50

Кафедра всесвітньої історії та методик навчання

Кафедра всесвітньої історії розпочала свою діяльність у складі історичного факультету з вересня 2006 року. У вересні 2007 року кафедра була реорганізована в кафедру всесвітньої історії та правознавства. З лютого 2009 року при кафедрі розпочала роботу Науково-дослідна лабораторія «Археологія Уманщини». У 2014 році кафедра реогранізована в кафедру загальної історії, а з 1 вересня 2017 року перейменовано на кафедру всесвітньої історії та методик навчання.

Завідувач кафедри всесвітньої історії та методик навчання кандидат педагогічних наук, доцент Горохівський Петро Іванович

04.12

На кафедрі всесвітньої історії та методик навчання працюють 17 викладачів, з них 3 доктори історичних наук, 5 професорів, 9 кандидатів історичних наук та 2 кандидати педагогічних наук.

Персональний склад кафедри:

Професорсько-викладацький

1.    Кривошея Ігор Іванович – кандидат історичних наук, професор
2.    Кривошея Ірина Іванівна – доктор історичних наук, професор
3.    Священко Зінаїда Василівна – доктор історичних наук, професор
4.    Біляєва Світлана Олександрівна – доктор історичних наук, професор
5.    Сокирська Владилена Володимирівна – кандидат історичних наук, професор
6.    Горохівський Петро Іванович – зав. кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
7.    Возна Зоя Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
8.    Голобородько Валентина Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент
9.    Гордієнко Галина Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент
10.    Гордієнко В’ячеслав Володимирович – кандидат історичних наук, доцент
11.    Скрипник Олена Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент
12.    Барвінок Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент
13.    Шауренко Анна Володимирівна – кандидат історичних наук, старший викладач
14.    Куценко Сергій Юрійович – кандидат історичних наук, старший викладач
15.    Діденко Катерина Володимирівна – викладач
16.    Устенко Альона Анатоліївна – викладач

Навчально-допоміжний

17.    Крупочкіна Євгенія Вікторівна – старший лаборант
19.    Дабіжа Альона Сергіївна – лаборант

фото кафедри

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

1.    Спеціальні історичні дисципліни
2.    Археологія
3.    Археологія України
4.    Історія первісного суспільства
5.    Історія стародавнього світу
6.    Історія слов’янських народів
7.    Історія середніх віків
8.    Історія культури зарубіжних країн
9.    Нова історія країн Європи і Америки
10.    Нова історія країн Азії і Африки
11.    Новітня історія країн Європи та Америки
12.    Новітня історія країн Азії і Африки
13.    Теорія та методика навчання історії
14.    Генеалогія
15.    Теорія та методика суспільно-політичних дисциплін
16.    Шкільний курс всесвітня історія та методика викладання
17.    Шкільний курс «Основи правознавства» з методикою викладання
18.    Історіографія всесвітньої історії
19.    Історія міжнародних відносин
20.    Історія археологічної науки
21.    Історія держави і права зарубіжних країн
22.    Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі
23.    Історія міжнародних організацій
24.    Методика навчання історії у профільній школі
25.    Історія європейської інтеграції
26.    Історія правоохоронних органів України
27.    Українське козацтво та його аналоги
28.    Історія європейської ментальності
29.    Шкільний курс історії України та методики навчання
30.    Шкільний курс «Рідний край» та методика викладання
31.    Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій
32.    Історична освіта в умовах багатокультурного середовища
33.    Історія слов’янських народів XX ст.

Основні напрямки науково-дослідницької діяльності вчених:

Кафедральна тема досліджень «Східна Європа в другій половині XIX - першій половині ХХ століття»

Наукові здобутки та результати досліджень знаходять відображення у різнопланових публікаціях. До найвагоміших публікацій належать наступні.

