uken
50

Кафедра всесвітньої історії та методик навчання

Кафедра всесвітньої історії розпочала свою діяльність у складі історичного факультету з вересня 2006 року. У вересні 2007 року кафедра була реорганізована в кафедру всесвітньої історії та правознавства. З лютого 2009 року при кафедрі розпочала роботу Науково-дослідна лабораторія «Археологія Уманщини». У 2014 році кафедра реогранізована в кафедру загальної історії, а з 1 вересня 2017 року перейменовано на кафедру всесвітньої історії та методик навчання.

Завідувач кафедри всесвітньої історії та методик навчання кандидат педагогічних наук, професор Горохівський Петро Іванович

04.12

На кафедрі всесвітньої історії та методик навчання працюють 16 викладачів, з них 2 доктори історичних наук, 4 професорів, 10 кандидатів історичних наук та 2 кандидати педагогічних наук.

Інтернет-посилання на профіль кафедри: https://scholar.google.com.ua/citations?user=IaQjRuoAAAAJ&hl=uk&fbclid=IwAR3D0C71o1U_qu2t287hofPj6QnHp3sGM6rv-jRXzqIuk85LqNoim_gxBF4

Персональний склад кафедри:

Професорсько-викладацький штат

 1. Горохівський Петро Іванович (Google Академія– зав. кафедри, кандидат педагогічних наук, професор
 2. Кривошея Ірина Іванівна (Google Академія – доктор історичних наук, професор
 3. Священко Зінаїда Василівна (Google Академія) – доктор історичних наук, професор
 4. Біляєва Світлана Олександрівна (Google Академія– доктор історичних наук, професор
 5. Кривошея Ігор Іванович (Google Академія– кандидат історичних наук, професор
 6. Возна Зоя Олександрівна (Google Академія– кандидат педагогічних наук, доцент
 7. Голобородько Валентина Михайлівна– кандидат історичних наук, доцент
 8. Гордієнко Галина Миколаївна (Google Академія– кандидат історичних наук, доцент
 9. Гордієнко В’ячеслав Володимирович (Google Академія) – кандидат історичних наук, доцент
 10. Скрипник Олена Миколаївна (Google Академія) – кандидат історичних наук, доцент                                                    
 11. Барвінок Ольга Володимирівна (Google Академія) – кандидат історичних наук, доцент
 12. Фицик Лариса Анатоліївна - кандидат історичних наук, доцент
 13. Шауренко Анна Володимирівна (Google Академія– кандидат історичних наук, старший викладач
 14. Куценко Сергій Юрійович (Google Академія) – кандидат історичних наук,  старший викладач
 15. Діденко Катерина Володимирівна (Google Академія– викладач
 16. Шмалюх Альона Анатоліївна (Google Академія– старший викладач

Навчально-допоміжний

 1. Шинкарчук Аліна Іванівна –  старший лаборант
 2. Никитенко Вікторія Вікторівна –  старший лаборант

фото кафедри

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

  • Антропологія
  • Археологічне джерелознавство
  • Археологія
  • Археологія європейського міста
  • Археологія сучасного світу
  • Археологія України
  • Військова історія Європи
  • Генеалогія
  • Європейський Союз і Україна
  • Історична антропологія
  • Історична освіта в умовах багатокультурного середовища
  • Історична урбаністика
  • Історіографія всесвітньої історії
  • Історія археологічної науки
  • Історія держави і права зарубіжних країн
  • Історія європейської інтеграції
  • Історія європейської ментальності
  • Історія культури зарубіжних країн
  • Історія міжнародних відносин
  • Історія міжнародних організацій
  • Історія первісного суспільства
  • Історія правоохоронних органів країн Європи
  • Історія середніх віків
  • Історія слов’янських народів
  • Історія слов’янських народів XX століття
  • Історія стародавнього світу
  • Історія сучасного світу
  • Культура і цивілізація
  • Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій
  • Мемуаристика
  • Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі
  • Методика навчання історії у профільній школі
  • Методика навчання краєзнавчої роботи
  • Методика навчання правознавства
  • Методика навчання правознавства у профільній школі
  • Науковий семінар
  • Нова історія країн Азії та Африки
  • Нова історія країн Європи та Америки
  • Новітня історія країн Азії і Африки
  • Новітня історія країн Європи та Америки
  • Організація проектної діяльності
  • Соціальна антропологія Європи
  • Соціальна історія європейського міста
  • Спеціальні історичні дисципліни
  • Сучасна світова історіографія
  • Теорія та методика навчання історії
  • Теорія та методика суспільствознавства
  • Українське козацтво та його світові аналоги

