник : в 2 ч. / З. В. Священко. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 1. (1918 – 1945). – 479 с.
sviachenko
 У посібнику висвітлено події соціально-економічного та політичного життя слов'янських країн в міжвоєнний період та роки Другої світової війни. Оцінки історичних подій, явищ і фактів у посібнику наводяться з позицій, які поділяються більшістю сучасних вітчизняних і зарубіжних фахівців та віддзеркалюють нове бачення цілої низки проблем новітньої історії слов'янських народів.  
 Для викладачів, студентів та аспірантів історичних факультетів, учителів, а також усіх хто цікавиться історією.









Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на початку XX ст. / 3. В. Священко. - Умань : ФОП. Жовтий О. О., 2012. 
agrarni iniciatuvu  Монографію присвячено проурядовим аграрним ініціативам в Російській імперії на початку XX ст., дослідження яких дозволило значно розширити сучасні історичні знання із європейської історії початку XX ст. взагалі, аграрної історії Російської імперії зокрема; простежити непросту трансформацію індивідуальної та колективної свідомості, морально- етичних норм і цінностей російського імперського соціуму, істеблішменту. Проурядові аграрні ініціативи у Російській імперії на початку XX ст. - цінний історичний досвід конструктивної, наскільки це було можливим за тогочасних умов, політики, що стосувалася перспектив країни загалом та селянства зокрема.
  Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів, усіх хто цікавиться проблемами вітчизняної та всесвітньої історії, зокрема історії Росії.


Новітня історія країн Азії і Африки : навчально-методичний посібник : / 3. В. Священко, О. М. Скрипник. — Умань : ВПЦ "Візаві", 2014.-294 с.
aia  Навчальний посібник з курсу «Новітня історія країн Азії і Африки» укладено відповідно до робочої навчальної програми для студентів історичного факультету денної та заочної форм навчання. Посібник містить загальну характеристику особливостей політичного та економічного розвитку країн Азії і Африки у новітню добу, інформацію про найвідоміші міжнародні організації країн регіону, а також методичні рекомендації та відповіді на питання, що виносяться на семінарські заняття, які супроводжуються визначенням основних подій в хронологічній послідовності та опорних понять і термінів. У посібнику також подано робочу навчальну програму курсу, тематику лекційних та семінарських занять, список основної і додаткової літератури, термінологічний словник. Наявність цієї інформації допомагатиме сприйняттю історичних подій, їх запам'ятовуванню та розумінню сутності основних проблем історії країн Азії і Африки новітньої доби.
 Для викладачів, студентів та аспірантів історичних факультетів, учителів, а також усіх хто цікавиться історією.

Скрипник, О. М. «Велика хімія» в УРСР (1958 - 1988 рр.) : соціоісторичний аспект: монографія. - Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. - 205 с.
 Монографію присвячено дослідженню реалізації курсу на розбудову «великої хімії» в Українській РСР у 1958 - 1988-х роках. Здійснено комплексне дослідження хімізації народного господарства УРСР та її наслідків. Об’єктивно проаналізовано урядову політику у цій сфері. Виявлено як позитивні, так і негативні моменти. Особливу увагу приділено розкриттю таких питань: специфіка хімічного виробництва УРСР, спроби модернізації хімічної індустрії та розбудова виробничих потужностей «великої хімії», особливості застосування мінеральних добрив та іншої хімічної продукції в сільському господарстві Української РСР. Показано динаміку змін в основних засобах виробництва протягом означеного хронологічного періоду. Розкрито вплив хімізації на подолання кризи сільського господарства в 60 - 80-ті роки XX ст. Зроблено висновок про те, що проголошений радянським керівництвом курс на всебічну хімізацію народного господарства мав неоднозначні наслідки. Фактично грандіозна кампанія з «широкої» хімізації сільського господарства не давала бажаного ефекту.

Історія Великобританії : навч. посібник для студ. факультету іноземної філології / уклад.: О. В. Барівнок, І.І. Кривошея. - Умань : ФОП Жовтий, 2013. - 185 с.
VB
 У навчальному посібнику подано програму курсу «Історія Великобританії», тексти лекцій та плани семінарських занять зі списками рекомендованої літератури, тематику проектів, допоміжні матеріали та питання до заліку.














