ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ

 1. Профіль освітньо-наукової програми

1        -  Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра всесвітньої історії та методик навчання, кафедра історії України

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Академічна кваліфікація: Магістр історії та археології

Професійна кваліфікація: Історик, викладач історії, фахівець з європейських студій

Офіційна назва освітньої програми

Освітньо-наукова програма

другого рівня вищої освіти (магістр)

за спеціальністю Історія та археологія. Європейські студії

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра одиничний, 120 кредитів ЕКТС, термін навчання 1 рік 9 місяців

Наявність акредитації

Акредитаційна комісія МОН України (наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А)

Сертифікат про акредитацію Серія НД №2489156

Цикл/рівень

НРК -8 FQ – ЕНЕА – другий цикл, QF-LLL – 8 рівень

Передумови

Наявність ступеня бакалавра

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До 31.05.2019 р.

Інтернет – адреса постійного розміщення опису освітньої програми

http://history.udpu.org.ua/ tretye-menyu-2/osvitni-prohramy

2        - Мета освітньо-наукової програми

Підготовка історика й фахівця з європейських студій з глибокими фундаментальними знаннями, навичками  міждисциплінарного історичного дослідження, конкурентоспроможного фахівця, здатного будувати свою діяльність на основі проектування, креативного та творчого підходу, партнерства у комунікації та забезпечувати зв’язок між  історичною наукою і суспільною свідомістю у науковій та педагогічній діяльності.

3        - Характеристика освітньої програми

Предметна область(галузь знань, спеціальність, спеціалізація( за наявності))

Обов’язкові дисципліни

І. Цикл загальної підготовки – 30 кредитів.

1.1. Гуманітарна підготовка – 9 кредитів.

1.2. Фундаментальна підготовка – 21 кредит.

ІІ. Цикл професійної підготовки – 39 кредити.

2.1. Психолого-педагогічна підготовка – 9 кредитів.

2.2. Науково-предметна підготовка – 30 кредити.

Дисципліни вільного вибору студента – 30 кредитів

Блок №1 – 30 кредитів

Блок № 2 – 30 кредитів

Практична підготовка – 12 кредитів

Атестація – 9 кредитів

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова (для магістра)

Розвиток комплексу загальних та спеціальних компетентностейнеобхідних фахівцю-досліднику, які розширюють науковий світогляд і здібності до проведення методологічного аналізу й критичного розуміння досягнень сучасної історичної науки та європейських студій.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Історично-цивілізаційний розвиток народів Європи (етнонаціональні, ідентифікаційні, міграційні, державотворчі процеси, суспільно-політичні, економічні трансформації).

Особливості програми

Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців, що володіють науковим інструментарієм для теоретичних, експериментальних досліджень та практичної діяльності з історії та археології і європейських студій.

Програма розвиває перспективи як європейської, так і світової історії, глибокі знання і критичний підхід до національної та регіональної історіографії. Розвиваються просторовий, діахронічний та тематичні аспекти історії від Середньовіччя до сьогодення.

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Посади історика-дослідника, консультанта з питань історії, археології та європейських студій; молодшого наукового співробітника в галузі історії; викладача історії вищого навчального закладу; вчителя історії в загальноосвітніх навчальних закладах, працівника наукових та громадсько-суспільних установ, органів державної влади і місцевого самоврядування, мас-медіа.

Посади  за ДК 003:2010:

231 Викладач університетів та вищих навчальних закладів

232 Викладач середніх навчальних закладів

2442.1 Молодший науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)

2442.1             23667 Науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)

2442.1 Науковий співробітник-консультант (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)

2442.2             20187 Археолог

2443.2 Експерт із суспільно-політичних питань  

2443.2 Історик 

2443.2 Історик (економіка)

2443.2 Історик (політика)  

2443.2 Історик (суспільні відносини) 

2443.2  Консультант з питань історії 

2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях) 

Подальше навчання

Можливість навчатися за програмою третього циклу за галуззю знань, що узгоджується з отриманим дипломом магістра, можливість викладання, доступ до спеціалізованих досліджень з історії та європейських студій.

5 - Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Лекційні курси поєднуються із семінарськими заняттями, робочими зустрічами. Переважно навчання відбувається в  групах, з дискусіями та підготовкою презентацій, самостійно та в малих групах. Загальний стиль навчання – студенто-орієнтований, активний, отримання фахових та спеціалізованих компетенцій забезпечено комплексним поєднанням обов’язкових дисциплін та предметів спеціалізації, науково-дослідної практики та атестації. Для реалізації програми студент має пройти науково-дослідну практику, написати та успішно захистити магістерську роботу обсягом 75–90 сторінок, на написання та захист якої виділяється значна частина часу.

Оцінювання

Усні та письмові екзамени, заліки, виступи на семінарах, презентації, проектна робота, захисти практики та випускна кваліфікаційна робота.

Атестація здійснюється у формі: захист кваліфікаційної роботи магістра з історії, випускний екзамен зі спеціалізації Європейські студії.

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми в галузі історії, археології, архівознавства, музеєзнавства,  пам’яткознавства, етнології та ін., в процесі різнопланової фахової діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, а також характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

Інструментальні компетентності (ІК)

ІК 1. Компетентність у сфері інновацій та вдосконалення – поінформованість з проблем інновацій в галузі історія, використання різноманітних освітніх технологій і засобів навчання.

ІК 2. Мовна  компетентність – використання мови як засобу для усної та письмової комунікації, обміну знаннями, ідеями.

·         ІК 3. ІКТ компетентність – впевнене і критичне використання технологій інформаційного суспільства для роботи та спілкування.

ІК 4. Інформаційна – здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Міжособистісні компетентності (МК)

МК 5. Комунікативна – готовність спілкуватися із спільнотами для розвитку  професійних знань і вмінь, осмислення практик та контекстів.

·         МК 6. Міжособистісна компетентність – уміння будувати суб’єктно-суб’єктні відносини у професійній діяльності, здатність до активної співпраці  та роботи  в команді.

·         МК 7. Особистісна компетентність – здатність до саморозвитку,  самоаналізу, ідентифікації  у професійній діяльності.

Системні компетентності (СК)

СК 8. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії. Здатність вчитися і бути сучасно навченим.

СК 9. Компетентність у галузі науки –  здатність використовувати науковий інструментарій для теоретичних та експериментальних досліджень у навчальній, практичній і професійній діяльності

СК 10. Практична компетентність – здатність застосовувати на практиці знання та дослідницькі вміння, здатність до організації і планування, готовність до прийняття самостійних  рішення, відповідальність за результати діяльності

СК.11.Соціальна компетентність – здатність до адаптації та дії в новій ситуації, здатність до співпраці, генерувати ідеї, розв’язувати проблеми.

СК 12. Загальнокультурна – цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

1.     Розуміння розміщення, принципів відбору, застосування історіографічного доробку та архівних документів для реконструкції політичної та культурної історії в українському і світовому контекстах, для комплексного дослідження історичних, суспільно-політичних, державотворчих, соціокультурних аспектів становлення та життєдіяльності народів світу.

2.     Спроможність використовувати міждисциплінарні підходи для проведення порівняльних досліджень і узагальнень щодо природи етнонаціональних і державотворчих процесів, наявності спільного та відмінного у світовій історії.

3.     Знання законів наукового, соціального і професійного мислення, володіння комплексним, інтеграційним, історичним, динамічним, ситуаційним, системним підходами до наукового аналізу, здатність практично послуговуватись методами історичного дослідження.

4.     Вміння отримувати знання з різних комунікативних потоків, працювати з джерелами історичної інформації, використовувати високі стандарти текстового аналізу.

5.     Вміння формулювати оцінки і версії історичних подій відповідно до загальнолюдських цінностей певного часу та певної групи людей.

6.     Вміння визначати та застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу й пояснень історичних фактів, явищ, процесів, використовувати комплекс наукових дефініцій для вирішення науково-практичних завдань.

7.     Здатність до світоглядного самовизначення, усвідомленого ставлення до історичної пам’яті як частини культурного капіталу, формування на її основі соціально-моральної позиції особистості.

8.     Виявлення знань та розуміння наукових основ певної тематичної області, методології дослідження історичного процесу у національному, європейському  та світовому контекстах.

9.     Здатність до  перетворювальної навчальної та дослідницької діяльності на основі прогнозування, планування, конструювання і моделювання явищ, процесів, систем. уміння розробляти проекти та управляти якістю виконуваної роботи.

10. Прагнення саморозвитку та самовдосконалення у науково-педагогічній діяльності, обізнаність у власних силах, здатність до рефлексії та  самоаналізу.

11. Знання теоретико-методологічних основ європейських студій.

12. Здатність застосовувати сучасні методики і освітні технології для забезпечення ефективної діяльності в різних галузях європеїстики та європейських студій.

7 – Програмні результати навчання

 

Студент виявляє знання і розуміння

1. Сутності, етапів та особливостей інтеграційних процесів у Європі, організаційних та правових засад Європейського Союзу.

2. Історії та культури українського козацтва та його світових аналогів.

3. Основних теоретичних підходів до вивчення європейської ментальності, творчого доробку дослідників.

4. Особливостей створення, діяльності різноманітних регіональних і міжрегіональних міжнародних організацій.