1. Якименко Л. М., Кривошея І. І. Надія Суровцова (1896 – 1985): у пошуках втраченого часу: Монограф. / Під ред. Галича О.А. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 280 с.
2. Кривошея І. Василіанський орден на Правобережній Україні в др. пол. ХVІІІ – пер. трет. ХІХ ст. / Кривошея І. // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С.117 – 132.
3. Кривошея І., Якименко Л. Етнографічно-краєзнавча діяльність уманської дослідниці Надії Суровцової / Кривошея І., Якименко Л. // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С.261 – 272.
4. Історія середніх віків. Практикум. Частина І : навч. посібник / В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея, О.О. Салата. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 718 с.
5. Польське національне повстання 1830-1821 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. Монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – К.: КНТ, 2017. – 264 с.
6. Кривошея І., Якименко Л. «Епоха великого хаосу»: перспектива вирішення українсько-російських протиріч в оцінці Зб. Бжезинського / Кривошея І., Якименко Л. // Емінак. – 2015. - №3. – С.88-93.
7. Барвінок О. В., Кривошея І. І. Імперське законодавство про дворянське самоврядування у піведнно-західних губерніях Росії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) / Барвінок О. В., Кривошея І. І. // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея»», 2015. – Випуск 100 (9). – С.11-16.
8. Кривошея І. І., Якименко Л. Політика Володимира Путіна в оцінці Зб. Бжезинського / Кривошея І. І., Якименко Л. // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея»», 2015. – Випуск 101 (10). – С.193-197.
9. Кривошея І., Васільєв С. Місто Умань як фортифікаційний об'єкт та економічний осередок у XVII – XVIII ст. / Кривошея І., Васільєв С. // Twierdze osiemnastowiecznej Europy: Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej / Pod redakcją Macieja Trąbskiego. – Oświęcim: Napoleon V, 2016. – S.42-53.
10. Кривошея І., Якименко Л. Участь Надії Суровцової в Українській національно-демократичній революції (1917 – 1921 рр.) / Кривошея І., Якименко Л. // Київські історичні студії : зб. наук. праць. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – №1. – С. 78 – 86.
11. Кривошея І.І, Якименко Л.М. Участь ОБСЕ у вирішенні збройних конфліктів на пострадянському просторі: проблема Нагірного Карабаху (1992 – 2016) і Донбасу (2014 - 2016) (на матеріалі електронних видань) / Кривошея І.І, Якименко Л.М. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. - К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 110. – С.122 – 129.
12. Кривошея І. І., Якименко Л.М. Змалювання повксякденного життя уманчан в егодокументах Надії Суровцової та Петра Курінного (перше десятиліття ХХ ст.) / Кривошея І. І., Якименко Л.М. // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – Вип. 1. – С. 75 – 81.
13. Корновенко С.В. Аграрне питання у політичній діяльності С.Ю Вітте : [монографія] / С. В. Корновенко, З.В. Священко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 190 с.
14. Історія держави і права зарубіжних країн : навчально-методичний посібник / укладач З.В. Священко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 320 с.
15. Священко З. Участь України в міжнародних договорах Ради Європи з питань охорони архітектурної та культурної спадщини / З.В. Священко, О.М. Скрипник // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова : ОП Жовтий О. О., 2016. – Серія «Українсько-польський науковий діалог в Умані». – Вип. 3. – С. 9–15.
16. Священко З. В. Володіння В. Калиновського на Уманщині / З.В. Священко // Уманська старовина : Науковий журнал. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Вип. 1. – С. 95–100.
17. Священко З. В. Участь земських діячів в урядовій аграрній політиці Російської імперії на початку ХХ ст. / З.В. Священко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – С. 120–126.
18. Священко З.В. Вплив євроінтеграції на розвиток сільського господарства Польщі / З.В. Священко // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А.Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2014. – Вип. 16. – С. 103–106.
19. Біляєва С.О.Слов'янські та тюркські світи в Україні.( ХІІІ-ХVIII ст.) // Видання друге, доповнене. «Видавець Олег Філюк», – К., 2016. – 526с.
Статті та тези:
