ІCТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

ОГОЛОШЕННЯ

перша сторінка кінцева 2 
photo 5370663979115995322 y 1 1 
50

Студентська наука

Студентське наукове товариство

СКЛАД СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

df

голова СНТ

Присяжнюк Юлія

Магістрантка І курсу 52А групи. Авторка наукових статей, має публікації у наукових збірниках регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Учасниця університетських і всеукраїнських конференцій та конкурсів в галузі історії. Староста студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми історії України». Член Науково-дослідної лабораторії «Історичне краєзнавство Уманщини».

Сфера наукових інтересів: мистецьке життя Уманщини ХХ – ХХІ століть.

 

df

Заступник голови СНТ

Бучок Саміра

Студентка III курсу 33 групи. Голова медіа-сектору студради історичного факультету.

Сфера наукових інтересів: історія Київської Русі, Українська революція (1917 – 1920/1921).

 

dd

Івахнюк Михайло

Студент ІІІ курсу 32 групи. Голова культ-масового сектору історичного факультету.

Сфера наукових інтересів: історія середньовічної Японії, Реформація (1517 р.).

 

Пірус Вікторія

Студентка IV курсу 43 групи.

Сфера наукових інтересів: історія Сходу та Латинської Америки, повсякдення та мистецтво.

 

Побережець Тетяна

Студентка III курсу 33 групи. Голова студентського самоврядування історичного факультету. Авторка наукових тез, має публікації у наукових збірниках університету.

Сфера наукових інтересів: історія середньовічної Англії та Франції.

 

DSC 0080

Бондаренко Анастасія

Студентка I курсу 12 групи. Учасниця університетських та всеукраїнських конференцій. Авторка молодіжних дослідницьких робіт.

Сфера наукових інтересів: Українська Революція 1917 – 1920/1921 рр.

 

DSC 0080

Копієвська Евеліна

Студентка І курсу 13 групи. Активна учасниця громадських заходів.

Сфера наукових інтересів: історія українського державотворення.

 

DSC 0111

Ратушняк Дарія

Студентка I курсу 12 групи. Авторка наукових тез, має публікації у наукових збірниках університету.

Сфера наукових інтересів: доба Руїни, українці в Першій світовій війні.

 

DSC 0079

Олійник Вікторія

Студентка І курсу 12 групи. Секретар студентської ради історичного факультету.

Сфера наукових інтересів: історія становлення незалежності України

 

DSC 0100

Сладкова  Марія

Студентка І курсу 11 групи. Координатор студентської організації «Історики до перемоги», володіє англійською на рівні В2.

Сфера наукових інтересів: українське державотворення.

 

План роботи студентського наукового товаристваНауково-дослідна робота студентів

Важливою ланкою в організації підготовки студентів є їх раннє залучення до науково-дослідної роботи, яка спрямована на формування загальної наукової культури, дослідницьких умінь і навичок; виявлення здібних студентів, залучення їх до різних форм наукової діяльності; популяризацію науково-дослідної роботи.

Науково-дослідна робота студентів історичного факультету базується на таких принципах: поєднання освітнього процесу з науковими дослідженнями; підтримка всіх самостійних студентських ініціатив щодо проведення наукових заходів; організації наукових осередків; співпраця викладачів і науковців зі студентами в рамках наявних на факультеті науково-дослідних центрів і лабораторій тощо.

Основним принципом організації системи науково-дослідної роботи студентів (НДРС) на кафедрах є її комплексність, що передбачає:

  • інтеграцію навчально-виховного й наукового процесів;
  • послідовність в оволодінні принципами, методами і технологіями наукових досліджень відповідно до етапів навчання;
  • використання різних форм організації НДРС, як передбачених навчальним планом, так і у позанавчальній діяльності;
  • використання різних форм заохочення осіб, які беруть участь у системі НДРС;
  • широке використання стимулюючих заходів змагального характеру різних рівнів тощо.

DSC 0019

Метою залучення студентів до наукової роботи є сприяння написанню випускних кваліфікаційних робіт, наукових статей, участі у конференціях, семінарах.