5. Специфіки формування європейської ментальності в історичній, соціокультурній динаміці.

 6. Особливостей національного менталітету європейців.

7. Загальних тенденцій соціального розвитку міст Європи в історичній ретроспективі.

8. Суті процесу європейської інтеграції і основних напрямів подальшої конвергенції країн-учасниць.

9. Теоретичних основ політики держави, права у їх історичному розвитку, періодизації розвитку світової та вітчизняної політико-правової наукової думки.

10. Основних напрямків, механізмів та інструментів зближення України із Європейським Союзом.

Студент демонструє здатність

11. Аналізувати правові та інституціональні виміри співробітництва України та ЄС, виявляти перспективи та наслідки сучасних інтеграційних процесів і місця в них України.

12 Аналізувати специфіку військових конфліктів кожної історичної епохи Європи, їх політичні й військові наслідки, встановлювати причини перемог і поразок, робити висновки.

13. Осмислювати тенденції розвитку європейської інтеграції в цілому, та тенденції трансформації політичної системи Європейського Союзу.

14. Здійснювати порівняльний аналіз закономірностей становлення і розвитку держави та права в країнах Європи.

15. Складати етнопсихологічну характеристику європейців, ідентифікувати ментальність, реконструювати світоуявлення, матеріальне і нематеріальне життя, людську психологію та щоденну практику, властиву соціальним верствам певної історичної епохи.

Студент демонструє готовність

16. Соціальної взаємодії, займати активну громадянську позицію та робити усвідомлений вибір в умовах сучасного політичного плюралізму.

17. Застосовувати теоретичні здобутки європейської археології у побудові історичних концепцій, використання артефактів як базових елементів історичних реконструкцій.

18. Самостійно оцінювати динаміку європейської інтеграції, основні концепції та проекти європейського об’єднання, їх значення для формування європейської ідентичності та сучасних інтеграційних процесів в Європі.

19. До відкритості та толерантності в становленні комунікації в зоні інтенсивної взаємодії різних культур.

20. Ефективної передачі інформації про європейську інтеграцію та європейське співробітництво України.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Процес навчання забезпечують провідні фахівці кафедр, в складі 5    докторів наук та 16 кандидатів наук.

Матеріально – технічне забезпечення

Наявна матеріально-технічна база, забезпечує проведення всіх видів підготовки, навчальної та науково-дослідної роботи студентів. Обладнаний комп’ютерний клас.

Діють лабораторії:

Науково-дослідна лабораторія «Історичне краєзнавство Уманщини»;

Науково-дослідна лабораторія «Археологія Уманщини»;

Науково-дослідна лабораторія «Відродження нації»;

Інформаційне та навчально – методичне забезпечення

Навчальний процес забезпечений навчально-методичними комплексами, підручниками та посібниками. Навчальні курси розміщені в системі дистанційного навчання Moodle. Наукові роботи завантажені в інституційний репозитарій.

9 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Укладені договори з:

1.    Державним історико-культурним заповідником «Меджибіж» Хмельницької області.

2.    Уманським краєзнавчим музеєм.

3.    Архівним відділом Уманської районної державної адміністрації.

4.    Національним заповідником «Чернеча гора», м. Канів, Черкаська область.

5.    Державним історико-культурним заповідником «Трипільська культура».

6.    Інститутом археології НАН України у м. Києві.

7.    Мелітопольським державним педагогічним університетом ім. Б. Хмельницького

8.    Маріупольський державним університетом

9.    Національним університетом ім. М. Драгоманова

10.                 Рівненським державним гуманітарним університетом

11.                 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди»

12.                 Миколаївським національним університетом ім. В.О. Сухомлинського

Миколаївським національним університетом ім. В. Сухомлинського

Міжнародна кредитна мобільність

Реалізуються програми подвійного диплома:

Університет в м. Порту (Португалія)

Тракійський університет в м. Стара Загора (Болгарія)

Державна вища школа професійної освіти ім. Іполіта Цегельського в м. Гнєзно (Польща)

Поморська академія в м. Слупську (Польща)

Державна вища професійна школа імені Я.А. Коменського в м. Лєшно (Польща)

Академія імені Яна Длугоша в м. Ченстохові (Польща)

Інститут європейської культури Познанського університету імені Адама Міцкевича в м. Гнєзно (Польща)

Державна вища школа професійної освіти в м. Хелмі ( Польща)

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Передбачена можливість навчання іноземних студентів. Іноземні студенти навчаються за окремим навчальним планом, в якому за рахунок дисциплін гуманітарного циклу виділено 600 годин (20 кредитів)на вивчення мови навчання впродовж 4 років  з виходом на державний екзамен. З метою оптимізації навчального процесу для іноземних студентів і  подолання мовного бар’єру вченою радою університету (Протокол №19 від 27 червня 2017 року) та Наказом №526 о/д  від 12 липня 2017 р. російську мову визначено як мову навчання для іноземних громадян з Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Вірменії, Грузії, Киргизстану, що вступатимуть до університету у 2017 році на освітній рівень «бакалавр», за умови формування окремих повноцінних груп у кількості  не менше 12 осіб. 

 

 

 1. Перелік компонент освітньо-наукової програми та її логічна послідовність
 • Перелік компонент ОНП

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

 

Форма підсумк.

контролю

 

1

2

3

4

Обовязкові компоненти ОНП

І

Цикл загальної підготовки

1.1

Гуманітарна підготовка

 

 

ОК1

Ділова іноземна мова

3

Екзамен

ОК2

Етика та естетика

3

Залік

ОК3

Філософія історії

3

Залік

1.2

Фундаментальна підготовка

 

 

ОК4

Методологія історії

3

Залік

ОК5

Історіографія всесвітньої історії

3

Екзамен

ОК6

Історія археологічної науки

3

Залік

ОК7

Сучасна світова історіографія

3

Залік

ОК8

Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій

3

Екзамен

ОК9

Історія міжнародних відносин

3

Екзамен

ОК10

Історія української діаспори

3

Екзамен

ІІ Цикл професійної підготовки

2.1 Психолого-педагогічна підготовка

ОК11

Педагогіка вищої школи

3

Екзамен

ОК12

Психологія вищої школи

3

Залік

ОК13

Креативні технології навчання в ВНЗ

3

Залік

2.2 Науково-предметна підготовка

ОК14

Історія української державності

3

Екзамен

ОК15

Історія держави і права зарубіжних країн

3

Екзамен

ОК16

Магістерський семінар

3

Залік

ОК17

Історія міжнародних організацій

4

Екзамен

ОК18

Організація проектної діяльності

3

Залік

ОК19

Військова історія України

4

Екзамен

ОК20

Історія релігій в Україні

3

Екзамен

ОК21

Археологія сучасного світу

3

Екзамен

ОК22

МВ історичних дисциплін у ВШ

4

Екзамен

Загальний обсяг обов’язкових компонент                                             69

Вибіркові компоненти ОНП

Вибірковий блок №1

ВБ 1.1

Європейський Союз і Україна

3

Екзамен

ВБ 1.2

Українське козацтво та його світові аналоги

4

Екзамен

ВБ 1.3

Історія європейської інтеграції

4

Екзамен

ВБ 1.4

Військова історія Європи

3

Екзамен

ВБ 1.5

Історія європейської ментальності

4

Екзамен

ВБ 1.6

Соціальна історія європейського міста

3

Залік

ВБ 1.7

Історія правоохоронних органів країн Європи

3

Залік

ВБ 1.8

Історія сучасного світу

3

Залік

ВБ 1.9

Цивільний захист та ОП в галузі

3

Залік

Вибірковий блок №2

ВБ 2.1

Європейський вектор зовнішньої політики України

3

Екзамен

ВБ 2.2

Військові спільноти на Великому Кордоні

4

Екзамен

ВБ 2.3

Право Європейського Союзу

4

Екзамен

ВБ 2.4

Нації та націоналізм в Центрально-Східній Європі

3

Екзамен

ВБ 2.5

Інтеграційні процеси в Європі

4

Залік

ВБ 2.6

Актуальні проблеми соціальної історії Європи

3

Залік

ВБ 2.7

Історія правоохоронних органів України

3

Залік

ВБ 2.8

Глобальні проблеми сучасності

3

Залік

ВБ 2.9

Охорона праці в галузі

3

Залік

Загальний обсяг вибіркових компонент:

30

 

Практична підготовка

П.01

Виробнича практика

12

Залік

Атестація

9

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ                         120

           

3.Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої-наукової програми спеціальності 032 Історія та археологія, європейські студії проводиться у формі здачі комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації та у формі захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра з історії й завершується видачею документу державного зразка про присудження їм ступеня магістра із присвоєнням академічної кваліфікації: Магістр історії та археології та професійної кваліфікації: Історик, викладач історії, фахівець з європейських студій.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми

Затверджено на засіданні вченої ради історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 11 від 15 червня 2017 р.).

Керівник  проектної групи (гарант освітньої програми) :

Бєляєва Світлана Олександрівна, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Розробники:

 1. Гордієнко В’ячеслав Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
 2. Скрипник Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

 

Профіль освітньої програми зі спеціальності 032 Історія та археологія зі спеціалізацією: Історичне туризмознавство

 

1        -  Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра історії України, кафедра всесвітньої історії та методик навчання.