20. Біляєва С.О. Подвижництво Ф.І. Камінського у світлі сучасних реалій розвитку археології й охорони історико-культурної спадщини України / С.О. Біляєва // Старожитності Посулля. Збірник наукових праць. К. Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК, 2016 – С.23–28.
21. Біляєва С.О. Північне Причорномор'я у контактах цивілізацій / Біляєва С.О. // Археологія і простір. Археологія і давня історія України.Вип.4 (17). К. – 2015 – С. 114–121.
22. Biliaieva S. Turkic Civilizations of the North Black Sea Area in the Creation and Development of Trade and Information Systems (2nd half of 13th-15th century) / Biliaieva S. // IV International Congress of Turkology. Turkic Peoples Through the Ages and Lands... 21st – 23th of September 2016.UW/ – 2016. – C. 22.
23. Біляєва С.О. Антропогенний та природний фактори у цивілізаційному розвитку Північного Причорномор'я за доби Середньовіччя / С.О. Біляєва, О.Є. Фіалко // Матеріали 15-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». – К., 2016. – С. 35–38.
24. Cultural Transformations of the South-Eastern Europe in the Late Medieval-Early Modern Time / Biliaieva S. // II. Art and Design Congress .Oral and poster Abstract Proceedings. 19 - 21 October, 2016, Izmir. – P. 121.
25. Сокирська В.В. Українська дипломатична місія УСРР при Народному комісаріаті в справах національностей РСФРР / В.В. Сокирська // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2015. - №7(123). – Липень. – С. 147 – 151.
26. Сокирська В.В. «Україна – не провінція Росії»: дискусії учених та чиновників 1920-х рр. / В.В. Сокирська // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 102 (11). – С. 74 – 78.
27. Сокирська Влада. Російсько-українські відносини 1920-х рр. і втрата Україною суверенітету: уроки історії / Влада Сокирська // Częstochowskie teki historyczne: rocznik. Tom V. – Częstochowa, 2015. – S. 163 – 170.
28. Сокирська В.В. Врегулювання відносин між РСФРР і УСРР у 1920-х рр.: періодизація політико-правового процесу / В.В. Сокирська // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Międzynarodowey Naukowo-Praktyczney «Naukowe Wyszukay» (30.10.2015 – 31/10/2015). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 13 – 17.
29. Сокирська В.В. Врегулювання відносин між РСФРР і УСРР у 1920-х рр.: періодизація політико-правового процесу / В.В. Сокирська // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Międzynarodowey Naukowo-Praktyczney «Naukowe Wyszukay» (30.10.2015 – 31/10/2015). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 13 – 17.
30. Сокирська В.В. Уповноважений Народного комісаріату зовнішньої торгівлі РСФРР при уряді УСРР / В.В. Сокирська // Уманська старовина: Науковий журнал. –Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Вип. 1. – С. 56 – 63.
31. Історія середніх віків. Практикум. Частина І: навч. посіб. / В.В. Гордієнко, Г.М. Гордієнко, І.І. Кривошея, О.О. Салата – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2016. – 719 с.
Статті:
32. Гордієнко В.В. Відновлення діяльності православної церкви в Україні в період нацистської окупації 1941 – 1944 рр. / Гордієнко В.В. // Гілея: Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2015. – С.52 – 56.
33. Гордієнко В.В. Нові тенденції в гуманітаристиці і сучасна історіографія / Гордієнко В.В. // «Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 17-18 квітня 2015 року). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2015. – 144 с. – С.9 – 13.
34. В'ячеслав Гордієнко. Сучасна російська історіографія релігійно-церковного життя в Україні під час Другої світової війни / В'ячеслав Гордієнко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – 594 с. – С.100 – 105.
35. В.В. Гордієнко. Історія емоцій у сучасній гуманітаристиці / Гордієнко В.В. // Уманська старовина. – 2016. – Вип. 1. – С.101 – 105.
36. Гордієнко В'ячеслав, Гордієнко Галина. Образ Тараса Шевченка у працях Осипа Гермайзе / Гордієнко В'ячеслав, Гордієнко Галина // Емінак. – 2016. – №1(13). – С.38-44.
37. Горохівський П.І. Теорія та методика навчання історії: Курс лекцій : Навчальний посібник у 3-х частинах для студентів денної та заочної форми навчання / П.І. Горохівський. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 611 с. ( 25,5 д.а.);
