50

Науково-дослідна робота студентів

                                  Науково-дослідна робота студентів історичного факультету
 
  В організації та проведенні наукової діяльності кафедр загальної історії, історії України, історії культури та методики навчання гуманітарних дисциплін, суспільних дисциплін керуються положеннями Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, нормативними документами Міністерства освіти і науки України щодо модернізації освітянської галузі, указом Президента України «Про забезпечення подальшого розвитку вищої школи в Україні» від № 857/2008 р. від 25 вересня 2008 року.
  Основним фактором удосконалення професійної підготовки фахівців на кафедрах постає освіта через науку, тобто єдність дослідницької діяльності та навчання, коли навчальний процес ґрунтується на наукових дослідженнях, що виконують студенти.
 Важливою ланкою в організації підготовки студентів є їх раннє залучення до науково-дослідної роботи, яка спрямована на формування загальної наукової культури, дослідницьких умінь і навичок; виявлення здібних студентів, залучення їх до різних форм наукової діяльності; популяризацію науково-дослідної роботи.
  Основним принципом організації системи науково-дослідної роботи студентів (НДРС) на кафедрах є її комплексність, що передбачає:

·   інтеграцію навчально-виховного й наукового процесів;

·   послідовність в оволодінні принципами, методами і технологіями наукових досліджень відповідно до етапів навчання;

·   використання різних форм організації НДРС, як передбачених навчальним планом, так і у поза навчальній діяльності;

·   використання різних форм заохочення осіб, які беруть участь у системі НДРС;

·   широке використання стимулюючих заходів змагального характеру різних рівнів тощо.

 Метою залучення студентів до наукової роботи є сприяння написанню випускних кваліфікаційних робіт, наукових статей, участі у конференціях, семінарах.
 Організаційними формами НДРС на кафедрах є проблемні наукові групи, наукові гуртки та індивідуальні науково-дослідні роботи студентів, які передбачають участь студентів у розробці конкретної проблеми під керівництвом наукового керівника з числа професорсько-викладацького складу (курсові та кваліфікаційні роботи, що містять елементи наукових досліджень або мають реальний науково-дослідний характер).
  Відповідно до «Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини» на кафедрах факультету упродовж 2010-2015 років функціонують наукові гуртки: кафедра загальної історії – 5 наукових гуртків та 1 проблемна група, до складу яких входить 64 студентів-учасників; при кафедрі історії України діє 3 наукових гуртки та проблемна група, кількість студентів денної форми навчання, які працюють в них становить 43 особи; кафедра історії культури та методики навчання гуманітарних дисциплін – відповідно 1 проблемна група та 5 гуртків (59 студентів); кафедра суспільних дисциплін – 8 наукових гуртків та 1 проблемна група 9 (83 студенти). Молоді науковці займаються вивченням актуальних проблем загальної історії, історії України, суспільних дисциплін, культурології, методики їх викладання, краєзнавства тощо.
  Студентські наукові дослідження здійснюються як у навчальний час у процесі виконання навчально-дослідної роботи, так і в позанавчальний у рамках роботи Студентського наукового товариства історичного факультету. Науковий доробок членів проблемних наукових груп і гуртків, Наукового товариства узагальнено у кваліфікаційних роботах, статтях, тезах та інших публікаціях, у наукових повідомленнях і виступах на засіданнях, семінарах та конференціях різних рівнів.
  Одним із напрямків організації студентської наукової роботи є участь студентів у роботі науково-дослідних лабораторій: науково-дослідна лабораторія «Археологія Уманщини» (кафедра загальної історії) – проект «Карибська криза» очима свідків подій» (2014 р.), науково-дослідна лабораторія «Історичне краєзнавство Уманщини» (кафедра історії України) – проекти «Усна історія Уманщини ХХ століття» (2009-2015 рр.), «Перемога і пам'ять – запорука єдності країни» (2014 р.), науково-дослідна лабораторія «Соціовимір» (кафедра суспільних дисциплін).

1

  Студенти історичного факультету під керівництвом викладачів кафедр беруть активну участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах. Кафедра загальної історії та історії України, є організатором проведення ряду наукових заходів для студентської молоді: П’яті історичні читання «Українська революція 1917 – 1921 рр.: соборництво, регіоналізм» (2011 р.), Всеукраїнська студентська наукова конференція «Дисидентський рух в СРСР: погляд із сьогодення (до 90-річчя від дня народження видатного вченого і громадського діяча А.Д. Сахарова)» (2011 р.), Всеукраїнські історичні читання „Історична пам'ять: суспільний феномен, поле громадської консолідації, перспективи досліджень” (2012 р.), Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми духовності в сучасному українському суспільстві» (2012 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Історія. Археологія. Наукові центри та їх перефирія» (2012 р.), Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського Межиріччя (2012 р.),  Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Україна і європейський світ: історія і сучасність (до 330-річчя Віденської битви)» (2013 р.), Всеукраїнські історичні читання «Міжнародні, етнонаціональні чинники національної пам'яті» (2013 р.), Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 100-річчю участі України в Першій світовій війні та 70-річчю визволення України від військ нацистської Німеччини та її союзників «Україна і українці у світових війнах ХХ століття» (2014 р.), Всеукраїнська наукова конференція «Тарас Шевченко в національній пам’яті» (2014 р.), Міжнародна конференція «Фортеці Європи XVIII століття: Річ Посполита і сусідні народи» спільно з Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові (2015 р.), Всеукраїнська конференція «Регіональна історія в енциклопедистиці» (2015 р.), Регіональна  конференція «Суспільні науки на початку ХХІ ст.: історичний дискурс та сучасний контекст» (2015 р.).