Основні напрямки науково-дослідницької діяльності вчених:

Кафедральна тема досліджень «Східна Європа з найдавніших часів і до сьогодення: економічні, суспільно-політичні та культурні процеси»

Наукові здобутки та результати досліджень знаходять відображення у різнопланових публікаціях. До найвагоміших публікацій належать наступні.

   1. Biliaieva S. Turkic Civilizations of the North Black Sea Area in the Creation and Development of Trade and Information Systems (2nd half of 13th-15th century) / Biliaieva S. // IV International Congress of Turkology. Turkic Peoples Through the Ages and Lands... 21st 23th of September 2016.UW/ 2016. 22.
   2. Cultural Transformations of the South-Eastern Europe in the Late Medieval-Early Modern Time / Biliaieva S. // II. Art and Design Congress .Oral and poster Abstract Proceedings. 19 - 21 October, 2016, Izmir. 121.
   3. Kryvosheia I.I., Degtyarev S.I. The Incorporation of Bunchukovogo Partnership in Part of Service and Social Elite of the Russian Empire in the last third of the XVIII century //  Bylye Gody, 2016, Vol. 42, Is. 4 S.1118-1126. (Журнал включено в бази: Scopus, Web of Science)
   4. Zinaida Svyaschenko, Serhiy Kornovenko (2019). State protectionism in the agricultural politics of the Russian Empire of 1880-s – 1890-s. East European Historical Bulletin / [chief editor Vasyl Ilnytskyi]. Drohobych: Publishing House “Helvetica”, 2019. Issue 10. S. 34–42. (Web of Science) 
   5. Барвінок О. В., Кривошея І. І. Імперське законодавство про дворянське самоврядування у піведнно-західних губерніях Росії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) / Барвінок О. В., Кривошея І. І. // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. К.: «Видавництво «Гілея»», 2015. Випуск 100 (9).  С.11-16.
   6. Барвінок О. В., Кривошея І. І. Імперське законодавство про дворянське самоврядування у південно-західних губерніях Росії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) / І.І. Кривошея, О.В. Барвінок // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. К.: «Видавництво «Гілея», 2015. Випуск 100 (№9). С. 11-16.
   7. Барвінок О.В. Діяльність дворянських зібрань на Поділлі у другій третині ХІХ ст. // Уманська старовина: Науковий журнал. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. Вип. 1. 148 с. С.63 – 69.
   8. Барвінок О.В. Інтеграція дворянського стану в російські імперські структури: карʼєрні віхи графа А.І. Моркова // Інтелектуальний потенціал в умовах сучасного суспільства : Матеріали Регіональної науково-практичної конференції молодих учених (м. Умань, 20 травня 2016 р.) / ред.кол. : В.В. Сокирська [гол.ред.], М.А. Слатвінський, І.В. Хоменко. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. 148 с. С.10-12.
   9. Барвінок О.В. Уманський краєзнавчий музей у контексті змін ідеологічних концепцій українського музейництва (1930 – 1950 рр.) // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. Умань-Познань-Ченстохова: ФОП Жовтий О.О., 2016. 286 с. Серія «Польсько-український науковий діалог в Умані». Вип.3. С. 273-284.
   10. Біляєва С.О. Антропогенний та природний фактори у цивілізаційному розвитку Північного Причорномор'я за доби Середньовіччя / С.О. Біляєва, О.Є. Фіалко // Матеріали 15-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». К., 2016. С. 35–38.
   11. Біляєва С.О. Північне Причорномор'я у контактах цивілізацій / Біляєва С.О. // Археологія і простір. Археологія і давня історія України.Вип.4 (17). К. 2015 С. 114–121.
   12. Біляєва С.О. Подвижництво Ф.І. Камінського у світлі сучасних реалій розвитку археології й охорони історико-культурної спадщини України / С.О. Біляєва // Старожитності Посулля. Збірник наукових праць. К. Центр пам'яткознавства НАН України та УТОПІК, 2016 С.23–28.
   13. Біляєва С.О.Слов'янські та тюркські світи в Україні.( ХІІІ-ХVIII ст.) // Видання друге, доповнене. «Видавець Олег Філюк», К., 2016. 526с.