38. Горохівський П.І. Теорія і методика навчання історії: Курс лекцій : Навчальний посібник у 3-х частинах для студентів денної та заочної форми навчання. Видання 2-е зі змінами і доповненнями / П.І. Горохівський. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 597 с. (25 д.а.);
39. Горохівський П.І. Вивчення історії Уманщини у 10-11 класах : навчально-методичний посібник / П.І. Горохівський. ‒ Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. ‒ 132 с. (5,5 д.а.);
40. Горохівський П.І. Теорія та методика навчання історії: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. / П.І. Горохівський. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 246 с. (10,25 д.а.).;
41. Горохівський П.І. Практикум з курсу «Теорія і методика навчання історії»: Частина 2: Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу денної форми навчання: / П.І. Горохівський (Авт.-уклад.). – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 136 с. (5,7 д.а.);
42. Горохівський П.І. Практикум з курсу «Теорія і методика навчання історії»: Частина 3: Навчально-методичний посібник для магістрантів та викладачів: / П.І. Горохівський (Авт.-уклад.). – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 119 с. (4,9 д.а.).
43. Краєзнавець Христинівщини: Збірник краєзнавчих нарисів дослідників історії краю: Випуск 4. / Упоряд. П.І. Горохівський. – Умань : ФОП Жовтий. – 2016. – 189 с. (7,9 д.а.);
44. Горохівський Петро Словник і граматика наддністрянської говірки села Козівки: Науково-популярний нарис / Петро Горохівський. ‒ Умань : ПП Жовтий О.О., 2016. ‒ 118 с. (4,9 д.а.);
45. Горохівський П. Господарське життя і побут у говірці села Козівки: Науково-популярний нарис / П. Горохівський. ‒ Умань : ПП Жовтий О.О., 2016. ‒ 154 с. (6,4 д.а.).
46. Горохівський П.І. Боротьба влади проти релігії і церкви на Христинівщині в 30-ті рр. ХХ ст. // Краєзнавець Христинівщини : Збірник краєзнавчих нарисів дослідників історії краю : Випуск 4. / Упоряд. П.І. Горохівський. – Умань : ПП Жовтий. – 2016. – С. 101‒114. (0,6 д.а.);
47. Горохівський П.І. Вивчення теми «Уманщина в період Другої світової війни» на уроках історії / П.І. Горохівський // Уманська старовина : Науковий журнал. – Умань – 2016. – Вип. 1. – С. 117-121. (0,2 д.а.).
48. Скрипник О. М. США і політика Європейського Союзу «Східне партнерство» / Олена Скрипник // Європейські історичні студії: науковий журнал. – № 3. – К., 2016. – С. 33–43.
49. Участь України в міжнародних договорах Ради Європи з питань охорони архітектурної та культурної спадщини / З. В. Священко, О. М. Скрипник // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова : ОП Жовтий О. О., 2016. – Серія «Українсько-польський науковий діалог в Умані». – Вип. 3. – С. 9–15.
Основні публікації за напрямом:
50. Барвінок О. В., Кривошея І. І. Імперське законодавство про дворянське самоврядування у південно-західних губерніях Росії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) / І.І. Кривошея, О.В. Барвінок // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2015. – Випуск 100 (№9). – С. 11-16.
51. Польське національне повстання 1830-1821 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. Монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – К.: КНТ, 2017. – 264 с.
52. Барвінок О.В. Діяльність дворянських зібрань на Поділлі у другій третині ХІХ ст. // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Вип. 1. – 148 с. – С.63 – 69.
53. Барвінок О.В. Уманський краєзнавчий музей у контексті змін ідеологічних концепцій українського музейництва (1930 – 1950 рр.) // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 286 с. – Серія «Польсько-український науковий діалог в Умані». – Вип.3. – С. 273-284.
54. Барвінок О.В. Інтеграція дворянського стану в російські імперські структури: карʼєрні віхи графа А.І. Моркова // Інтелектуальний потенціал в умовах сучасного суспільства : Матеріали Регіональної науково-практичної конференції молодих учених (м. Умань, 20 травня 2016 р.) / ред.кол. : В.В. Сокирська [гол.ред.], М.А. Слатвінський, І.В. Хоменко. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 148 с. – С.10-12.
55. Шауренко А. В. Діяльність обласних центрів народної творчості та їх вплив на культуру села / А. В. Шауренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1. Ч. 3. – С. 178–182.
56. Шауренко А. В. Проблеми та перспективи розвитку сільської медицини 1991–2005 рр. (на прикладі Вінницької, Кіровоградської, Черкаської областей) / А. В. Шауренко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – Вип. 42. – С. 201–204.