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Академічна кваліфікація: магістр історії та археології

Професійна кваліфікація: історик, викладач історії, фахівець з історичного туризмознавства

Офіційна назва освітньої програми

Освітньо-наукова програма

другого рівня вищої освіти (магістр)

за спеціальністю 032 Історія та археологія. Історичне туризмознавство

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 9 місяців

Наявність акредитації

Акредитаційна комісія МОН України (наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А)

Сертифікат про акредитацію Серія НД №2489156

Цикл/рівень

НРК – 8 рівень FQ – EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 8 рівень.

Передумови

Наявність ступеня бакалавра

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До 31.05.2019 р.

Інтернет – адреса постійного розміщення опису освітньої програми

http://history.udpu.org.ua/ tretye-menyu-2/osvitni-prohramy

2        -  Мета освітньої програми

Забезпечити підготовку компетентного фахівця, здатного реалізувати наукову освітню діяльність  на посаді історика, викладача історії та фахівця з історичного туризмознавства

3        -  Характеристика освітньої програми

Предметна область(галузь знань, спеціальність, спеціалізація( за наявності))

Обов’язкові дисципліни

І. Цикл загальної підготовки – 30 кредитів.

1.1. Гуманітарна підготовка – 9 кредитів.

1.2. Фундаментальна підготовка – 21 кредит.

ІІ. Цикл професійної підготовки – 39 кредитів.

2.1. Психолого-педагогічна підготовка – 9 кредитів.

2.2. Науково-предметна підготовка – 30 кредитів.

Дисципліни вільного вибору студента – 30 кредитів

Блок №1 – 30 кредитів

Блок № 2 – 30 кредитів

Практична підготовка – 12 кредитів

Атестація – 9 кредитів

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова (для магістра).

Науково-теоретична, методологічна, методична підготовка історика, викладача історії, фахівця з історичного туризмознавства

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Акцент на інтердисциплінарному змісті магістерської програми, де передбачено запровадження оригінальних курсів дослідження публічної та усної історії, історичного та музейного туризму, етнотуризму та екскурсології (комплесної оцінки історико-культурного потенціалу етнографічних регіонів та України загалом) у поєднанні з такими базовими дисциплінами, як філософія історії і методологія історичних досліджень тощо.

Особливості програми

Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців, що володіють науковим інструментарієм для теоретичних, експериментальних досліджень та практичної діяльності з історії і археології та історичного туризмознавства.

Програма розвиває перспективи як європейської, так і світової історії, глибокі знання і критичний підхід до національної та регіональної історіографії. Розвиваються просторовий, діахронічний та тематичні аспекти історії від Середньовіччя до сьогодення.

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Посади історика-дослідника, консультанта з питань історії; молодшого наукового співробітника в галузі історії; викладача історії вищого навчального закладу; вчителя історії у загальноосвітніх навчальних закладах, працівника наукових та громадсько-суспільних установ, органів державної влади і місцевого самоврядування, мас-медіа, туризму та екскурсії

Посади  за ДК 003:2010:

231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

232 Викладачі середніх навчальних закладів

2443.2 Історики

2481.1 Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство)

2481.2 Туризмознавці

Подальше навчання

Можливість навчатися за програмою третього циклу за галуззю знань, що узгоджується з отриманим дипломом магістра, можливість викладання, доступ до спеціалізованих досліджень з історії.

5 - Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Лекційні курси поєднуються із семінарськими заняттями, робочими зустрічами. Переважно навчання відбувається в  групах, з дискусіями та підготовкою презентацій, самостійно та в малих групах. Загальний стиль навчання – студенто-орієнтований, активний, отримання фахових та спеціалізованих компетенцій забезпечено комплексним поєднанням обов’язкових дисциплін та предметів спеціалізації, науково-дослідної практики та атестації. Для реалізації програми студент має пройти науково-дослідну практику, написати та успішно захистити магістерську роботу обсягом 75–90 сторінок, на написання та захист якої виділяється значна частина часу.

Оцінювання

Усні та письмові іспити, виступи на семінарах, презентації, асистентська практика, випускний екзамен зі спеціалізації Історичне туризмознавство та випускна кваліфікаційна робота магістра з історії.

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі історії та археології, що передбачає застосування системи теорій та методів суспільно-гуманітарних та психолого-педагогічних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності(ЗК)

Інструментальні компетентності (ІК)

ІК1.Компетентність у сфері інновацій та вдосконалення – поінформованість з проблем інновацій в галузі історія, використання різноманітних освітніх технологій і засобів навчання.

ІК 2. Мовна  компетентність – використання мови як засобу для усної та письмової комунікації, обміну знаннями, ідеями.

·         ІК 3. ІКТ компетентність – впевнене і критичне використання технологій інформаційного суспільства для роботи та спілкування.

ІК 4. Інформаційна – здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Міжособистісні компетентності (МК)

МК 5. Комунікативна – готовність спілкуватися із спільнотами для розвитку  професійних знань і вмінь, осмислення практик та контекстів.

·         МК 6. Міжособистісна компетентність – уміння будувати суб’єктно-суб’єктні відносини у професійній діяльності, здатність до активної співпраці  та роботи  в команді.

·         МК 7. Особистісна компетентність – здатність до саморозвитку,  самоаналізу, ідентифікації  у професійній діяльності.

Системні компетентності (СК)

СК 8. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії. Здатність вчитися і бути сучасно навченим.

СК 9. Компетентність у галузі науки –  здатність використовувати науковий інструментарій для теоретичних та експериментальних досліджень у навчальній, практичній і професійній діяльності

СК 10. Практична компетентність – здатність застосовувати на практиці знання та дослідницькі вміння, здатність до організації і планування, готовність до прийняття самостійних  рішення, відповідальність за результати діяльності

СК.11.Соціальна компетентність – здатність до адаптації та дії в новій ситуації, здатність до співпраці, генерувати ідеї, розв’язувати проблеми.

СК 12. Загальнокультурна – цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

Фахові компетентності спеціальності(ФК)

 

 

1.     Розуміння розміщення, принципів відбору, застосування історіографічного доробку та архівних документів для реконструкції політичної та культурної історії в українському і світовому контекстах, для комплексного дослідження історичних, суспільно-політичних, державотворчих, соціокультурних аспектів становлення та життєдіяльності народів світу.

2.     Спроможність використовувати міждисциплінарні підходи для проведення порівняльних досліджень і узагальнень щодо природи етнонаціональних і державотворчих процесів, наявності спільного та відмінного у світовій історії.

3.     Знання законів наукового, соціального і професійного мислення, володіння комплексним, інтеграційним, історичним, динамічним, ситуаційним, системним підходами до наукового аналізу, здатність практично послуговуватись методами історичного дослідження.

4.     Вміння отримувати знання з різних комунікативних потоків, працювати з джерелами історичної інформації, використовувати високі стандарти текстового аналізу.

5.     Вміння формулювати оцінки і версії історичних подій відповідно до загальнолюдських цінностей певного часу та певної групи людей.

6.     Вміння визначати та застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу й пояснень історичних фактів, явищ, процесів, використовувати комплекс наукових дефініцій для вирішення науково-практичних завдань.

7.     Здатність до світоглядного самовизначення, усвідомленого ставлення до історичної пам’яті як частини культурного капіталу, формування на її основі соціально-моральної позиції особистості.

8.     Виявлення знань та розуміння наукових основ певної тематичної області, методології дослідження історичного процесу у національному, європейському  та світовому контекстах.

9.     Здатність до  перетворювальної навчальної та дослідницької діяльності на основі прогнозування, планування, конструювання і моделювання явищ, процесів, систем. уміння розробляти проекти та управляти якістю виконуваної роботи.

10. Прагнення саморозвитку та самовдосконалення у науково-педагогічній діяльності, обізнаність у власних силах, здатність до рефлексії та  самоаналізу.

11. Знання теоретико-методологічних основ історичного туризмознавства, туристичного краєзнавства, історичного туризму в Україні, музейного туризму, етнотуризму та екскурсології.

12. Здатність застосовувати сучасні методики і освітні технології для забезпечення ефективної діяльності в галузях історії туризмології, екскурсології, рекреалогії.

7 – Програмні результати навчання

 

Студент виявляє знання і розуміння:

1.     Історико-культурної спадщини етнографічних груп українського народу, історичних міст та місцевостей.

2.     Становлення історичного туризму в Україні та його сучасний стан.

3.     Обсягів історичного туризму на українському історичному ринку.

4.     Понятійного апарату історичного туризмознавства, історичного туризму, музейного туризму, етнотуризму та екскурсології.

5.     Комплексної оцінки історико-культурного потенціалу етнографічних регіонів та України загалом.

6.     Особливостей національного менталітету.

Студент виявляє уміння, здатність:

7.     Будувати схеми туристичних маршрутів, враховуючи історико-культурну, архітектурну, мистецьку та етнографічну спадщину різних регіонів України.

8.     Використовувати в професійній діяльності регіональні особливості історичного минулого.

9.     Оперативно та ефективно вирішувати проблеми розбудови історичного туризму в Україні.