Історія середніх віків. Практикум. Частина І: навч. посібник / уклад. В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея. - Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. - 574 с.
isv
Призначається для забезпечення навчального процесу з дисципліни «Історія середніх віків» у вищих навчальних закладах. Практикум розроблено згідно з навчальною програмою для студентів історичних факультетів, яка передбачає вивчення розвитку історичного процесу упродовж середніх віків. Частина І присвячена ранньому і розвиненому Середньовіччю.
Для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Історія».
Призначається для забезпечення навчального процесу з дисципліни «Історія середніх віків» у вищих навчальних закладах. Практикум розроблено згідно з навчальною програмою для студентів історичних факультетів, яка передбачає вивчення розвитку історичного процесу упродовж середніх віків. Частина І присвячена ранньому і розвиненому Середньовіччю.


Історіографія всесвітньої історії: навч. посібник / Гордієнко В. В. - Умань: ПП Жовтий, 2012. - 434 с.
img158 Курс лекцій призначається для забезпечення навчання з дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» у вищих навчальних закладах. Курс лекцій розроблено згідно з навчальною програмою для студентів історичних факультетів, яка передбачає вивчення історії історичної науки від зародження історичної думки в духовному житті ранніх цивілізацій до утвердження постмодерністських напрямів світової історичної науки наприкінці XX ст.
 Для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів зі спеціальністю «Історія».










Пасинки Перемоги (Соціальне забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в УРСР у 1941 - 1950 рр.) / Г.М. Гордієнко, В.В. Гордієнко. - Умань: ПП Жовтий, 2012. - 375 с.
img159 У монографії висвітлено становище інвалідів Вітчизняної війни в роки війни і в післявоєнний період. Проаналізовано заходи радянської держави щодо соціального забезпечення покалічених фронтовиків. Показано результати функціонування системи державної опіки над інвалідами війни.
 Для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів зі спеціальністю «Історія».










 
 

Студентські наукові роботи з історії: методичні рекомендації / Уклад.: І.І. Кривошея, Т. В. Кузнець. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. - 116 с.

snr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ірина Кривошея. Неурядова старшина Української козацької держави (XVIIXVIIIст.)
nsykd
 У монографії на основі чисельних джерел досліджено походження інституту «товариства», етапи еволюції та трансформації різних груп неурядової старшини та термінів, що їх позначали. Виявлено структуру, ієрархію, основні функції та  розширено персональний склад значного/товариства військового XVII – початку XVIIІ ст. Визначено час появи та еволюцію всіх чинів неурядової старшини XVIIІ ст. (бунчукового, значкового і військового товариств). Розглянуто їх сутність, статус (підпорядкування, судовий імунітет, привілеї), динаміку чисельності та персонального складу, економічну спроможність і функції.
Для науковців, викладачів та студентів історичних факультетів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться проблемами української історії.



 
 
 
 
 
Горохівський П.І. Теорія та методика навчання історії: Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання: Частина 1 / П.І. Горохівський. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2014. – 124 с.
tmni2 Предмет ,,Теорія та методика навчання історії” посідає важливе місце у системі дисциплін фахової підготовки вчителя і має велике значення для його професійного становлення.
  У посібнику відповідно до навчальної програми визначено предмет, мету і завдання курсу, розкрито методику підготовки до семінарських занять, виконання завдань самостійної роботи, запропоновано ряд тестових завдань для самоперевірки.
  Розраховано на студентів ІІІ курсу історичного факультету денної та заочної форм навчання. 







 
 
 
Теорія та методика навчання історії: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання. / П.І. Горохівський (авт.. і упорядник). – Умань : ПП Жовтий О., 2014. – 308 с.
tmni
Предмет ,,Теорія та методика навчання історії” посідає важливе місце у системі психолого-педагогічних і методичних дисциплін фахової підготовки вчителя і має велике значення для його професійного становлення.
 У посібнику відповідно до навчальної програми визначено суть загальних методів навчання історії, розкрито методику вивчення окремих проблем історичного розвитку суспільства, розкрито структуру залікового кредиту, теми лекційного курсу.
 Розраховано на студентів ІV курсу історичного факультету денної та заочної форм навчання








 
 
Горохівський П.І. Вивчення курсу «Археологія» у вищій школі: Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання / П.І. Горохівський. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2014. – 132 с.
archeology 
Предмет «Археологія» посідає важливе місце у системі дисциплін фахової підготовки вчителя і має велике значення для його професійного становлення.
 Даний посібник містить програму курсу, плани семінарських занять, питання для опрацювання, можливі практичні завдання до кожної теми, рекомендації для підготовки відповідей та короткий їх зміст, завдання самостійної роботи і можливі відповіді на них, питання для підсумкового повторення.
 Розраховано на студентів І курсу історичного факультету денної та заочної форм навчання.