50

Напрямки наукової діяльності

Напрями наукової діяльності

КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА МЕТОДИК НАВЧАННЯ

Теми кафедральних досліджень:
– «Східна Європа в другій половині XIX – першій половині XX ст.: економічні, суспільно-політичні та культурні процеси»;
– «Соціокультурний простір України XVII–XXI ст.».

Індивідуальні теми досліджень:

– Горохівський Петро Іванович, завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент – «Методика використання історико-краєзнавчого матеріалу в середній та вищій школі»;
– Священко Зінаїда Василівна, доктор історичних наук, профессор – «Аграрна історія кін. ХІХ – поч. ХХ ст.»;
– Кривошея Ірина Іванівна, доктор історичних наук, профессор – «Козацька старшина Гетьманщини (середина ХVІІ – 80-ті роки ХУІІІ ст.)»;
– Біляєва Світлана Олександрівна, доктор історичних наук, професор –«Слов’янські та тюркські світи в Україні (ХІІІ – ХVIII ст.)»;
– Кривошея Ігор Іванович, кандидат історичних наук, професор – «Магнатерія Правобережної України наприкінці XVIII – XIX ст.»;
– Сокирська Владилена Володимирівна, кандидат історичних наук, професор – «Міжнародні відносини у 20-х рр. ХХ ст.»;
– Голобородько Валентина Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент – «Українське мистецтво модерної та постмодерної доби»;
– Гордієнко В’ячеслав Володимирович, кандидат історичних наук, доцент – «Релігійно-церковне життя в Україні у роки Другої світової війни»;
– Гордієнко Галина Миколаївна, кандидат історичних наук – «Культура і духовне життя в Україні у роки Другої світової війни»;
– Возна Зоя Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент – «Методика проектної діяльності старшокласників у процесі навчання суспільствознавчих предметів»;
– Скрипник Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент – «Європейська інтеграція України»;
– Барвінок Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент – «Дворянське самоврядування на Поділлі в імперську добу»;
Шауренко Анна Володимирівна, кандидат історичних наук, старший викладач – «Побут та дозвілля сільського населення України 1991 – 2005 рр.»;
Куценко Сергій Юрійович, кандидат історичних наук, старший викладач – «Становлення та розвиток Інтернет-ресурсів музеїв України»;
Діденко Катерина Володимирівна, викладач – «Створення та діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим УСРР у 20 – 30-ті рр. ХХ ст.»;
Устенко Альона Анатоліїівна, викладач – «Колишні люди» у соціально-класовій структурі радянського суспільства 20 – 30-х рр. ХХ ст.».

 

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Тема кафедрального дослідження:
«Історико-регіональні аспекти історії України»

Індивідуальні теми досліджень:


– Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор – «Православне духовенство Київської єпархії ХІХ – поч. ХХ ст.»;
– Рогожа Марія Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент – «Історіографія історії українського села»;
– Чорномаз Богдан Данилович, кандидат історичних наук, доцент – «Національно-визвольні рухи на Уманщині у другій половині ХХ ст.»;
– Дудник Олена Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент –«Національно-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу (березень 1917–1920 рр.)»;
– Скус Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент – «Репресовані педагоги Уманщини: мовою документів»;
– Лісовська Ольга Василівна, кандидат історичних наук, доцент – «Становлення та розвиток історичного краєзнавства на Уманщині»;
– Тацієнко Віталій Сергійович, кандидат історичних наук, старший викладач – «Повсякденне життя православного парафіяльного духовенства Київської єпархії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.»;
– Чучалін Олександр Петрович, старший викладач – «Соціально-економічні аспекти наступу радянської влади на православну церкву 1918–1939 рр.»;
– Кукуруза Антоніна Василівна, викладач – «Духовна освіта в Київській губернії ХІХ – початку ХХ ст.»;
– Опацький Ігор Юрійович, викладач – «Родина Курінних у громадсько-політичному та національно-культурному житті України кінця ХІХ – першої половини ХХ століття»;
– Янчук Михайло Михайлович, викладач – «Шкільництво Уманщини ХІХ – початку ХХ ст.».

 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Тема кафедрального дослідження:
«Соціально-філософські виміри сучасного українського суспільства»

Індивідуальні теми досліджень:

– Шачковська Любов Сергіївна, завідувач кафедри, кандидат політичних наук, доцент – «Політичні партії, партійні системи, виборчі системи»;
– Лозко Галина Сергіївна, доктор філософських наук, професор – «Наукова реконструкція духовно-філософських основ української етнічної релігії»;
– Карасевич Анатолій Олександрович, кандидат філософських наук, професор – «Політичні портрети: цивілізаційна версія»;
– Балановський Ярослав Михайлович, кандидат політичних наук, доцент – «Проблеми створення та функціонування політичних коаліцій в умовах плюралістичної демократії»
– Бержанір Анатолій Леонідович, кандидат соціологічних наук, доцент – «Концептуальні засади управління розвитком відносин держави, бізнесу і суспільства»;
– Бондар Світлана Станіславівна, кандидат політичних наук, доцент – «Проблеми політичної культури в сучасному українському суспільстві»;
– Запорожець Микола Олексійович, кандидат філософських наук, доцент – «Соціально-філософський аналіз формування суспільної свідомості»;
– Мартиненко Лариса Броніславівна, кандидат філософських наук, доцент – «Канонічна форма в іконописі: проблеми етики та естетики»;
Фицик Ігор Дмитрович, кандидат філософських наук, доцент – «Соціоментальна історія шляхти Правобережної України (1793–1863 рр.)»;
– Фуркало Вікторія Станіславівна, кандидат філософських наук, доцент – «Філософія релігії. Історичні трансформації хасидизму: філософський аналіз проблеми»;
– Фуркало Володимир Ісакович, кандидат філософських наук, доцент – «Методи трансформації сучасного українського суспільства»;
Цимбал Вадим Олександрович, кандидат юридичних наук, старший викладач – «Правова держава і громадянське суспільство»;
– Коваль Дарія Сергіївна, викладач – «Цивільне судочинство»;
– Максимчук Олена Вікторівна, викладач – «Структурні фактори та соціальні наслідки деколективізації українського села»;
– Олєйнічук Олексій Миколайович, викладач – «Кримінальна відповідальність за невиплату заробітної плати, стипендій, пенсій та інших установлених законом виплат»;
– Родік Тетяна Петрівна, викладач – «Адміністративно–правове регулювання діяльності дендрологічних парків України»;
– Цімоха Ростислав Русланович, викладач – «Створення та діяльність Постійного представництва уряду УРСР при уряді СРСР (1921–1991 рр.)».