10. Використовувати потенціал національно-культурних традицій та  використовувати їх в галузі історичного туризму.

11. Застосовувати знання та набуті вміння для управління туристично-рекреаційними системами.

12. Планувати та організовувати туристичний бізнес.

13. Застосовувати сучасні інформаціні технології для здійснення туристичної діяльності.

14.  Реалізовувати діяльнісний та компетентнісний підхід у навчанні, моделювання та створювати туристичні проекти.

15. Генерувати інноваційні ідеї, розробляти й реалізовувати нові навчальні програми.

16. Займатися самоосвітою, самовдосконаленням, здатність професійного росту. конкурентоспроможність.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Процес навчання забезпечують провідні фахівці кафедр, в складі 5    докторів наук та 16 кандидатів наук.

Матеріально – технічне забезпечення

Наявна матеріально-технічна база, забезпечує проведення всіх видів підготовки, навчальної та науково-дослідної роботи студентів. Обладнаний комп’ютерний клас.

Діють лабораторії:

Науково-дослідна лабораторія «Історичне краєзнавство Уманщини»;

Науково-дослідна лабораторія «Археологія Уманщини»;

Науково-дослідна лабораторія «Відродження нації»;

Інформаційне та навчально – методичне забезпечення

Навчальний процес забезпечений навчально–методичними комплексами, підручниками та посібниками. Навчальні курси розміщені в системі дистанційного навчання Moodle. Наукові роботи завантажені в інституційний репозитарій.

9 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Заключені договори з:

1.    Державним історико-культурним заповідником «Меджибіж» Хмельницької області.

2.    Уманським краєзнавчим музеєм.

3.    Архівним відділом Уманської районної державної адміністрації.

4.    Національним заповідником «Чернеча гора», м. Канів, Черкаська область.

5.    Державним історико-культурним заповідником «Трипільська культура».

6.    Інститутом археології НАН України у м. Києві.

7.    Мелітопольським державним педагогічним університетом ім. Б. Хмельницького

8.    Маріупольський державним університетом

9.    Національним університетом ім. М. Драгоманова

10.                 Рівненським державним гуманітарним університетом

11.                 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди»

12.                 Миколаївським національним університетом ім. В.О. Сухомлинського

13.                 Миколаївським національним університетом ім. В. Сухомлинського

Міжнародна кредитна мобільність

Реалізуються програми подвійного диплома:

1.      Університет в м. Порту(Португалія)

2.      Тракійський університет в м. Стара Загора(Болгарія)

3.      Державна вища школа професійної освіти ім. Іполіта Цегельського в м. Гнєзно(Польща)

4.      Поморська академія в м. Слупську (Польща)

5.      Державна вища професійна школа імені Я.А. Коменського в м. Лєшно (Польща)

6.      Академія імені Яна Длугоша в м. Ченстохові (Польща)

7.      Інститут європейської культури Познанського університету імені Адама Міцкевича в м. Гнєзно (Польща)

8.      Державна вища школа професійної освіти в м. Хелмі ( Польща)

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Передбачена можливість навчання іноземних студентів. Іноземні студенти навчаються за окремим навчальним планом, в якому за рахунок дисциплін гуманітарного циклу виділено 600 годин (20 кредитів)на вивчення мови навчання впродовж 4 років  з виходом на державний екзамен. З метою оптимізації навчального процесу для іноземних студентів і  подолання мовного бар’єру вченою радою університету (Протокол №19 від 27 червня 2017 року) та Наказом №526 о/д  від 12 липня 2017 р. російську мову визначено як мову навчання для іноземних громадян з Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Вірменії, Грузії, Киргизстану, що вступатимуть до університету у 2017 році на освітній рівень «бакалавр», за умови формування окремих повноцінних груп у кількості  не менше 12 осіб. 

 1.  Перелік компонентів освітньо-наукової програми та їх логічна послідовність
 • Перелік компонент ОП

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

 

Форма підсумк.

контролю

 

1

2

3

4

Обов’язкові компоненти ОП

І

Цикл загальної підготовки

1.1

Гуманітарна підготовка

 

 

ОК 1

Ділова іноземна мова

2

екзамен

ОК 2

Етика та естетика

4

залік

ОК 3

Філософія історії

1

залік

1.2

Фундаментальна підготовка

ОК 4

Методологія історії

2

залік

ОК 5

Історіографія всесвітньої історії

1

екзамен

ОК 6

Історія археологічної науки

1

залік

ОК 7

Сучасна світова історіографія

2

залік

ОК 8

Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій

2

екзамен

ОК 9

Історія міжнародних відносин

1

екзамен

ОК 10

Історія української діаспори

2

екзамен

ІІ

Цикл професійної підготовки

2.1

Психолого-педагогічна підготовка

ОК 11

Педагогіка вищої школи

2

екзамен

ОК 12

Психологія вищої школи

1

залік

ОК 13

Креативні технології навчання у ВНЗ

4

залік

2.2

Науково-предметна підготовка

ОК 14

Історія української державності

2

екзамен

ОК 15

Історія держави і права зарубіжних країн

1

екзамен

ОК 16

Магістерський семінар

2

залік

ОК 17

Історія міжнародних організацій

1

екзамен

ОК18

Організація проектної діяльності

3

залік

ОК 19

Військова історія України

3

екзамен

ОК 20

Історія релігій в Україні

3

екзамен

ОК 21

Археологія сучасного світу

3

екзамен

ОК 22

Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі

1

екзамен

Загальний обсяг обов’язкових компонент                                             69

3

Вибіркові компоненти ОП

1

Вибірковий блок 1

ВБ 1.1

Інновації в музейництві

4

екзамен

ВБ 1.2

Персоналії української історії

4

екзамен

ВБ 1.3

Національний рух в Україні

4

екзамен

ВБ 1.4

Туристична етнографія

4

екзамен

ВБ 1.5

Цивілізаційна історія України

3

екзамен

ВБ 1.6

Маєткова культура України

3

залік

ВБ 1.7

Усна історія України

4

залік

ВБ 1.8

Публічна історія

3

залік

ВБ 1.9

Цивільний захист та ОП в галузі

4

залік

2

Блок 2

ВБ 2.1

Україна і Європейський Союз

4

екзамен

ВБ 2.2

Туристична етнографія в Україні

4

екзамен

ВБ 2.3

Українське козацтво та його світові аналоги

4

екзамен

ВБ 2.4

Дисидентський рух в Україні

4

екзамен

ВБ 2.5

Публічна історія України

3

екзамен

ВБ 2.6

Національний рух в Україні др. пол. ХХ ст.

3

залік

ВБ 2.7

Музейництво в Україні

4

залік

ВБ 2.8

Маєткова культура

3

залік

ВБ 2.9

Охорона праці в галузі

4

залік

Загальний обсяг вибіркових компонент:                                         30

 

Практична підготовка

П.01

Виробнича практика

12

залік

 

Атестація

9

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ                         120

           

 

 

3.Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 032 Історія та археологія. Історичне туризмознавство проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра з історії та випускного екзамену зі спеціалізації: історичне туризмознавство та завершується видачею документу державного зразка про присудження їм ступеня магістра із присвоєнням академічної кваліфікації: Магістр історії та археології та професійної кваліфікації: Історик, викладач історії, фахівець з історичного туризмознавства.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

4.Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми

5.Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми

Затверджено на засіданні вченої ради історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 11 від 15 червня 2017 р.).

Керівник  проектної групи (гарант освітньої програми):

Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Розробники:

 1. Скус Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
 2. Чорномаз Богдан Данилович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ). ПРАВОЗНАВСТВО

 

 1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), спеціалізація: правознавство

 

1        -  Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра всесвітньої історії та методик навчання, кафедра історії України

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Магістр освіти

Професійна кваліфікація: вчитель історії, вчитель правознавства

Офіційна назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма

другого рівня вищої освіти (магістр)

за спеціальністю Середня освіта (Історія). Правознавство

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра одиничний, 90 кредитів ЕКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації

Акредитаційна комісія МОН України (наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А)

Сертифікат про акредитацію Серія НД №2489155

Цикл/рівень

НРК – 8 рівень FQ – EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 8 рівень.

Передумови

Наявність ступеня бакалавра

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До 31.12.2018 р.

Інтернет – адреса постійного розміщення опису освітньої програми

http://history.udpu.org.ua/ tretye-menyu-2/osvitni-prohramy

2        -  Мета освітньої програми

Підготовка вчителя історії та вчителя правознавства з глибокими фундаментальними знаннями, навичками міждисциплінарного історичного дослідження, конкурентоспроможного фахівця, здатного будувати свою діяльність на основі проектування, креативного та творчого підходу, партнерства у комунікації та забезпечувати зв’язок між історичною наукою і суспільною свідомістю у педагогічній діяльності.

3        -  Характеристика освітньої програми

Предметна область(галузь знань, спеціальність, спеціалізація(за наявності))

Обов’язкові дисципліни

І. Цикл загальної підготовки – 28 кредитів.

1.1. Гуманітарна підготовка – 7 кредитів.

1.2. Фундаментальна підготовка – 21 кредит.

ІІ. Цикл професійної підготовки – 21 кредит.

2.1. Психолого-педагогічна підготовка – 9 кредитів.

2.2. Науково-предметна підготовка – 12 кредитів.

