50

Правила прийому іноземних громадян

Пункт XVIII Правил прийому: Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до університету

18.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

 18.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

18.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України. Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

18.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, 28 зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

 18.5. Прийом до університету іноземців та осіб без громадянства здійснюється для підготовки фахівців за ступенями «бакалавр» та «магістр», за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», за напрямами (спеціальностями) підготовки в межах ліцензованого обсягу.

18.6. Фінансування підготовки фахівців з числа іноземців та осіб без громадянства проводиться за рахунок: · коштів юридичних осіб; · коштів фізичних осіб; · державного замовлення в рамках міжнародних договорів, загально державних програм та інших міжнародних зобов’язань України.

 18.7. До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс університету для здобуття ступеня «бакалавр» допускаються особи, які мають документ про повну загальну середню освіту. До участі в конкурсі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» допускаються особи, які мають документ про базову вищу освіту (ступінь бакалавра). До участі в конкурсі для здобуття ступеня «магістр» допускаються особи, які мають документ про освіту ступеня «бакалавр» або освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

18.7.1. Іноземці та особи без громадянства, які не підпадають під п.17.1 – 17.4 цих Правил, зараховуються на навчання до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору (Постанова від 5 серпня 1998 р. №1238 п.20) і оплачують своє навчання (стаття 14 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»).

18.7.2. Іноземці-вступники на навчання, повинні мати в’їзну візу, яку вони отримують в Посольствах України у відповідних країнах. Підставою для оформлення в’їзної візи в Україну з метою навчання є оригінал відповідного запрошення, яке видає центр підготовки іноземних громадян Університету за зверненням іноземців.

 18.7.3. Іноземці-громадяни країн колишніх союзних республік у складі СРСР (а саме: Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Грузія, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Республіка Узбекистан), в’їжджають в Україну без віз, при перетині кордону вони повинні зробити запис у міграційній картці у графі «мета в'їзду в 29 Україну» - «навчання». Цю картку необхідно зареєструвати у працівників прикордонної служби.

18.7.4. Усім іноземцям та особам без громадянства, зарахованим на навчання до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на денну форму навчання, надаються місця в гуртожитку.

1.8. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, особисто подають у відділ по роботі з іноземними студентами заповнену заяву на ім'я ректора про вступ, в якій зазначають напрям підготовки, форму та джерела фінансування навчання, мову проведення співбесіди та навчання (українська, російська). У заяві фіксуються реєстраційні дані документа про рівень освіти; факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявністю ліцензії, сертифікатом про державну акредитацію обраної спеціальності, ознайомлення з правилами подачі апеляції, що підтверджується особистим підписом вступника. До заяви додаються: · анкета встановленого зразка; · паспорт з візою для в'їзду і навчання в Україні; · нотаріально завірений переклад першої сторінки паспорта; · запрошення на навчання; · документ про повну середню освіту та додаток з оцінками з навчальних дисциплін (легалізовану копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали) з нотаріально завіреним перекладом українською (російською) мовою; свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземних громадян (за наявності); сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з предметами, що відповідають перелікові вступних випробувань, визначених даними правилами прийому, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність) (за наявності), оригінали або копії, завірені в установленому порядку; Для документу про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо- кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо- кваліфікаційний рівень, що проводиться уповноваженим органом Міністерства освіти і науки України в установленому порядку. Встановлення еквівалентності цих документів здійснюється, як правило, до початку прийому заяви та документів вступника.

· свідоцтво про закінчення підготовчого відділення (якщо в атестаті про закінчення середньої освіти немає російської або української мови або вступник не володіє на достатньому рівні українською або російською мовами, виявлений у формі співбесіди);

· свідоцтво про народження (легалізовану копію документа про народження з нотаріально завіреним перекладом українською (російською) мовою);

· легалізований документ про відсутність ВІЛ-інфекції (оригінал та нотаріально завірений переклад на українську або російську мову); якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

· легалізований медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну (оригінал та нотаріально завірений переклад на українську або російську мову). Якщо термін перебування в Україні на момент подачі документів перевищує 6 місяців, то додатково подається медична довідка за формою 086-о

· страховий поліс із надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, котрі прибули з країн, з якими укладено угоди про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);

· страховий поліс на депортацію;

· копія документа, що посвідчує особу (перша сторінка паспорта; повне ім’я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання);

· 10 фото розміром 3×4 см. Документи, зазначенні в переліку повинні бути засвідченні відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

 18.9. Прийом документів, співбесіди та зарахування проводиться з 3 липня по 15 листопада 2015 року на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі. Для іноземних громадян, які закінчили підготовчий факультет/відділення, отримали освіту певного освітньо-кваліфікаційного рівня, за рішенням Приймальної комісії університету щодо продовження навчання на наступних рівнях, зарахування може здійснюватися у строки, які встановлені законодавством щодо безперервності їх реєстрації в органах ДМС (5-10 календарних днів з дати підписання наказу про відрахування з попереднього рівня навчання).

18.10. Прийом до Університету здійснюється за результатами вступних екзаменів, що проводяться у формі співбесіди, незалежно від джерел фінансування.

 18.11. Конкурсний бал визначається як результат оцінок з вступних екзаменів, проведених у формі співбесіди.

 18.12. Співбесіда з іноземними абітурієнтами, які вступають на навчання до університету для здобуття ступеня «бакалавр» та «магістр», 31 освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для виявлення рівня знань проводиться за вступними випробуваннями наведеними у додатку 10.

18.13. Для конкурсного відбору на ступінь «бакалавр» використовуються сума результатів вступних випробувань у формі співбесіди, що проводиться в університеті протягом 3 днів з моменту подачі документів та оцінюється за 200 бальною шкалою (від 100 до 200 балів). Критерії оцінювання рівня знань вступників затверджуються екзаменаційною комісією.

18.14. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на основі базової вищої освіти конкурсний бал обчислюється як результат співбесіди з фахового предмету, що оцінюється за 200-бальною шкалою (від 100 до 200). Співбесіди проводяться в університеті протягом 3 днів з моменту подачі документів.

18.15. Для вступників на ступеня магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату співбесід з фахового предмету, іноземної мови та середнього бала документа про базову або повну вищу освіту з округленням до сотих частин бала. Результати вступних випробувань оцінюються за 200-бальною шкалою оцінювання (від 100 до 200). Співбесіди проводяться в університеті протягом 3 днів з моменту подачі документів.

 18.16. Апеляція на результат вступного випробування (співбесіди) приймається за письмовою заявою вступника в день оголошення результатів.

18.17. На визначені місця ступеня «бакалавра» та «магістра», освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліста», зараховуються особи, які за результатами співбесід отримали найбільший конкурсний бал.

18.18. Зарахування іноземних громадян та осіб без громадянства, що вступають до університету здійснюється протягом 5 днів з моменту успішного складання співбесіди та на підставі укладеного договору.

18.19. Остаточне зарахування іноземних громадян на вільні місця ліцензійного обсягу проводиться (за результатами співбесіди та за умови оплати іноземними громадянами та особами без громадянства вартості навчання, визначеної в договорі) – 15 листопада 2015 року.

18.20. Особи, що без поважних причин не приступили до занять упродовж 10-ти днів від їх початку, відраховуються з університету.

18.21. Усі питання, пов’язані з прийомом іноземців та осіб без громадянства до університету, вирішує приймальна комісія університету та відділ по роботі з іноземними студентами.

18.22. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.