57. Шауренко А. В. Історіографічний огляд вітчизняних наукових розвідок щодо побуту та дозвілля сільського населення України у 1991–2005 рр. / Шауренко А. В. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 2. Ч. 4. – С. 145–149.
58. Шауренко А. В. Водопостачання і газифікація сільських домогосподарств України за перше десятиліття незалежності (Вінницька, Кіровоградська, Черкаська обл.) / А. В. Шауренко // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції «Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ ст.», 27–28 лютого 2015 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 86–89.
59. Шауренко А. В. Причини гальмування традиційної культури сільського населення України / А. В. Шауренко // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної наук.-практ. конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації», 27–28 лютого 2015 р. – Львів : ГО «Львівська фундація суспільних наук, 2015. – С. 58–61.
60. Шауренко А. В. Транспортне забезпечення сільських територій України як складова повсякдення селянства / А. В. Шауренко [Електронний ресурс] // Науковий вісник Інституту політичних і геополітичних досліджень. – Чернівці, 2015. – Вип. 1. – Режим доступу : http://ipgd.com.ua/index.php/science/vipuski/vipusk-1-2015).
61. ШауренкоА.В. Водопостачання і газифікація сільських домогосподарств України за перше десятиліття незалежності (Вінницька, Кіровоградська, Черкаська обл.) / Шауренко А.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріорітетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ ст.», 27-28 лютого 2015 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015 – С.86-89
62. Шауренко А.В. Причини гальмування традиційної культури сільського населення України / Шауренко А.В. // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації», 27-28 лютого 2015 р. – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук, 2015 – С.58-61
63. Шауренко А.В. Особливості українського законодавства в історії розвитку культури на селі / Шауренко А.В. // Сборник научных трудов «Актуальные научные исследования в современном мире» – Переяслав-Хмельницкий: ФЛП «Кравченко Я.О», 2016 – Вип. 9(17). Ч. 3. – С.115-120
64. Шауренко А.В. Духовне життя сільського населення України крізь призму релігійної палітри (1991-2005 рр.) / Шауренко А.В. // Збірник наукових праць «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи» – Вінниця: Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва. – С. 25-31.
65. Діденко К.В. Створення Одеського Будинку вчених 1922 р. / К.В. Діденко // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Вип. 1. – 148 с. – С.10 – 15
66. Діденко К.В. Створення Центральної комісії сприяння вченим / К.В. Діденко // Наука. Освіта. Молодь. 2016.
67. Діденко К.В. Створення Харківського Будинку вчених у 20-х р. ХХ ст.. / К.В. Діденко // Емінак. (має вийти у грудні 2016 р.)
68. Устенко А. «Колишні представники соціальних еліт в системі радянської соціальної політики 1930-х рр.» / Устенко А. // Zbior raportow naukowych – Warszawa: Wydawca: Sp. z o. O. «Diamond trading tour», 2015. – 72 str. – Str. 18 – 22;
69. Устенко А. «Інтеграція та адаптація «колишніх людей» у суспільство радянської України 20–30-х рр. ХХ століття» / Устенко А. // Historia III Polsko-ukraińskie spotkania młodych historykуw naukowych – : Częstochowie: Tom ІІ, 2015. – 253 str. – Str. 193 – 203;
70. Устенко А. «Колишні люди» УСРР в умовах НЕПу / Устенко А. // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Вип. 1. – С. 35–40.
71. Л. Крива. Стан та проблеми медичного обслуговування міського населення України в перше десятиріччя незалежності (на прикладі центральних областей України) // Historia III. Polsko-ukraińskie spotkania młodych historyków – Сzęstochowa, 2015. - C. 223-229

План роботи науково-методичного семінару
План підвищення кваліфікації
Тематика курсових робіт
Тематика магістерських робіт 
Методичні видання працівників кафедри
Підсумки роботи науково-методичного семінару
План видавничої діяльності кафедри

Контактна інформація

Адреса: кімн. 222, вул. Садова,28, м. Умань, Черкаська обл., 20300

Тел.: (04744) 3-40-44

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1.     Крупочкіна Євгенія Вікторівна – старший лаборант

2.     Вихватнюк Ліна Олександрівна – лаборант