Дисципліни вільного вибору студента – 23 кредити

Блок №1 – 23 кредити

Блок № 2 – 23 кредити

Практична підготовка – 9 кредитів

Атестація – 9 кредитів

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна (для магістра)

Програма ґрунтується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сучасного розвитку історичної науки, орієнтує на актуальну спеціалізацію (правознавство), в рамках якої можлива подальша професійна кар’єра. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку, науковців, учителів історії, працівників державних установ та громадських організацій,  ініціативних фахівців, здатних генерувати нові ідеї та знання на базі сучасних досягнень науки, готових до безперервного і актуального навчання.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі теорії та методики історії та правознавства. Акцент на проектуванні і здійсненні освітнього процесу з урахуванням сучасної соціокультурної ситуації і рівня розвитку особистості.

Особливості програми

Програма базується на сучасних наукових знаннях про цілі і цінності історичної та правознавчої освіти, проблеми історичного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, традиційні та інноваційні підходи до їх вирішення. Розвиває перспективи як європейської, так і світової історії, глибокі знання і критичний підхід до національної та світової історіографії, знання окремих галузей права.

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Випускники можуть займати посади вчителя історії у загальноосвітніх навчальних закладах, вчителя правознавства, організатора освіти, працівника громадсько-суспільних та культурних установ, органів державної влади та місцевого самоврядування

Посади за ДК 003:2010:

2443.2 Історик 

2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу 

2331 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2443.2 Історик (суспільні відносини) 

2443.2  Консультант з питань історії 

2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях) 

2442.1 Молодший науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)

Подальше навчання

Можливість навчатися за програмою третього циклу за галуззю знань, що узгоджується з отриманим дипломом магістра, можливість викладання, доступ до спеціалізованих досліджень з історії.

5 - Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Загальний стиль навчання – студенто-орієнтований, активний, отримання фахових та спеціалізованих компетенцій забезпечено комплексним поєднанням обов’язкових дисциплін та предметів спеціалізації, науково-дослідної практики та атестації, які дозволяють моделювати предметний і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності студентів. Для реалізації програми студент має пройти науково-дослідну практику, написати та успішно захистити магістерську роботу обсягом 75-90 сторінок, на написання та захист якої виділяється значна частина часу.

Оцінювання

Екзамени (усні для концептуальних частин та письмові – для перевірки основних знань), заліки, виступи на семінарах, презентації, проектна робота, захисти практики та кваліфікаційних робіт.

Атестація здійснюється у формі: захисту кваліфікаційної роботи магістра з історії та випускного екзамену зі спеціалізації: Правознавство з методикою навчання.

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі історії та правознавства в процесі  професійної діяльності та в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, а також характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності(ЗК)

1.     Загальнокультурна та гуманітарна здатність засвоювати та використовувати комплекс  знань із світової  та національної культури; залучатися до культури через процес духовного спілкування та відчуттів; засвоювати культуру у співтворчості; виробляти моделі поведінки орієнтовані на загальнолюдські цінності.

2.     Мовна і комунікативна – володіння рідною та іноземною мовами, сучасними засобами зв'язку та основами комп'ютерної грамотності для ефективного забезпечення інформаційної підтримки проведення наукового дослідження, уможливлення міждисциплінарних та професійних  комунікацій.

3.     Міжособистісна компетентність – здатність до спілкування, роботи в команді, самокритики, самодисципліни, використання різних кодів і засобів спілкування.

4.     Дослідницька компетентність здатність використовувати науковий інструментарій (визначити дослідницьке завдання, відібрати інформацію, обґрунтувати методологію) для проведення теоретичних та експериментальних досліджень у навчальній і професійній діяльності.

5.     Компетентність у соціальних відносинах здатність особистості гнучко орієнтуватися в постійно мінливих соціальних умовах та ефективно взаємодіяти з соціальним середовищем.

6.     Управлінська компетентність – здатність до  управління у відповідності зі стандартами якості, заснованих на потребах і інтересах цільових груп.

7.     Компетентність у командній роботі– здатність до співпраці та інтеграції в прагненні до мети спільно з іншими людьми, відомствами, організаціями, активної участі у командній роботі, безвідносно до фонових знань та бачень визначених завдань.

8.     Компетентність у сфері інновацій та вдосконалення – здатність до практичного застосування нових ідей, пропозицій, освітніх практик з метою цілеспрямованого вдосконалення, безперервного і самоорганізованого навчання.

Фахові компетентності спеціальності(ФК)

1.     Предметно-історична компетентність – виявлення знань та розуміння наукових основ певної тематичної області, методології дослідження історичного процесу у національному, європейському та світовому контекстах.

2.     Продуктивна компетентність – вміння працювати, отримувати результат, ухвалювати рішення та відповідати за них.

3.     Методологічна – знання законів наукового, соціального і професійного мислення, володіння комплексним, інтеграційним, історичним, динамічним, ситуаційним, системним підходами до наукового аналізу, здатність практично послуговуватись методами історичного дослідження

4.     Організаційна – здатність до формування структурної моделі особистого менеджменту (виявляти ініціативу, розробляти стратегії, оптимізувати часові витрати на різні форми роботи, інтелектуальна самостійність та критична обізнаність).

5.     Особистісна компетентність – прагнення саморозвитку та самовдосконалення у науково-педагогічній діяльності, обізнаність у власних силах, здатність до рефлексії та самоаналізу, конкурентоспроможність.

6.     Проективна компетентність – здатність до  перетворювальної навчальної та дослідницької діяльності на основі прогнозування, планування, конструювання і моделювання явищ, процесів, систем. Уміння розробляти проекти та управляти якістю виконуваноїроботи.

7.     Історіографічно-джерелознавча компетентність –розуміння розміщення, принципів відбору, застосування історіографічного доробку та архівних документів для реконструкції політичної та культурної історії в українському і світовому контекстах, для комплексного дослідження історичних, суспільно-політичних, державотворчих, соціокультурних аспектів становлення та життєдіяльності народів світу.

8.     Міждисциплінарна –спроможність використовувати міждисциплінарні підходи для проведення порівняльних досліджень і узагальнень щодо природи етнонаціональних і державотворчих процесів, наявності спільного та відмінного у світовій історії.

9.     Інформаційна – вміння отримувати знання з різних комунікативних потоків, працювати з джерелами історичної інформації, використовувати високі стандарти текстового аналізу

10. Аксіологічна – вміння формулювати оцінки і версії історичних подій відповідно до загальнолюдських цінностей певного часу та певної групи людей.

11. Логічна – вміння визначати та застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу й пояснень історичних фактів, явищ, процесів,  використовувати комплекс наукових дефініцій для вирішення науково-практичних завдань.

12. Компетентність історичної пам’яті – здатність до світоглядного самовизначення, усвідомленого ставлення до історичної пам’яті як частини культурного капіталу, формування на її основі соціально-моральної позиції особистості.

13. Правова – знання теоретичних основ правових дисциплін, нормативної системи цінностей, які охороняються правом, що забезпечують ефективне вирішення типових професійних завдань.

14. Інформаційно-правова – уміння працювати з джерелами юридичної інформації, аналізувати нормативно-правові акти, використовувати законодавчі та інші правові документи в тому числі іноземними мовами.

15. Практико-орієнтована – здатність застосовувати теоретичні знання у навчальній та професійній діяльності, захищати законні права і інтереси суб’єктів навчального процесу, здійснювати компетенцію у галузі консультативної діяльності.

16. Соціально-психологічна – знання й уміння щодо побудови сприятливого психологічного клімату, відносин співробітництва в системах «учитель-учень», «учень-учень», продуктивних стосунків із спільнотами на місцевому, регіональному рівнях для реалізацію завдань правової освіти у професійній діяльності,осмислення практик та контекстів.

17. Юридичної рефлексії – самоусвідомлення особистої поведінки з огляду права, співвіднесення її з вимогами, які висуваються державою й суспільством, присвоєння правових цінностей.

18. Аксіологічно-правова – сукупність ставлень до права як соціальної, державної та особистісної цінності, здатність оцінювати, висловлювати власну позиції щодо функції права у суспільстві, правових відносин.

7 –Програмні результати навчання

 

1.     Студент виявляє знання теорій історичного процесу, етапів і методів історичного дослідження, соціальних функцій історичної свідомості, місця і ролі історичних знань у сучасному суспільстві.

2.     Розуміння змісту основних напрямів і шкіл сучасної історичної науки, головних проблем у розвитку історіографії та впливу сучасної гуманітаристики на історіографічний процес.

3.     Знання методологічних засад методики навчання історії та правознавства, критеріїв відбору, принципів структурування змісту навчальних курсів, психологічних особистісних якостей викладача  освітньої установи, рамок професійної кваліфікації.

4.     Особливостей правового регулювання трудових відносин педагогічних та науково-педагогічних працівників.

5.     Характеризувати існуючі парадигми історії української державності, її обумовленість та соціодинаміку на тлі світових державотворчих процесів.

6.     Орієнтуватися в міжнародному політичному житті, геополітичній обстановці, аналізувати суспільні явища й узагальнювати політичний досвід.