   14. В.В. Гордієнко. Історія емоцій у сучасній гуманітаристиці / Гордієнко В.В. // Уманська старовина. 2016. Вип. 1. С.101 – 105.
   15. Возна З. О. Альтернативні методи у структурі оцінювання проектної діяльності учнів у процесі навчання суспільствознавства. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші].  Умань: ФОП Жовтий О. О, 2017.  Випуск 56.  С. 45–54. (Index Copernicus)
   16. Возна З. О. Дидактичні можливості методу філософування в практиці інтегрованого навчання. Medzinarodna vedecko-prakticka konferencia.  10-11 marca 2017 r.  Sladkovicovo, Slovenska republika/  S. 43–46.
   17. Возна З. О. Екскурсійний метод у структурі предметно-методичних знань учителя історії. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.)та ін.].  Умань: ФОП Жовтий О. О, 2017. Випуск 15.  С.16–25 (Index Copernicus)
   18. Возна З. О. Контекстний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів суспільних дисциплін. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.  № 3 (54).  2016.  С. 237–242;
   19. Возна З. О. Педеутологічні концепти Януша Корчака в освітній парадигмі України ХХІ ст. Польща у кінці ХІХ – першої половини ХХ ст.: Колективна монографія / гол. ред. Горохівський П. І.  Умань: ПВКП АЛМІ, 2018. С. 262–291.
   20. Возна З. О.  До питання про організацію проектних уроків у навчанні предметів освітньої галузі «Суспільствознавство». Уманська старовина: Науковий журнал.  Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. Вип. 1. 148 с.;
   21. Возна З.О. До питання імплементації громадянської освіти в практику навчання // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік. К.: Педагогічна думка, 2018. 248 с.
   22. Вячеслав Гордиенко, Галина Гордиенко Религиозно-церковная политика советского режима в отношении Польской автокефальной православной церкви на Волыни в 1939-1941 гг. Orientalia Christiana Cracoviensia. 2016. № 8. С. 97–114.
   23. В'ячеслав Гордієнко. Сучасна російська історіографія релігійно-церковного життя в Україні під час Другої світової війни / В'ячеслав Гордієнко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 1. 594 с. С.100 – 105.
   24. Гордієнко В.В. Відновлення діяльності православної церкви в Україні в період нацистської окупації 1941 – 1944 рр. / Гордієнко В.В. // Гілея: Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. К.: ВІР УАН, 2015. С.52 – 56.
   25. Гордієнко В.В. Нові тенденції в гуманітаристиці і сучасна історіографія / Гордієнко В.В. // «Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 17-18 квітня 2015 року). Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2015. 144 с. С.9 – 13.
   26. Гордієнко В.В., Гордієнко Г.М. Діти в Ізмаїльській області під час голоду 1946-1947 рр. Емінак : науковий щоквартальник. 2018. № 2 (22) (квітень-червень) Том 1. С. 72–80.
   27. Гордієнко В'ячеслав, Гордієнко Галина. Образ Тараса Шевченка у працях Осипа Гермайзе / Гордієнко В'ячеслав, Гордієнко Галина // Емінак. 2016. №1(13). С.38-44.
   28. Гордієнко В. В. Історія емоцій у сучасній гуманітаристиці. Уманська старовина : Науковий журнал. Умань. 2016. Вип. 1. С. 101–105;
   29. Гордієнко В. В., Гордієнко В. В. В лещатах тоталітаризму. Православні конфесії України періоду Другої світової війни : монографія. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 230 с.
   30. Гордієнко В. В., Гордієнко Г. М. Естетика візантійського придворного церемоніалу через призму концепції потестарної імагології. Уманська старовина : Науковий журнал. Умань. 2017. Вип. 3. С. 35–42;
   31. Гордієнко В. В., Гордієнко Г. М. Житлова проблема у повсякденні інвалідів Вітчизняної війни в УРСР у 1942-1950 рр. Емінак : науковий щоквартальник. 2017. № 1(17) (січень-березень). Т. 4. С. 52–58.
   32. Гордієнко В. В., Гордієнко Г. М. Проблема інвалідів війни у радянській дійсності : типи історіографічного дискурсу. Уманська старовина : Науковий журнал. Умань. 2016. Вип. 2. С. 108–113;