2
Традиційно кафедра історії України, науково-дослідна лабораторія «Краєзнавство Уманщини» проводить історико-біографічну конференцію «Історія Уманщини в іменах» та Уманські краєзнавчі читання, в яких активну участь беруть студенти історичного факультету та інших навчальних підрозділів.
 Кафедра загальної історії і науково-дослідна лабораторія «Археологія Уманщини» систематично організовує та проводить науково-методичні семінари та археологічні експедиції. Студенти під керівництвом професорсько-викладацького складу займаються науково-дослідною та громадською роботою, археологічною пошуковою діяльністю, тісно співпрацюють із громадськістю, вчителями загальноосвітніх закладів.
 Щорічно на історичному факультеті випускається Збірник наукових праць студентів історичного факультету Хронос (Редакційна колегія: д. і. н., проф. Кузнець Т. В., к.і.н, професор Кривошея І. І., упорядник: к.і.н, доцент Гордієнко В. В.). В 2016 році студенти матимуть змогу публікувати свої наукові розвідки в Збірнику наукових праць Уманська старовина, зареєстрованого Міністерством юстиції України 13.10.2015 року.
 З метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку й реалізації здібностей студентів, стимулювання їхньої творчої праці, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності, системного вдосконалення навчального процесу, формування команд для участі в міжнародних олімпіадах та виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» випусковими кафедрами історичного факультету систематично здійснюється підготовка кращих студентів університету до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах, у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, Міжнародних конкурсах з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей. 

Команда історичного факультету (Кулик Ірина, Ярцун Юлія, Грубий Віталій) посіли ІІІ місце у І-ому Всеукраїнському турнірі істориків 19-22 листопада 2012 р. в м.Київ.

В 2014 році команда студентів історичного факультету (Квасневська Олександра, Перепелюк Ольга, Колеснік Віталій, Рябоконь Дарія) виборола ІІ  місце на Міжнародному студентському турнірі з історії.

З 4 по 6 листопада 2015 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка проходив ІІ Міжнародний студентський турнір з історії, в якому брали участь майже 40 команд ВНЗ України та закордону. Команда історичного факультету УДПУ імені Павла Тичини (Квасневська Олександра, Перепелюк Ольга, Рябоконь Дарія, Вершигора Наталія) поступилася за рейтингом лише команді Київського національного університету імені Тараса Шевченка і виборола почесне ІІ місце.

Простежується динаміка активності студентів до участі у міжнародних програмах. Магістрантка  Солощенко Т. у 2011 р. здобула стипендію Уряду Республіки Польща (квота Інституту інтердисциплінарних досліджень Варшавського університету) на наукове стажування (грудень 2011 р., Варшава) та брала участь у сесії MSH «Польща-Росія: взаємні стереотипи» (6-15 грудня 2011 р., Варшава). Студентки історичного факультету Кулик І. та Ярцун Ю. у жовтні – грудні 2011 р. перебували по програмі обміну у Державні вищій школі професійної освіти імені Яна Амоса Коменського у Лєшно (програма МІГуС та підтримка Польського культурно-освітнього центру УДПУ).

У вересні 2012 року в докторантуру Університету імені Адама Міцкевича (Познань, Польща) вступила випускниця історичного факультету, магістр Тетяна Солощенко.

Студентка історичного факультету Мехеда А. в жовтні – грудні 2014 р. перебувала по програмі обміну у Державній вищій школі професійної освіти імені Яна Амоса Коменського у Лєшно (програма МІГуС та підтримка Польського культурно-освітнього центру УДПУ).

Студенти історичного факультету входять до складу Студентського наукового товариства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Мета Студентського наукового товариства – сприяти підвищенню якості підготовки фахівців шляхом оволодіння передовими досягненнями науки і практики. Для досягнення поставленої мети Товариство вирішує такі завдання: залучає студентів до безпосередньої участі в науково-дослідній роботі; сприяє організації і проведенню студентських наукових конференцій, конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад тощо; інформує про конференції, круглі столи, дискусії, що проводяться на базі університету та інших вищих навчальних закладів; представляє студентські наукові роботи, матеріали на здобуття грантів, іменних стипендій, премій, інших форм морального і матеріального заохочення тощо.
 Студенти займаються науковою роботою, виступають ініціаторами та співорганізаторами проведення в університеті науково-практичних конференцій молодих вчених всеукраїнського та міжнародного рівня, інтеграційних форумів молодих вчених та виданнях збірок наукових праць молодих вчених, працюють у гуртках за науковими інтересами, беруть участь у різноманітних наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах та грантових програмах, створюють комунікативні та інформаційні осередки у студентському середовищі (сайти, студентські газети), беруть активну участь у громадському житті університету. Щорічно студенти історичного факультету є організаторами та учасниками Міжвузівської студентської наукової конференції «УМАНЬ. НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ».
 Таким чином, науково-дослідна робота студентів історичного факультету є важливою складовою професійної підготовки фахівців. Показником високого навчально-методичного та наукового рівня підготовки студентів факультету є перемоги та призові місця на олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. Високий рівень фахової і наукової підготовки студентів та їхню конкурентоспроможність на міжнародному рівні засвідчують визнання їх провідними науково-дослідними організаціями та установами.

3