7.     Аналізувати правові та інституціональні виміри співробітництва України та ЄС, виявляти перспективи та наслідки сучасних інтеграційних процесів і місця в них України.

8.     Визначати актуальне дослідницьке завдання, накопичувати необхідну інформацію для її розв’язання, формулювати науково вагомі висновки, презентувати результат діяльності.

9.     Організувати проведення розвідувального емпіричного соціологічного дослідження, застосувати відповідні до мети і завдань методи збирання первинного соціологічного матеріалу.

10. Застосовувати наукову критику до аналізу поглядів дослідників минулого, робити власні узагальнення щодо теоретичного і методичного рівня наукових праць з історії.

11. Кваліфіковано розробляти наукову гіпотезу на підставі доступного джерельного матеріалу.

12. Використовувати професійно-профільовані знання, уміння й практичні навички в галузі фундаментальних розділів етнології для дослідження етнічних явищ та процесів.

13. Складати етнопсихологічну характеристику українців, характеризувати перебіг етнічних процесів в Україні та прогнозувати їх розвиток.

14. Аналізувати українську історію крізь теорію Великого Фронтиру, визначати основні риси історії і культури українського козацтва й зіставляти їх з відомими світовими аналогами.

15. Здійснювати пошук інформації іноземною мовою за завданням, збирати та аналізувати дані, необхідні для вирішення умовно-професійних завдань; презентувати іншомовну інформацію професійного характеру у вигляді переказу або доповіді.

16. Фахово проводити самостійне історичне дослідження, розробляти тематичний проект методом усної історії.

17. Виконувати розвиваючу, координуючу, управлінську функції учителя загальноосвітньої школи та викладача ВНЗ, здатність до саморозвитку та самовдосконалення.

18. Оперативно та ефективно орієнтуватися в нормативній базі, розрізнення джерел права із врахуванням їх юридичної сили та ієрархії, вирішувати проблеми конкуренції норм законодавства.

19. Визначати власну позицію щодо функції права у суспільстві, правомірної та неправомірної поведінки, юридичної відповідальності за правопорушення, визначення чеснот громадянина правової демократичної держави.

20. Планувати та організовувати правовиховну роботу у відповідності з основними педагогічними закономірностями та принципами, розвивати емоційно-мотиваційну сферу, формувати правову культуру у суб’єктів навального процесу.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Процес навчання забезпечують провідні фахівці кафедр, в складі 3    докторів наук та 14 кандидатів наук.

Матеріально – технічне забезпечення

Наявна матеріально-технічна база, що забезпечує проведення всіх видів практичної, дисциплінарної та міждисциплінарної підготовки та науково- дослідної роботи студентів. Обладнаний комп’ютерний клас, читальний зал. Створені лабораторії «Відродження нації», «Соціовимір», «Історичне краєзнавство Уманщини».

Інформаційне та навчально – методичне забезпечення

Навчальний процес забезпечений навчально-методичними комплексами, підручниками та посібниками. Навчальні курси розміщені в системі дистанційного навчання Moodle. Наукові роботи завантажені в інституційний репозитарій.

9 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Укладені договори з:

-   ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія»» (для здійснення педагогічної діяльності та проходження виробничої практики)

-   ТОВ «Лижна школа» (Буковель) для проведення практик студентів та надання методичної допомоги майбутнім вчителям.

-   Уманською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №  14 Уманської міської ради Черкаської області від 1 вересня 2016 року ( для проведення виробничої практики).

-   Уманською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №  3 Уманської міської ради Черкаської області від  1 вересня 2016 року.

-   Уманський НВК № 17 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Уманської міської ради Черкаської області від  1 вересня 2016 року.

-   Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №  11 ім. М.П.Бажана Уманської міської ради Черкаської області від  1 вересня 2016 року.

-   НВК «Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №  10 – медична гімназія» Уманської міської ради Черкаської області від  1 вересня 2016 року

Уманським навчально-виховним комплексом «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 – колегіум» від 7 лютого 2017 року.

Міжнародна кредитна мобільність

Реалізуються програми подвійного диплома:

Університет в м. Порту(Португалія)

Тракійський університет в м. Стара Загора(Болгарія)

Державна вища школа професійної освіти ім. ІполітаЦегельського в м. Гнєзно(Польща)

Поморська академія в м. Слупську (Польща)

Державна вища професійна школа імені Я.А. Коменського в м. Лєшно (Польща)

Академія імені Яна Длугоша в м. Ченстохові (Польща)

Інститут європейської культури Познанського університету імені Адама Міцкевича в м. Гнєзно (Польща)

Державна вища школа професійної освіти в м. Хелмі ( Польща)

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Передбачена можливість навчання іноземних студентів. Іноземні студенти навчаються за окремим навчальним планом, в якому за рахунок дисциплін гуманітарного циклу виділено 600 годин (20 кредитів)на вивчення мови навчання впродовж 4 років  з виходом на державний екзамен. З метою оптимізації навчального процесу для іноземних студентів і  подолання мовного бар’єру вченою радою університету (Протокол №19 від 27 червня 2017 року) та Наказом №526 о/д  від 12 липня 2017 р. російську мову визначено як мову навчання для іноземних громадян з Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Вірменії, Грузії, Киргизстану, що вступатимуть до університету у 2017 році на освітній рівень «бакалавр», за умови формування окремих повноцінних груп у кількості  не менше 12 осіб. 

 

 

 1. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

 

 • Перелік компонент ОП

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

 

Форма підсумк.

контролю

 

1

2

3

4

Обовязкові компоненти ОП

І

Цикл загальної підготовки

1.1

Гуманітарна підготовка

 

 

ОК1

Ділова іноземна мова

4

екзамен

ОК2

Філософія та соціологія освіти

3

залік

1.2

Фундаментальна підготовка

 

 

ОК3

Методологія історії

3

залік

ОК4

Історіографія всесвітньої історії

3

екзамен

ОК5

Правове забезпечення освіти

3

залік

ОК6

Сучасна світова історіографія

3

залік

ОК7

Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій

3

екзамен

ОК8

Історія міжнародних відносин

3

екзамен

ОК9

Історія української діаспори

3

екзамен

ІІ

Цикл професійної підготовки

2.1

Психолого-педагогічна підготовка

 

 

ОК10

Педагогіка профільної школи

3

екзамен

ОК11

Психологія профільної школи

3

залік

ОК12

Магістерський семінар

3

залік

2.2

Науково-предметна підготовка

 

 

ОК13

Історія української державності

3

екзамен

ОК14

Історія держави і права зарубіжних країн

3

екзамен

ОК15

МН історії у профільній школі

3

екзамен

ОК16

Історична освіта в умовах багатокультурного середовища

3

залік

Загальний обсяг обов’язкових компонент                                             49

Вибіркові компоненти ОП

 

Вибірковий блок №1

 

 

ВБ 1.1

Судові та правоохоронні органи України

3

екзамен

ВБ 1.2

Інформаційне право

4

екзамен

ВБ 1.3

Методика навчання правознавства у профільній школі

4

екзамен

ВБ 1.4

Право Європейського Союзу

3

екзамен

ВБ 1.5

Історія правових і політичних вчень

3

залік

ВБ 1.6

Конституційні засади громадянського суспільства в Україні

3

залік

ВБ 1.7

Міжнародне право

3

залік

 

Вибірковий блок №2

 

 

ВБ 2.1

Порівняльне правознавство

3

екзамен

ВБ 2.2

Бюджетне право України

4

екзамен

ВБ 2.3

Методика навчання правознавства у профільній школі

4

екзамен

ВБ 2.4

Юридична деонтологія

3

екзамен

ВБ 2.5

Соціологія права

3

залік

ВБ 2.6

Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

3

залік

ВБ 2.7

Міжнародне приватне право

3

залік

Загальний обсяг вибіркових компонент:                                         23

 

Практична підготовка

 

 

П.01

Виробнича практика

3

залік

 

Атестація

9

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ                         90

           

 

 

3.Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), спеціалізація: Правознавство проводиться у формі здачі випускного екзамену: Правознавство з методикою навчання та у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра з історії та завершується видачею документа державного зразка про присудження їм ступеня магістра із присвоєнням академічної кваліфікації: Магістр освіти та професійної кваліфікації: вчитель історії, вчитель правознавства.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

 

4.Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми

5.Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми

Затверджено на засіданні вченої ради історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 11 від 15 червня 2017 р.).

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) :

Горохівський Петро Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Розробники:

 1. Священко Зінаїда Василівна, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
 2. Цимбал Вадим Олександрович, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

 

 

 1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), спеціалізація: Географія

 

1        -  Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра всесвітньої історії та методик навчання, кафедра історії України.

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Магістр освіти

Професійна кваліфікація: вчитель історії, вчитель географії

Офіційна назва освітньої програми

Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю Середня освіта (Історія). Географія.

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації

Акредитаційна комісія МОН України (наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А)

Сертифікат про акредитацію Серія НД №2489155

Цикл/рівень

FQ – ЕНЕА – другий цикл, QF-LLL – 8 рівень, НРК – 8 рівень.

Передумови

Наявність ступеня бакалавра

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До 31.12.2018 р.