Організаційними формами НДРС на кафедрах є проблемні наукові групи, наукові гуртки та індивідуальні науково-дослідні роботи студентів, які передбачають участь студентів у розробці конкретної проблеми під керівництвом наукового керівника з числа професорсько-викладацького складу (курсові та кваліфікаційні роботи, що містять елементи наукових досліджень або мають реальний науково-дослідний характер).

Студентські наукові дослідження здійснюються як у навчальний час у процесі виконання навчально-дослідної роботи, так і в позанавчальний у рамках роботи Студентського наукового товариства історичного факультету. Науковий доробок членів проблемних наукових груп і гуртків, Наукового товариства узагальнено у кваліфікаційних роботах, статтях, тезах та інших публікаціях, у наукових повідомленнях і виступах на засіданнях, семінарах та конференціях різних рівнів.

Студенти історичного факультету під керівництвом викладачів кафедр виступають ініціаторами та співорганізаторами проведення в університеті науково-практичних конференцій молодих вчених всеукраїнського та міжнародного рівня, інтеграційних форумів молодих вчених та виданнях збірок наукових праць молодих вчених, працюють у гуртках за науковими інтересами, беруть участь у різноманітних наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах та грантових програмах, створюють комунікативні та інформаційні осередки у студентському середовищі (сайти, студентські газети), беруть активну участь у громадському житті університету. Щорічно студенти історичного факультету є організаторами та учасниками Міжвузівської студентської наукової конференції «УМАНЬ. НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ».

 

Студентська наука

 Науково-дослідна діяльність студентів-істориків є одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів.
 Залучення студентів до науково-дослідної діяльності здійснюється через академічну групу. На початку навчального року проводяться бесіди про науково-дослідну діяльність, де висвітлюються найзначніші досягнення студентів за минулі роки, подається докладна інформація щодо запланованої наукової тематики факультету, кафедр.
 Зміст і форми НДДС відповідають основним напрямам науково-дослідної діяльності факультету, базою її організації і проведення є кафедри. У керівництві НДДС беруть участь висококваліфіковані викладачі.
Науково-дослідна діяльність студентів здійснюється за такими основними напрямами:
• науково-дослідна робота, що є невід'ємним елементом навчального процесу і входить до календарно-тематичних та навчальних планів, навчальних програм як обов'язкова для всіх студентів;
• науково-організаційні заходи: конференції, конкурси та ін.
Науково-дослідна робота студентів у межах навчального процесу є обов'язковою для кожного студента і охоплює майже всі форми навчальної роботи:
• написання рефератів наукової літератури з конкретної теми в процесі вивчення дисциплін;
• виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань, контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку;
• виконання нетипових завдань дослідницького характеру в період виробничої практики тощо;
• розробка методичних матеріалів з використанням дослідницьких методів (глосаріїв, кросвордів, програм і методик соціологічних досліджень тощо);
• підготовка і захист курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт, пов'язаних з проблематикою наукових досліджень випускних кафедр.
 Науково-дослідна робота студентів поза навчальним процесом є одним із найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахівців. Нею передбачається:
• участь студентів у роботі наукових гуртків, проблемних груп, творчих секцій, лабораторій та ін.;
• написання статей, тез доповідей, інших публікацій.
 Найпоширенішою формою організації НДДС є наукові гуртки та проблемні групи. На історичному факультеті працює 9 наукових гуртків (100 студентів) і 12 проблемних груп (111 студентів).


   РОЗКЛАД РОБОТИ

наукових гуртків кафедри  історії України на 2015-2016 н.р.зп

Форма роботи

(наукових  гуртків)

Керівник

День тижня, час роботи

К-сть студентів

Ауди-

торія

1.

1. Рік Андрея, митрополита Шептицького (світське ім'я Роман, Олександр, Марія (1895- 1944)

доц. Рогожа М.М.

4-й четвер

17.20-18.00

15

111

2.

Сила нескорених. Пам'ять про героїв АТО.

доц. Скус О.В.

4-й четвер

14.20-15.40

12

111

3.

Актуальні проблеми історії України та її державності

доц. Дудник О.В.