   33. Гордієнко Г. М. Шкільний курс історії України та методика викладання : навч. посібник / укл. Г. М. Гордієнко. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. 180 с.
   34. ГордієнкоВ. В. Основні риси історіографічної ситуації в міжвоєнній Польщі. Польща в кінці ХІХ – першій половині ХХ століття : кол. монографія / гол. ред. П. І. Горохівський. Умань, 2018. С. 241–261.
   35. Горохівський П. Господарське життя і побут у говірці села Козівки: Науково-популярний нарис / П. Горохівський. Умань : ПП Жовтий О.О., 2016. 154 с. (6,4 д.а.).
   36. Горохівський П. І. Археологія та давня історія Христинівщини. Умань: КПВП «АЛМІ», 2018.108 с.
   37. Горохівський П. І. Вивчення історії Уманщини у 10-11 класах: навчально-методичний посібник П. І. Горохівський. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. 132 с.;
   38. Горохівський П. І. Історія Христинівщини від найдавніших часів і до кінця ХІХ століття: Навчально-методичний посібник: Факультативний курс: 9 клас. Умань: ПП «АЛМІ», 2018. 214 с.
   39. Горохівський П. І. Історія Христинівщини: Частина 1. Умань: КПВП «АЛМІ», 2018. 191 с.
   40. Горохівський П. І. Методика навчання історії у профільній школі: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів-магістрантів денної та заочної форм навчання. Умань: ПВКП «АЛМІ», 2018. 206 с.
   41. Горохівський П. І. Минувшина села Козівки: Науково-популярний нарис. Умань: ПВКП «АЛМІ», 2018. 292 с.
   42. Горохівський П. І. Практичні і семінарські заняття з курсу «Теорія і методика навчання історії»: Навчально-методичний посібник для магістрантів та викладачів. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. 308 с.;
   43. Горохівський П.І. Боротьба влади проти релігії і церкви на Христинівщині в 30-ті рр. ХХ ст. // Краєзнавець Христинівщини : Збірник краєзнавчих нарисів дослідників історії краю : Випуск 4. / Упоряд. П.І. Горохівський. Умань : ПП Жовтий. 2016. С. 101‒114. (0,6 д.а.);
   44. Горохівський П.І. Вивчення історії Уманщини у 10-11 класах : навчально-методичний посібник / П.І. Горохівський. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. 132 с. (5,5 д.а.);
   45. Горохівський П.І. Вивчення теми «Уманщина в період Другої світової війни» на уроках історії / П.І. Горохівський // Уманська старовина : Науковий журнал. Умань 2016. Вип. 1. С. 117-121. (0,2 д.а.).
   46. Горохівський П.І. Методика вивчення історії краю на матеріалах місцевої преси. Вивчення історії краю на матеріалах місцевої преси: Збірник наукових статей студентів. Умань: Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 6–16.
   47. Горохівський П.І. Практикум з курсу «Теорія і методика навчання історії»: Частина 2: Навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу денної форми навчання: / П.І. Горохівський (Авт.-уклад.). Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. 136 с. (5,7 д.а.);
   48. Горохівський П.І. Практикум з курсу «Теорія і методика навчання історії»: Частина 3: Навчально-методичний посібник для магістрантів та викладачів: / П.І. Горохівський (Авт.-уклад.). Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. 119 с. (4,9 д.а.).
   49. Горохівський П.І. Теорія і методика навчання історії: Курс лекцій : Навчальний посібник у 3-х частинах для студентів денної та заочної форми навчання. Видання 2-е зі змінами і доповненнями / П.І. Горохівський. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. 597 с. (25 д.а.);
   50. Горохівський П.І. Теорія та методика навчання історії: Курс лекцій : Навчальний посібник у 3-х частинах для студентів денної та заочної форми навчання / П.І. Горохівський. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. 611 с. ( 25,5 д.а.);
   51. Горохівський П.І. Теорія та методика навчання історії: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. / П.І. Горохівський. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. 246 с. (10,25 д.а.).;
   52. Горохівський П.І. Христинівщина 80 років тому (За матеріалами газети «Колгоспник Христинівщини» 1939 року). Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 228 с.
   53. Горохівський Петро Словник і граматика наддністрянської говірки села Козівки: Науково-популярний нарис / Петро Горохівський. Умань : ПП Жовтий О.О., 2016. 118 с. (4,9 д.а.);
   54. Діденко К.В. Створення Одеського Будинку вчених 1922 р. / К.В. Діденко // Уманська старовина: Науковий журнал. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. Вип. 1. 148 с. С.10 – 15
   55. Діденко К.В. Створення Харківського Будинку вчених у 20-х р. ХХ ст. / К.В. Діденко // Уманська старовина: Науковий журнал. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. Вип. 2. 148 с. С.11 – 17
   56. Діденко К.В. Створення Харківського Будинку вчених у 20-х р. ХХ ст.. / К.В. Діденко // Емінак. (має вийти у грудні 2016 р.)
   57. Діденко К.В. Створення Центральної комісії сприяння вченим / К.В. Діденко // Наука. Освіта. Молодь. 2016.
   58. Історія держави і права зарубіжних країн : навчально-методичний посібник / укладач З.В. Священко. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. 320 с.
   59. Історія європейської ментальності : навч. посіб. / укл. Г. М. Гордієнко. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 200 с.
   60. Історія середніх віків. Практикум. Частина І : навч. посібник / В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея, О.О. Салата. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. 718 с.
   61. Польське національне повстання 1830-1821 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. Монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. К.: КНТ, 2017. 264 с.
   62. Історія середніх віків. Практикум. Частина І: навч. посіб. / В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея, О. О. Салата. К. : КНТ, 2017. 545 с.
   63. Історія середніх віків. Практикум. Частина ІІ: навч. посіб. / В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко, І. І. Кривошея, О. О. Салата. К. : КНТ, 2017. 623 с.
   64. Корновенко С.В. Аграрне питання у політичній діяльності С.Ю Вітте : [монографія] / С. В. Корновенко, З.В. Священко. Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. 190 с.
   65. Краєзнавець Христинівщини: Збірник краєзнавчих нарисів дослідників історії краю: Випуск 4. / Упоряд. П.І. Горохівський. Умань : ФОП Жовтий. 2016. 189 с. (7,9 д.а.);
   66. Кривошея І. Василіанський орден на Правобережній Україні в др. пол. ХVІІІ – пер. трет. ХІХ ст. / Кривошея І. // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. Умань-Познань-Ченстохова : ФОП Жовтий О. О., 2016. С.117 – 132.
   67. Кривошея І. І. Генеалогічні матеріали Козелецької актової книги (1664–1765): Коровки-Вольські та Мокієвські // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. К. : «Видавництво «Гілея», 2017. Спеціальний випуск. С.34-38.
   68. Кривошея І. І., Якименко Л. Політика Володимира Путіна в оцінці Зб. Бжезинського / Кривошея І. І., Якименко Л. // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. К.: «Видавництво «Гілея»», 2015. Випуск 101 (10). С.193-197.
   69. Кривошея І. І., Якименко Л.М. Змалювання повксякденного життя уманчан в егодокументах Надії Суровцової та Петра Курінного (перше десятиліття ХХ ст.) / Кривошея І. І., Якименко Л.М. // Уманська старовина: Науковий журнал. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. Вип. 1. С. 75 – 81.
   70. Кривошея І. Інститут «товаришів хоругви» в польській історіографії // Польща в кінці ХІХ – першій половині ХХ століття: Колективна монографія /гол.ред. Горохівський П.І. Умань, 2018. С.219-240.
   71. Кривошея І. Світ козацької старшини другої половини XVII ст. крізь призму міських актових книг Лівобережжя /Українська історична наука в сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія /Наукова редакція д.і.н., проф. О.О.Салати. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018.  С.182-202.
   72. Кривошея І. І. Неурядова старшина Української козацької держави (XVII–XVIIІ ст.) : монографія. Видавець Пшонківський О. В., 2016. Т. 1. 530 с. (43,07 д.а.).