Інтернет – адреса постійного розміщення опису освітньої програми

http://history.udpu.org.ua/ tretye-menyu-2/osvitni-prohramy

2        - Мета освітньої програми

Підготовка вчителя історії та вчителя географії, історика з глибокими фундаментальними знаннями, навичками міждисциплінарного історичного дослідження, конкурентоспроможного фахівця, здатного будувати свою діяльність на основі проектування, креативного та творчого підходу, та забезпечувати зв’язок між історичною наукою і суспільною свідомістю у науковій та педагогічній діяльності.

3                    Характеристика освітньої програми

Предметна область(галузь знань, спеціальність, спеціалізація

(за наявності))

Обов’язкові дисципліни

І. Цикл загальної підготовки – 28 кредитів.

1.1. Гуманітарна підготовка – 7 кредити.

1.2. Фундаментальна підготовка – 21 кредитів.

ІІ. Цикл професійної підготовки – 21 кредити.

2.1. Психолого-педагогічна підготовка – 9 кредитів.

2.2. Науково-предметна підготовка – 12 кредити.

Дисципліни вільного вибору студента – 46 кредитів

Блок №1 – 23 кредитів

Блок № 2 – 23 кредитів

Практична підготовка – 9 кредити

Атестація – 9 кредитів

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна (магістр).

Програма ґрунтується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану історичної науки, орієнтує на актуальну спеціалізацію (географія), в рамках якої можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку, науковців, учителів історії, працівників державних установ та громадських організацій,  ініціативних фахівців, здатних генерувати нові ідеї та знання на базі сучасних досягнень науки, готових до безперервного і актуального навчання.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі теорії і методики історії та географії.

Акцент на проектуванні і здійсненні освітнього процесу з урахуванням сучасної соціокультурної ситуації і рівня розвитку особистості.

Особливості програми

Програма базується на сучасних наукових знаннях про цілі і цінності історичної та географічної освіти, проблеми історичного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, традиційні та інноваційні підходи до їх вирішення. Розвиває перспективи як європейської, так і світової історії, глибокі знання і критичний підхід до національної та світової історіографії, знання географічних дисциплін.

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Посади вчителя історії у загальноосвітніх навчальних закладах, вчителя географії, організатора освіти, працівника громадсько-суспільних та культурних установ, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Посади ДК 003. 2015.

3439 Асистент географа 

1229.6 Завідувач музею 

2443.2 Історик 

2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу 

2331 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

351.1 - Науковий співробітник-консультант (методи навчання)

2443.2  Консультант з питань історії 

2443.2 Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях) 

2442.1 Молодший науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)

Подальше навчання.

Можливість навчатися за програмою третього циклу за галуззю знань, що узгоджується з отриманим дипломом магістра, можливість викладання, доступ до спеціалізованих досліджень з історії та географії.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Загальний стиль навчання – студенто-орієнтований, активний, отримання фахових та спеціалізованих компетенцій забезпечено комплексним поєднанням обов’язкових дисциплін та предметів спеціалізації, науково-дослідної практики та атестації, які дозволяють моделювати предметний і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності студентів. Для реалізації програми студент має пройти науково-дослідну практику, написати та успішно захистити магістерську роботу обсягом 75-90 сторінок, на написання та захист якої виділяється значна частина часу.

Оцінювання

Усні та письмові екзамени, заліки, виступи на семінарах, презентації, проектна робота, захисти практик та кваліфікаційних робіт.

Атестація здійснюється у формі: захисту кваліфікаційної роботи магістра з історії та випускного екзамену зі спеціалізації: географія з методикою навчання.

6. Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері історії та географії в процесі професійної діяльності та в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів історичної і географічної наук та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні

1.    Загальнокультурна та гуманітарна здатність засвоювати та використовувати комплекс  знань із світової  та національної культури; залучатися до культури через процес духовного спілкування та відчуттів; засвоювати культуру у співтворчості; виробляти моделі поведінки орієнтовані на загальнолюдські цінності.

2.    Мовна і комунікативна – володіння рідною та іноземною мовами, сучасними засобами зв'язку та основами комп'ютерної грамотності для ефективного забезпечення інформаційної підтримки проведення наукового дослідження, уможливлення міждисциплінарних та професійних  комунікацій.

3.    Міжособистісна компетентність – здатність до спілкування, роботи в команді, самокритики, самодисципліни, використання різних кодів і засобів спілкування.

4.    Дослідницька компетентність здатність використовувати науковий інструментарій (визначити дослідницьке завдання, відібрати інформацію, обґрунтувати методологію) для проведення теоретичних та експериментальних досліджень у навчальній і професійній діяльності.

5.    Компетентність у соціальних відносинах здатність особистості гнучко орієнтуватися в постійно мінливих соціальних умовах та ефективно взаємодіяти з соціальним середовищем.

6.    Управлінська компетентність – здатність до управління у відповідності зі стандартами якості, заснованих на потребах і інтересах цільових груп.

7.    Компетентність у командній роботі – здатність до співпраці та інтеграції в прагненні до мети спільно з іншими людьми, відомствами, організаціями, активної участі у командній роботі, безвідносно до фонових знань та бачень визначених завдань.

8.    Компетентність у сфері інновацій та вдосконалення – здатність до практичного застосування нових ідей, пропозицій, освітніх практик з метою цілеспрямованого вдосконалення, безперервного і само організованого навчання.

Фахові

1.    Предметно-історична компетентність – виявлення знань та розуміння наукових основ певної тематичної області, методології дослідження історичного процесу у національному, європейському  та світовому контекстах.

2.    Продуктивна компетентність – вміння працювати, отримувати результат, ухвалювати рішення та відповідати за них.

3.    Методологічна – знання законів наукового, соціального і професійного мислення, володіння комплексним, інтеграційним, історичним, динамічним, ситуаційним, системним підходами до наукового аналізу, здатність практично послуговуватись методами історичного дослідження

4.    Особистісна компетентність – прагнення саморозвитку та самовдосконалення у науково-педагогічній діяльності, обізнаність у власних силах, здатність до рефлексії та самоаналізу, конкурентоспроможність.

5.    Проективна компетентність – здатність до  перетворювальної навчальної та дослідницької діяльності на основі прогнозування, планування, конструювання і моделювання явищ, процесів, систем. уміння розробляти проекти та управляти якістю виконуваної роботи.

6.    Історіографічно-джерелознавча компетентність – розуміння розміщення, принципів відбору, застосування історіографічного доробку та архівних документів для реконструкції політичної та культурної історії в українському і світовому контекстах, для комплексного дослідження історичних, суспільно-політичних, державотворчих, соціокультурних аспектів становлення та життєдіяльності народів світу.

7.    Міждисциплінарна – спроможність використовувати міждисциплінарні підходи для проведення порівняльних досліджень і узагальнень щодо природи етнонаціональних і державотворчих процесів, наявності спільного та відмінного у світовій  історії.

8.    Інформаційна – вміння отримувати знання з різних комунікативних потоків, працювати з джерелами історичної інформації, використовувати високі стандарти текстового аналізу

9.    Аксіологічна – вміння формулювати оцінки і версії історичних подій відповідно до загальнолюдських цінностей певного часу та певної групи людей.

10.              Логічна – вміння визначати та застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу й пояснень історичних фактів, явищ, процесів,  використовувати комплекс наукових дефініцій для вирішення науково-практичних завдань.

11.              Компетентність історичної пам’яті – здатність до світоглядного самовизначення, усвідомленого ставлення до історичної пам’яті як частини культурного капіталу, формування  на  її основі соціально-моральної позиції особистості.

12.              Географічна – знання сучасних теоретико-методологічних основ географії, змісту фундаментальних і спеціальних географічних дисциплін, фундаментальних ідей географічної науки, концепцій, законів і закономірностей розвитку науково-географічних явищ.

13.              Картознавчо-географічна володіння знаннями географічних карт та навченість репродукувати  картографічну грамотність (складати описи географічних об’єктів і явищ за картою, систематизувати знання про різноманітні способи зображення, накопичення і узагальнення інформації за картами).

14.              Дослідницька – знання методологічних основ і методів наукового дослідження, здатність використовувати науковий інструментарій для теоретичних та експериментальних досліджень у навчальній, практичній і  професійній діяльності.

15.              Аналітична – розуміння наукових відомостей про географічні особливості навколишнього світу, місця географії в системі наукових знань і її значення; пізнання основ історії географії і основних напрямів сучасного розвитку географічної науки.

16.              Комунікативна – уміння організовувати комунікацію учнів і вихованців, готовність спілкуватися із спільнотами  на місцевому, регіональному, національному, європейському та глобальному рівнях – для розвитку відповідних професійних знань і вмінь, осмислення практик та контекстів.

17.              Науково-методична компетентність – знання теорій, категорій і понять про сутність, принципи, зміст, форми і методи навчання історії та географії, досвіду викладання історії та географії і педагогічної практики.

18.              Практична – уміння самостійно вирішувати конкретні географічні проблеми і використовувати географічну інформацію та географічні знання, уміння і навички у практичній діяльності й у повсякденному житті.

7 – Програмні результати навчання

 

1.    Студент виявляє знання теорій історичного процесу, етапів і методів історичного дослідження, соціальних функцій історичної свідомості, місця і ролі історичних знань у сучасному суспільстві.