4-й четвер

15.00-16.00

10

111При кафедрі  діє проблемна група «Актуальні питання української історії ХІХ –ХХ століть». Науковий керівник: доц. Лісовська О.В. Кількість студентів – 6.
                                                 РОЗКЛАД РОБОТИ

проблемних гуртків кафедри  загальної історії на 2015-2016 н.р.Форма роботи

(проблемних гуртків)

Керівник

День тижня, час роботи

К-сть студентів

Ауди

торія

1

Актуальні питання історії Європи

проф. Кривошея І.І.

4-й четвер

16.00-17.00

5

113

2  

Актуальні проблеми нової та новітньої історії

проф. Сокирська В.В.

3-й четвер

14.00-15.00

12

200

3

Актуальні проблеми історії країн Азії та Африки

доц. Скрипник О.М.

2-га середа

16.00-17.00

8

427

4.

Народи Центрально-Східної Європи наприкінці XVIII  - на початку XX ст.

доц. Барвінок О.В.

4-й середа

11.15-12.15

10

427

5.

Актуальні проблеми історії середніх віків

доц. Гордієнко В.В.

4-й четвер

16.00-17.00

14

200При кафедрі  діє проблемна група «Актуальні проблеми дослідження історії слов’янських народів». Науковий керівник: проф. Священко З.В. Кількість студентів – 15.

                                                          РОЗКЛАД РОБОТИ

проблемних гуртків кафедри суспільних дисциплін  на 2015-2016 н.р.зп

Форма роботи

(проблемних гуртків)

Керівник

День тижня, час роботи

К-сть студентів

Ауди

торія

          1.      7.

Політична система України

проф. Карасевич А.О.

4-й четвер

16.00-17.00

10

406

          2.      9.

Соціальні  виміри актуального стану українського суспільства

доц. Балановський Я.М.

4-й четвер

14.00-15.00

10

406

          3.      8.

Сучасні проблеми політики

доц. Бондар С. С.

4-й четвер

16.00-17.00

8

406

          4.      2.

Соціально-філософський аналіз формування суспільної свідомості сучасної молоді

доц. Запорожець М.О.

4-й четвер

15.00-16.00

10

406          5.      1.

Актуальні проблеми історії та теорії політики

доц. Лисенко Л.Г.

4-й четвер

14.00-16.00

8

406          6.      4.

Актуальні проблеми художньої творчості

доц. Мартиненко Л.Б.

4-й четвер

13.00-14.00

10

406

          7.      5.

Актуальні проблеми соціальної філософії

доц. Фуркало В.І.

4-й четвер

16.00-17.00

8

406

          8.      3.

Актуальні проблеми релігієзнавства

доц. Фуркало В.С.

4-й четвер

14.00-15.00

9

406

          9.      6.

Політичні інститути та процеси

доц. Шачковська Л.С.

4-й четвер

15.00-16.00

10

406


При кафедрі  діє проблемна група «Соціально-філософські ідеї сучасності». Науковий керівник: проф. Карасевич А.О. Кількість студентів – 18.

РОЗКЛАД РОБОТИ

проблемних гуртків  кафедри історії культури та методики навчання гуманітарних дисциплін на 2015-2016 н.р.зп

Форма роботи

(наукових гуртків)

Керівник

День тижня, час роботи

К-сть студентів

Ауди

торія

1.   

«Українська та зарубіжна культура доби постмодерну»

доц. Кривошея Ір.І.

3-й понеділок

14.00-15.00

7

200а

2.

Українська культура ХІХ – ХХІ століть

доц. Голобородько В.М.

1-й і

3-йчетвер

14.00-15.00

12

200а

3.

Вивчення питань історії культури України у загальноосвітній школі

доц. Горохівський П.І.

2-й і 4-й четвер

14.00-15.00

14

200а

4.

Розвиток сучасного мистецтва в Україні

доц. Гордієнко Г.М.

3-й четвер

16.00-17.00

14

200а

5.

Проектна діяльність в структурі підготовки майбутнього учителя історії

доц. Возна З.О.

4-й четвер

15.00-16.00

12

200а


При кафедрі  діє проблемна група «Українська та зарубіжна культура доби постмодерну». Науковий керівник: проф. Кривошея Ір.І. Кількість студентів – 7.