   73. Кривошея І. І. Неурядова старшина Української козацької держави (XVII–XVIIІ ст.) : довідник. Видавець Пшонківський О. В., 2016. Т. 2. 730 с. (59,31 д.а.).
   74. Кривошея І., Васільєв С. Місто Умань як фортифікаційний об'єкт та економічний осередок у XVII – XVIII ст. / Кривошея І., Васільєв С. // Twierdze osiemnastowiecznej Europy: Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej / Pod redakcją Macieja Trąbskiego. Oświęcim: Napoleon V, 2016. 42-53.
   75. Кривошея І., Кривошея Ір. Трансформації бунчукового товариства на етапі інкорпорації до складу російського дворянства в останній третині XVIII ст. //Historia na źródłach oparta. Studia ofiarrowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznice urodzin. Pod redakcją A. Stroynowskiego. Częstochowa, 2017. S.321-328.
   76. Кривошея І., Якименко Л. «Епоха великого хаосу»: перспектива вирішення українсько-російських протиріч в оцінці Зб. Бжезинського / Кривошея І., Якименко Л. // Емінак. 2015. №3. С.88-93.
   77. Кривошея І., Якименко Л. Етнографічно-краєзнавча діяльність уманської дослідниці Надії Суровцової / Кривошея І., Якименко Л. // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. Умань-Познань-Ченстохова : ФОП Жовтий О. О., 2016. С.261 – 272.
   78. Кривошея І., Якименко Л. Участь Надії Суровцової в Українській національно-демократичній революції (1917 – 1921 рр.) / Кривошея І., Якименко Л. // Київські історичні студії : зб. наук. праць. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. №1. С. 78 – 86.
   79. Кривошея І.І, Якименко Л.М. Участь ОБСЕ у вирішенні збройних конфліктів на пострадянському просторі: проблема Нагірного Карабаху (1992 – 2016) і Донбасу (2014 - 2016) (на матеріалі електронних видань) / Кривошея І.І, Якименко Л.М. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. К. : «Видавництво «Гілея», 2016. Вип. 110. С.122 – 129.
   80. Кривошея Ір. Неурядова старшина //Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII–XVIII ст. в 2 кн. Кн. 2. К.: Інститут історії України НАН України, 2018. С.42-80.
   81. Куценко С. Ю. Особливості реалізації освітньо-виховного потенціалу музеїв України в умовах інформатизації суспільства // Емінак: науковий щоквартальник / Гол. ред. О. Тригуб. 2017. №3 (19) (липень-вересень). С. 98–103. (Index Copernicus)
   82. Куценко С. Ю. Специфіка побудови комунікаційної стратегії музею у соціальній мережі Facebook Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. О. М. Титова (гол. ред.), В. І. Акуленко, Л. О. Гріффен [та ін.] ; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 33. К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. 186– 195.
   83. Куценко С. Ю. Сучасні тенденції в розробці структури, контенту та веб-дизайну музейних сайтів // Уманська старовина / гол. редактор Кузнець Т.В. Умань, 2018. №5. С. 110–118. (Index Copernicus)
   84. Нарис пісенної культури с. Козівки в 20-60-ті рр. ХХ століття / Уклад. і коментарі Горохівського П. І. Умань: КПВП «АЛМІ», 2018. 155 с.
   85. Польське національне повстання 1830-1821 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. Монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. К.: КНТ, 2017. 264 с.
   86. Священко З. В. «Російська проблема» у міжнародних відносинах після Першої світової війни. Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А.Г. Морозова. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2018. Вип. 19. С. 60–63. (Index Copernicus) 
   87. Священко З. В. Аграрна криза в Російській імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. та початок селянської революції. Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. Черкаси, 2017. № 1. С. 49–54.
   88. Священко З. В. Аграрне питання в політичній діяльності С. Вітте в оцінці дослідників початку ХХ століття. Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич : Посвіт, 2016. Вип. 1. С. 41–46.
   89. Священко З. В. Володіння В. Калиновського на Уманщині / З.В. Священко // Уманська старовина : Науковий журнал. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. Вип. 1. С. 95–100.
   90. Священко З. В. Переселення селян Київської губернії до Сибіру в роки Столипінської аграрної реформи. Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич : Посвіт, 2017. Вип. 3. С. 53–60. (Index Copernicus) 
   91. Священко З. В. Переселенська політика російського царизму в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А. Г. Морозова. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. Вип. 18. С. 104–108. (Index Copernicus) 
   92. Священко З. В. Початок боротьби за нафту в районі Перської затоки. Східноєвропейський історичний вісник.  Дрогобич : Посвіт, 2017. Вип. 5. С. 209–215. (Index Copernicus) 
   93. Священко З. В. Радянсько-сомалійські відносини у контексті Ефіопо-Сомалійського конфлікту. Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 105–111. (Index Copernicus) 
   94. Священко З. В. Роль і значення ОПЕК у боротьбі за нафтову могутність в 60–70-х рр. ХХ ст. Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич : Посвіт, 2018. Вип. 6. С. 213–220. (Web of Science) 
   95. Священко З. В. Селянське питання в соціальній політиці Б. Хмельницького. Емінак : науковий щоквартальник. 2017. № 3 (19) (липень-вересень). Т. 3. С. 30–35.
   96. Священко З. В. США та ідея створення об’єднаної Європи. Європейські історичні студії: науковий журнал. № 5. К., 2016. С. 51–63.
   97. Священко З. В. Участь земських діячів в урядовій аграрній політиці Російської імперії на початку ХХ ст. / З.В. Священко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». Ізмаїл, 2016. Вип. 34. С. 120–126.
   98. Священко З. В. Участь СРСР у громадянській війні у Китаї (1945–1949 рр.). Емінак: науковий щоквартальник. 2018. № 1 (21) (січень-березень). Т. 2. С. 56–61. (Index Copernicus) 
   99. Священко З. В. Хутір як альтернатива общинному володінню в урядових проектах аграрних реформ Російської імперії на початку ХХ ст. Емінак : науковий щоквартальник. 2017. № 1 (17) (січень-березень). Т. 2. С. 38–21.
   100. Священко З. Участь України в міжнародних договорах Ради Європи з питань охорони архітектурної та культурної спадщини / З.В. Священко, О.М. Скрипник // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. Умань-Познань-Ченстохова : ОП Жовтий О. О., 2016. Серія «Українсько-польський науковий діалог в Умані». Вип. 3. С. 9–15.
   101. Священко З.В. Вплив євроінтеграції на розвиток сільського господарства Польщі / З.В. Священко // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А.Г. Морозова. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2014. Вип. 16. С. 103–106.
   102. Скрипник О. М. Відносини між РСФРР і УСРР (1919 – 1929 рр.): політично-економічний та адміністративно-територіальний дискурс: монографія. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. 568 с.
   103. Скрипник О. М. США і політика Європейського Союзу «Східне партнерство» / Олена Скрипник // Європейські історичні студії: науковий журнал. № 3. К., 2016. С. 33–43.
   104. Теорія та методика навчання історії: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів-магістрантів денної та заочної форми навчання / П. І. Горохівський. Умань: ПВКП «АЛМІ», 2017. 206 с.
   105. Устенко А. «Інтеграція та адаптація «колишніх людей» у суспільство радянської України 20–30-х рр. ХХ століття» / Устенко А. // Historia III Polsko-ukraińskie spotkania młodych historykуw naukowych: Częstochowie: Tom ІІ, 2015. 253 str. Str. 193 – 203;
   106. Устенко А. «Колишні люди» УСРР в умовах НЕПу / Устенко А. // Уманська старовина: Науковий журнал. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. Вип. 1. С. 35–40.
   107. Устенко А. «Колишні представники соціальних еліт в системі радянської соціальної політики 1930-х рр.» / Устенко А. // Zbior raportow naukowych – Warszawa: Wydawca: Sp. z o. O. «Diamond trading tour», 2015. 72 str. Str. 18 – 22;
   108. Участь України в міжнародних договорах Ради Європи з питань охорони архітектурної та культурної спадщини / З. В. Священко, О. М. Скрипник // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. Умань-Познань-Ченстохова : ОП Жовтий О. О., 2016. Серія «Українсько-польський науковий діалог в Умані». Вип. 3. С. 9–15.
   109. Шауренко А. В. Водопостачання і газифікація сільських домогосподарств України за перше десятиліття незалежності (Вінницька, Кіровоградська, Черкаська обл.) / А. В. Шауренко // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції «Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ ст.», 27–28 лютого 2015 р. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. С. 86–89.
   110. Шауренко А. В. Діяльність обласних центрів народної творчості та їх вплив на культуру села / А. В. Шауренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. Вип. 1. Ч. 3. С. 178–182.
   111. Шауренко А. В. Історіографічний огляд вітчизняних наукових розвідок щодо побуту та дозвілля сільського населення України у 1991–2005 рр. / Шауренко А. В. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. Вип. 2. Ч. 4. С. 145–149.
   112. Шауренко А. В. Причини гальмування традиційної культури сільського населення України / А. В. Шауренко // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної наук.-практ. конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації», 27–28 лютого 2015 р. Львів : ГО «Львівська фундація суспільних наук, 2015. С. 58–61.
   113. Шауренко А. В. Проблеми та перспективи розвитку сільської медицини 1991–2005 рр. (на прикладі Вінницької, Кіровоградської, Черкаської областей) / А. В. Шауренко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. Вип. 42. С. 201–204.
   114. Шауренко А. В. Транспортне забезпечення сільських територій України як складова повсякдення селянства / А. В. Шауренко [Електронний ресурс] // Науковий вісник Інституту політичних і геополітичних досліджень. Чернівці, 2015. Вип. 1. Режим доступу : http://ipgd.com.ua/index.php/science/vipuski/vipusk-1-2015).
   115. Шауренко А.В. Духовне життя сільського населення України крізь призму релігійної палітри (1991-2005 рр.) / Шауренко А.В. // Збірник наукових праць «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи» Вінниця: Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва. С. 25-31.
   116. Шауренко А.В. Особливості українського законодавства в історії розвитку культури на селі / Шауренко А.В. // Сборник научных трудов «Актуальные научные исследования в современном мире» Переяслав-Хмельницкий: ФЛП «Кравченко Я.О», 2016 Вип. 9(17). Ч. 3. С.115-120
   117. Шауренко А.В. Причини гальмування традиційної культури сільського населення України / Шауренко А.В. // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації», 27-28 лютого 2015 р. Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук, 2015 С.58-61
   118. ШауренкоА.В. Водопостачання і газифікація сільських домогосподарств України за перше десятиліття незалежності (Вінницька, Кіровоградська, Черкаська обл.) / Шауренко А.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріорітетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ ст.», 27-28 лютого 2015 р. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015 С.86-89
   119. Шкільний курс історії України та методика викладання : навч. посібник / укл. Г. М. Гордієнко. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 270 с.
   120. Якименко Л. М., Кривошея І. І. Надія Суровцова (1896 – 1985): у пошуках втраченого часу: Монограф. / Під ред. Галича О.А. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. 280 с.

План роботи науково-методичного семінару
План підвищення кваліфікації

Підсумки роботи науково-методичного семінару
План видавничої діяльності кафедри

Контактна інформація

Адреса: кімн. 301а, вул. Садова,28, м. Умань, Черкаська обл., 20300

Тел.: (04744) 3-40-44

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.