2.    Розуміння змісту основних напрямів і шкіл сучасної історичної науки, головних проблем у розвитку історіографії та впливу сучасної гуманітаристики на історіографічний процес.

3.    Знання методологічних засад методики навчання історії та правознавства, критеріїв відбору, принципів структурування змісту навчальних курсів, психологічних особистісних якостей викладача  освітньої установи, рамок професійної кваліфікації.

4.    Особливостей правового регулювання трудових відносин педагогічних та науково-педагогічних працівників.

5.    Характеризувати існуючі парадигми історії української державності, її обумовленість та соціодинаміку на тлі світових державотворчих процесів.

6.    Орієнтуватися в міжнародному політичному житті, геополітичній обстановці, аналізувати суспільні явища й узагальнювати політичний досвід.

7.    Аналізувати правові та інституціональні виміри співробітництва України та ЄС, виявляти перспективи та наслідки сучасних інтеграційних процесів і місця в них України.

8.    Визначати актуальне дослідницьке завдання, накопичувати необхідну інформацію для її розв’язання, формулювати науково вагомі висновки, презентувати результат діяльності.

9.    Організувати проведення розвідувального емпіричного соціологічного дослідження, застосувати відповідні до мети і завдань методи збирання первинного соціологічного матеріалу.

10.              Застосовувати наукову критику до аналізу поглядів дослідників минулого, робити власні узагальнення щодо теоретичного і методичного рівня наукових праць з історії.

11.              Кваліфіковано розробляти наукову гіпотезу на підставі доступного джерельного матеріалу.

12.              Використовувати професійно-профільовані знання, уміння й практичні навички в галузі фундаментальних розділів етнології для дослідження етнічних явищ та процесів.

13.              Складати етнопсихологічну характеристику українців, характеризувати перебіг етнічних процесів в Україні та прогнозувати їх розвиток.

14.              Аналізувати українську історію крізь теорію Великого Фронтиру, визначати основні риси історії і культури українського козацтва й зіставляти їх з відомими світовими аналогами.

15.              Здійснювати пошук інформації іноземною мовою за завданням, збирати та аналізувати дані, необхідні для вирішення умовно-професійних завдань; презентувати іншомовну інформацію професійного характеру у вигляді переказу або доповіді.

16.              Розв’язувати засобами іноземних мов складні спеціалізовані задачі пов'язані з професійною та науковою діяльністю.

17.              Фахово проводити самостійне історичне дослідження, розробляти тематичний проект методом усної історії.

18.              Виконувати розвиваючу, координуючу, управлінську функції учителя загальноосвітньої школи та викладача ВНЗ, здатність до саморозвитку та самовдосконалення.

19.  Виконувати аналіз економічного розвитку регіонів за сукупністю показників та порівняльного аналізу господарських функцій регіонів за їх основними економічними показниками.

20.  Самостійно вирішувати конкретні географічні проблеми і використовувати географічну інформацію та географічні знання, уміння і навички у практичній діяльності й у повсякденному житті.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Процес навчання забезпечують провідні фахівці кафедр, в складі 4   докторів наук та 14 кандидатів наук.

Матеріально – технічне забезпечення

Наявна матеріально-технічна база, що забезпечує проведення всіх видів практичної, дисциплінарної та міждисциплінарної підготовки та науково-дослідної роботи студентів. Обладнаний комп’ютерний клас.

Лабораторії:

–        Історичне краєзнавство Уманщини;

–        Відродження нації;

–        Наукова геологічна лабораторія.

Інформаційне та навчально – методичне забезпечення

Навчальний процес забезпечений навчально-методичними комплексами, підручниками та посібниками. Навчальні курси розміщені в системі дистанційного навчання Moodle. Наукові роботи завантажені в інституційний репозитарій.

9 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Укладені договори з:

-   ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія»» (для здійснення педагогічної діяльності та проходження виробничої практики)

-   ТОВ «Лижна школа» (Буковель) для проведення практик студентів та надання методичної допомоги майбутнім вчителям.

-   Уманською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №  14 Уманської міської ради Черкаської області від 1 вересня 2016 року ( для проведення виробничої практики).

-   Уманською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №  3 Уманської міської ради Черкаської області від  1 вересня 2016 року.

-   Уманський НВК № 17 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Уманської міської ради Черкаської області від  1 вересня 2016 року.

-   Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №  11 ім. М.П.Бажана Уманської міської ради Черкаської області від  1 вересня 2016 року.

-   НВК «Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №  10 – медична гімназія» Уманської міської ради Черкаської області від  1 вересня 2016 року

Уманським навчально-виховним комплексом «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 – колегіум» від 7 лютого 2017 року.

Міжнародна кредитна мобільність

Реалізуються програми подвійного диплома:

Університет в м. Порту(Португалія)

Тракійський університет в м. Стара Загора(Болгарія)

Державна вища школа професійної освіти ім. Іполіта Цегельського в м. Гнєзно(Польща)

Поморська академія в м. Слупську (Польща)

Державна вища професійна школа імені Я.А. Коменського в м. Лєшно (Польща)

Академія імені Яна Длугоша в м. Ченстохові (Польща)

Інститут європейської культури Познанського університету імені Адама Міцкевича в м. Гнєзно (Польща)

Державна вища школа професійної освіти в м. Хелмі ( Польща

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Передбачена можливість навчання іноземних студентів. Іноземні студенти навчаються за окремим навчальним планом, в якому за рахунок дисциплін гуманітарного циклу виділено 600 годин (20 кредитів) на вивчення мови навчання впродовж 4 років  з виходом на державний екзамен. З метою оптимізації навчального процесу для іноземних студентів і  подолання мовного бар’єру вченою радою університету (Протокол №19 від 27 червня 2017 року) та Наказом №526 о/д  від 12 липня 2017 р. російську мову визначено як мову навчання для іноземних громадян з Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Вірменії, Грузії, Киргизстану, що вступатимуть до університету у 2017 році на освітній рівень «бакалавр», за умови формування окремих повноцінних груп у кількості  не менше 12 осіб. 

     
 1. Перелік компонент освітньо–професійної програми та їх логічна послідовність
 • Перелік компонент ОП

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти(роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

 

Форма підсумк.

контролю

 

1

2

3

4

Обов’язкові компоненти ОП

І Цикл загальної підготовки

1.1

Гуманітарна підготовка

 

 

ОК1

Ділова іноземна мова

4

екзамен

ОК2

Філософія та соціологія освіти

3

залік

1.2

Фундаментальна підготовка

   

ОК3

Методологія історії

3

залік

ОК4

Історіографія всесвітньої історії

3

екзамен

ОК5

Правове забезпечення освіти

3

залік

ОК6

Сучасна світова історіографія

3

залік

ОК7

Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій

3

екзамен

ОК8

Історія міжнародних відносин

3

екзамен

ОК9

Історія української діаспори

3

екзамен

ІІ Цикл професійної підготовки

2.1

Психолого-педагогічна підготовка

   

ОК10

Педагогіка профільної школи

3

екзамен

ОК11

Психологія профільної школи

3

залік

ОК12

Магістерський семінар

3

залік

2.2

Науково-предметна підготовка

   

ОК13

Історія української державності

3

екзамен

ОК14

Історія держави і права зарубіжних країн

3

екзамен

ОК15

Методика навчання історії у профільній школі

3

екзамен

ОК16

Історична освіта в умовах багатокультурного середовища

3

залік

Загальний обсяг обов’язкових компонент

49

Вибіркові компоненти ОП

 

Вибірковий блок №1

 

 

ВБ 1.1

Географія глобалізацій них процесів

3

екзамен

ВБ 1.2

Історія географії

4

екзамен

ВБ 1.3

Методика навчання географії у профільній школі

4

екзамен

ВБ 1.4

Міжнародний туризм та туристичні ресурси України

3

екзамен

ВБ 1.5

Геоінформаційні технології в географії.

3

залік

ВБ 1.6

Політична географія

3

залік

ВБ 1.7

Актуальні проблеми фізичної географії

3

залік

 

Вибірковий блок №2

 

 

ВБ 2.1

Геоекономіка

3

екзамен

ВБ 2.2

Туристичне краєзнавство

4

екзамен

ВБ 2.3

Методика навчання географії у профільній школі

4

екзамен

ВБ 2.4

Методологія географії

3

екзамен

ВБ 2.5

Комп'ютерні технології в географії

3

залік

ВБ 2.6

Конструктивна географія

3

залік

ВБ 2.7

Географічна деонтологія

3

залік

Загальний обсяг вибіркових компонент:                                         23

 

Практична підготовка

 

 

П.01

Виробнича практика

9

залік

 

Атестація

9

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ                         90

               
 1. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), спеціалізація: Географія проводиться у формі здачі випускного екзамену: Географія з методикою навчання та у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра з історії та завершується видачею документа державного зразка про присудження їм ступеня магістра із присвоєнням академічної кваліфікації: Магістр освіти та професійної кваліфікації: вчитель історії, вчитель географії.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

 

 1. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми
 1. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми

Затверджено на засіданні вченої ради історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 11 від 15 червня 2017 р.).

 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми):

Священко З. В. – доктор історичних наук, професор кафедри загальної історії.

Розробники:

Браславська О.В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання.

Скрипник О. М. – кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії.