ІCТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

ОГОЛОШЕННЯ


viber 2023 11 20 17 24 20 361 1 

50

Видавнича діяльність викладачів кафедри історії України

Джагунова Олена. Уманський педагогічний інститут – університет: історія поступу: монографія / Олена Джагунова; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. 2024. 324 с. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2024. – 324 с.

11  У монографії представлено результати дослідження становлення і еволюції Уманського педагогічного університету 1930-2020 рр. Присвячена відзначенню 90-річчю від дня його заснування. Показано роль Уманського педагогічного ЗВО у громадсько-політичному, культурно-освітньому і науковому житті Радянської України його становище у період формування, реалізації і модернізації державної освітньої політики незалежної України. Показано місце Уманського педагогічного інституту у мережі педагогічних закладів вищої освіти УРСР та окреслено його еволюцію у період реформування вищої освіти у добу незалежності. Висвітлено динаміку освітнього потенціалу закладу вищої освіти та його місце у розвитку науки в Україні, якісну та кількісну динаміку науково-педагогічного складу, чисельність та географію студентства. Охарактеризовано навчальну, наукову та інші види діяльності Уманського педагогічного ЗВО, висвітлено процес формування його навчально-матеріальної бази.


Гончарова О. В. Історія та культура України: навчальний посібник. Візаві: Умань, 2023. 251 с.

11  Навчальний посібник з курсу «Історія та культура України» призначений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити виникнення та формування українського народу та української державності, утвердження національної самобутності, висвітлення політичної діяльності соціальних груп в Україні на відповідних етапах історичного розвитку, вивчення здобутків української матеріальної та духовної культури від її витоків до сьогодення, визначення ролі і місця вітчизняної культури у світовій та європейській культурній спадщині. Для здобувачів вищої освіти, усіх, хто цікавиться історією та культурою України.

 
 
 

Історія християнської церкви: навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. Т. В. Кузнець. — Умань : «Візаві», 2023. 146 с.

11  Навчальний посібник покликаний допомогти здобувачам вищої освіти систематизувати знання з історії християнської церкви та комплексно унаочнити сучасне її становище в Україні. Він сприятиме формуванню релігійної толерантності, що є важливим для національної та релігійної самоідентифікації громадян України. Посібник уміщує програму навчальної дисципліни, матеріали до тем, завдання для самостійного опрацьовування та моніторингу рівня засвоєння навчального матеріалу. Окремим сегментом у посібнику уміщено додатки, які містять офіційні документи про становище церкви у суспільстві та церковно-державні відносини в Україні, а відтак, сприятимуть формуванню цілісного уявлення про християнську церкву. Видання адресується здобувачам вищої освіти, які цікавляться релігійно-церковною сферою життєдіяльності соціуму.


Історія та культура України: навч. посіб. / Т. В. Кузнець, О. В. Скус, О. В. Лісовська, О. І. Джагунова ; МОН України,Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2023. – 197 с.

11  Навчальний посібник відповідає програмі курсу «Історія та культура України» для закладів вищої освіти. Видання включає орієнтовну структуру курсу, матеріали до тем з пропонованою літературою для самостійного їх вивчення, тематику ІНДЗ (рефератів), тести підсумкового контролю по модулях для самоконтролю, питання для повторення курсу, рекомендовану літературу та електронні ресурси до курсу, історичні персоналії, коротку характеристику історико-культурних пам'яток архітектури та образотворчого мистецтва. У межах кожної теми виділено основну хронологію, що є обов'язковою для запам'ятовування, а також опорний понятійно-термінологічний супровід.

 
 
 

Історія української культури: навч. посіб. для студ. історичного 1-90 ф-ту / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад.: Олена Джагунова, Ольга Скус, Ольга Лісовська. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2023. - 199 с.

11  У навчальному посібнику висвітлюються основні етапи, процеси та події історії української культури з давніх часів до сьогодення, зокрема представлено відомості з історії писемності, освіти та літератури, науки і техніки, образотворчого мистецтва, музики, театру і кіно. Українська культура розглядається як цілісний феномен і складова культурного розвитку світу. Посібник розрахований на студентів спеціальностей 032 Історія та археологія та 014.03 Середня освіта (Історія).

 
 
 
 
 
 

Історія та культура України (з найдавніших часів до початку ХХ ст.): 1-90 навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад. В. С. Тацієнко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2023.-282 с.

11  В навчальному посібнику подано загальну характеристику історії та культури України, висвітлено процес становлення української державності, широку панораму історичного минулого українського народу з найдавніших часів до початку ХХ ст. Для здобувачів вищої освіти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Історія, концепції та сучасні досягнення історичної науки : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. Т. В. Кузнець. – Умань: Візаві, 2022. – 272 с.

11  Навчальний посібник укладено для здобувачів третього (науково-освітнього) рівня вищої освіти спеціальності 032 Історія та археологія. Він містить програму одноіменної навчальної дисципліни, матеріали до тем курсу з рекомендованою літературою для глибокого їх засвоєння, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи, запитання для повторення курсу, критерії оцінювання результатів навчальної діяльності. Хоч посібник має адресне спрямування, але він покликаний допомогти усім бажаючим набути системних знань про історичну науку.

 
 
 
 
 

Організація туризму: навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад. О. М. Перепелюк. – Умань: Візаві, 2022. – 128 с.

11  Навчальний посібник відповідає робочій програмі курсу «Організація туризму», затверджений Міністерством освіти і науки України. У ньому подано програму навчальної дисципліни, плани семінарських занять та короткі відомості, які сприятимуть підготовці студентів до них, рекомендовану літературу, завдання для ІНДЗ, запитання для підготовки до екзамену. Видання буде корисним для студентів, які навчаються за спеціальностями у галузі туризму, а також викладачам та широкому колу фахівців, які цікавляться питаннями туризму.

 
 
 
 
 

Історія України ранньомодерної доби (середина XVII – XVIII ст.) : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. Т. В. Кузнець. – Умань : «Візаві», 2022. – 341 с.

11  Навчальний посібник покликаний допомогти студентам історичного факультету ґрунтовно опанувати курс історії України ранньомодерної доби (середина XVII – XVIII ст.). Він містить програму курсу, матеріали до тем, плани семінарських занять, рекомендовану літературу до тем, тематику рефератів як форми ІНДЗ, запитання для модульного та підсумкового контролю, тестові завдання. Окремим сегментом виділено основну хронологію зазначеного періоду історії України та критерії оцінювання знань студентів. Видання розраховане на студентів та усіх тих, хто цікавиться історичною минувшиною.

 
 
 
 
 

Джагунова Олена. Уманський педагогічний інститут – університет: історія поступу: монографія / Олена Джагунова; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань: Сочінський М. М., 2021. – 324 с.

11  У монографії представлено результати дослідження становлення і еволюції Уманського педагогічного університету 1930-2020 рр. Присвячена відзначенню 90-річчю від дня його заснування. Показано роль Уманського педагогічного ЗВО у громадсько-політичному, культурно-освітньому і науковому житті Радянської України його становище у період формування, реалізації і модернізації державної освітньої політики незалежної України. Показано місце Уманського педагогічного інституту у мережі педагогічних закладів вищої освіти УРСР та окреслено його еволюцію у період реформування вищої освіти у добу незалежності. Висвітлено динаміку освітнього потенціалу закладу вищої освіти та його місце у розвитку науки в Україні, якісну та кількісну динаміку науково-педагогічного складу, чисельність та географію студентства. Охарактеризовано навчальну, наукову та інші види діяльності Уманського педагогічного ЗВО, висвітлено процес формування його навчально-матеріальної бази.


Умань. (Не)знані історії міста / О. Барвінок та ін.; за наукової редакції І. Мацевко. Колективна монографія Львів : Центр міської історії Центрально-Східної Європи. 2021. 280 с.

11  Це видання є спробою показати минуле Умані, виходячи за межі «великих історій» міста, фокусуючись на локальних та індивідуальних досвідах. Водночас це спроба помістити Умань в ширший контекст імперій та держав, до яких місто належало століттями, і міцніше вписати його в контексти багатоетнічного в минулому регіону Східної Європи. Публікація містить 10 розділів і пропонує вибрані теми, які відкривають нові бачення відомих сторінок минулого міста й акцентують увагу на мало знаних чи затертих історіях Умані та її спільнот. Книга розповідає про взаємини міста і влади в різні періоди, про модернізаційні процеси, міську культуру як взаємодію різних спільнот та інституцій, про те, чим є віра і релігія в місті на пограниччі, про феномен міста через історії відомих людей, про ті зміни, які принесли в місто дві світові війни, про різні пам’яті і спадщини в сучасному місті.


Пам’яткознавство та музеєзнавство : навч. посіб. для студ. іст. ф-ту / О. В. Скус ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. - Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. 291 с.

11  У пропонованому навчальному посібнику висвітлено актуальні питання пам’яткоохоронної сфери та історичного музеєзнавства. Зосереджено увагу на питанні законодавчого забезпечення пам’яткоохоронної та музейної діяльності, історії музейної справи, формуванні системи музейних установ, структури сучасних музейних комплексів, наукове комплектування, зберігання та організація пам’яткоохоронного та музейного фонду України. Значне місце відведено комплектуванню музеїв, використанню музейних експонатів, застосуванню сучасних інформаційних технологій в музейній справі. Актуалізовано увагу на створенні та особливостях експозиційної та екскурсійної діяльності у музеях.

 
 
 
 

Історія України пізнього середньовіччя (XVI – середина XVII ст.): навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад. Т. В. Кузнець. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. 314 с.

11  Навчальний посібник покликаний допомогти студентам історичного факультету ґрунтовно опанувати курс історії України пізнього середньовіччя (XVI – середина XVII ст.). Він містить програму курсу, матеріали до тем, плани семінарських занять з підібраними фрагментами першоджерел, рекомендовану літературу до тем, тематику рефератів як форми ІНДЗ, запитання для модульного та підсумкового контролю. Окремим сегментом виділено основну хронологію зазначеного періоду історії України та критерії оцінювання знань студентів. Видання розраховане на студентів та усіх тих, хто цікавиться історичною минувшиною.

 
 
 
 
 

Церковний спів: навчання та хорове виконавство в Київській єпархії (ХІХ – початок ХХ століття) : монографія / Ольга Перепелюк ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2021. – 193 с.

11  У монографії представлено результати дослідження церковного співу в Київській єпархії ХІХ – початку ХХ століття. На основі аналізу архівних джерел розкрито питання вивчення співу у навчальних закладах духовного відомства. Подано інформацію про хористів та регентів православних монастирів, соборів та парафіяльних храмів Київської єпархії. Розкрито значення церковного співу та діяльності співців у історії Православної Церкви в Україні. Монографія розрахована на викладачів історичних, музикознавчих, культурологічних та богословських спеціальностей, а також студентів, семінаристів та усіх, хто цікавиться історією церковного співу та православ’я в Україні.

 
 
 
 

Україна: історія, культура, ментальність : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад. О. М. Перепелюк. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. – 158 с.

11  Навчальний посібник укладено відповідно до вимог кредитно-трансферної системи. Уньому подано програму дисципліни, структуру залікового кредиту, плани семінарських занять та короткі відомості до них, основну термінологію, рекомендовану літературу, завдання для ІНДЗ та самостійної роботи. Видання розраховане на студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться історією України та менталітетом українців.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основи історичного музеєзнавства : навч. посіб. для студ. іст. ф-ту / О. В. Скус ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 210 с.

11  У навчально-методичному посібнику висвітлено проблеми історичного музеєзнавства як наукової системи та навчальної дисципліни. Зосереджено увагу на питанні історії музейної справи, формуванні системи музейних установ, структури сучасних музейних комплексів, наукове комплектування, зберігання та організація музейного фонду України. Значне місце відведено комплектуванню музеїв, використанню музейних експонатів, застосуванню сучасних інформаційних технологій в музейній справі. Актуалізовано увагу на створенні та особливостях екскурсійної діяльності у музеях. У посібнику подано програму курсу «Основи історичного музеєзнавства», тематику лекцій, плани семінарських занять зі списками рекомендованих джерел та літератури, навчальні завдання, запитання для самоконтролю, термінологічний словник, тестовий самоконтроль, питання для повторення курсу, пояснювальна записка музейної практики та її форма звітності, хрестоматійний матеріал, додатки. Даний посібник прислужиться студентам бакалаврських, магістерських та аспірантських гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.


 Історична географія України : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; укладач. Лісовська О. В. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – 237 с.

11  У навчальному посібнику, відповідно до програми курсу «Історична географія України» для підготовки фахівців з історичних спеціальностей у вищих навчальних закладах, розкривається предмет та місце історичної географії України в системі історичних дисциплін. Подано програму курсу, тематику та зміст лекцій, плани семінарських занять зі списками рекомендованої літератури, основні історико-географічні терміни, навчальні завдання, запитання для самоконтролю, питання до заліку. Навчальний посібник розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться історією України та географією.

 
 
 
 

Історія України XX – XXI століття : навч. посіб. для студ. історичного факультету / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; укладач.: М. М. Рогожа, О. І. Джагунова. – Умань : Візаві, 2020. – 252 с.

11  Навчальний посібник укладено відповідно до вимог кредитно-трансферної системи. Він мітить програму навчальної дисципліни, структуру залікового кредиту, завдання для ІНДЗ та матеріали семінарських занять. У межах кожної теми містяться плани семінарів та матеріали до них, основна хронологія, персоналії, рекомендована література та контрольні запитання і завдання. Посібник містить рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів. Видання розраховане на студентів історичних факультетів та, врешті, усіх, хто вивчає історію України.

 
 
 
 
 
 

Військова історія України : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. В. С. Тацієнко. – Умань : Сочінський М. М., 2020. – 314 с.

11  В навчальному посібнику розглядається розвиток збройних сил на території України від княжих часів до сьогодення. Значна увага приділена козацтву, українським військовим формуванням в роки національно-демократичної революції 1917-1921 рр. та Другої світової війни. Навчальний посібник буде корисним для здобувачів вищої освіти, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами військової історії України.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опацький І. Ю. Петро Федорович Курінний та його батьківщина: монографія/І. Ю.Опацький; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичині. – Умань: Візаві, 2020. – 240 с.

123562771 1024587581346818 5864892034852731833 n 1111У монографії читачу запропоновано знайомство з життєписом незаслужено. У монографії читачу запропоновано знайомство з життєписом незаслужено забутого громадського діяча, адвоката, фундатора кооперативного руху на Уманщині Петра Федоровича Курінного. Його життя та діяльність – окрема сторінка в історії Умані кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. Петро Федорович залишив унікальний джерело з історії Умані – щоденник. Протягом своєї життя віндетально записував до щоденника найважливіші події з життя батьківщини, знайомих таміста. Батьківщина Петра Федоровича Курінного дала українській науці талантливого археолога, організатора музейної справи Петра Петровича Курінного. Видання розраховане на дослідників історії Умані, допоможе скласти власневраження про людей, установи та години.


Етнографія України : курс лекцій : навч. посібник / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; укладач О. В. Дудник. – Умань : Візаві, 2019. – 148 с.

11  У посібнику розглядаються питання про походження й етапи розвитку українського народу, його традиційну матеріальну та духовну культуру, сімейні та календарні звичаї та обряди, народне звичаєве право, способи та знання лікування людей і тварин, передбачення погоди, метрології, морально-етичні стереотипи поведінки, етичні норми, традиційні форми виховання, тощо. Пропонований навчальний посібник має на меті допомогти студентам оволодіти програмою навчальної дисципліни.

 
 
 
 
 
 
 

Історія Уманщини: сільська школа. / За ред. Т. В. Кузнець. – Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – 278 с.

26

Даний шостий том проекту «Усна історія Уманщини», присвячений сільським школам. Опубліковані матеріали різні за інформативністю, за повнотою висвітлення сторінок історії школи. Але укладачі думали, що збереження шкірної прізвища, будь-яких деталей шкільного життя, відомості про випускників, фото - все це варте найпильнішої уваги. Все це потрібно зберегти і передати майбутнім поколінням. Тому, незважаючи на певні прогалини, шорсткість викладу матеріалу респондентами, уривчастість повідомлень ця публікація варта уваги.  

 
 
 
 
 
 

Історія України XX століття: навч. посіб. для студентів історичного факультету / укл.: М. М. Рогожа, В. С. Тацієнко - Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014 - 354 с.

15

 Навчальний посібник укладено у відповідності з вимогами кредитно-трансферної системи. Він містить програму навчальної дисципліни, структуру залікового кредиту, завдання для ІНДЗ та матеріали до семінарських занять. У межах кожної теми містяться плани семінарів та матеріали до них, основна хронологія, персоналії, рекомендована література та контрольні запитання і завдання. Посібник містить рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів. Видання розраховане на студентів історичних факультетів та, врешті, усіх, хто вивчає історію України.

 
 
 
 
 
 

Усна історія Уманщини: діти війни - літописці: монографія. / уклад. проф. Т. В. Кузнець (голова), М. М. Рогожа, О. В. Скус. - Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014.- 100 с.

19

Авторами цього випуску «Усної історії Уманщини» є «діти війни». Законодавчо визначено, що це та частина населення України, яка народилася в період з 9 вересня 1927 до 9 вересня 1945 року. Але у даному проекті ці вікові рамки дещо порушено. Укладачі дали можливість висловитись усім бажаючим, у чиє дитинство чи юність увійшла німецько-радянська війна 1941 - 1945 років. Літопис уклали ті, хто не може забути голодне дитинство, гіркоту німецької окупації, примусові роботи в Німеччині і біль втрати рідних та близьких. Розповіді «дітей війни» - різні: яскравіші чи як тьмяніші відголоски минулого, більш детальні чи загальні, власні переживання чи з розповідей батьків і т.д. Але їх найбільшою цінністю є те, що вони зберігають високий емоційний градус людської трагедії, що вони від конкретних людей, і що вони мають величезний виховний потенціал. В цілому вони складають окрему сторінку великого Літопису українського народу.


Усна історія Уманщини: знані люди села. - Умань : Видавничо - поліграфічний центр «Візаві», 2013. - 164 с.

20

Ця книга є четвертою у розпочатій серії - «Усна історія Уманщини». Саме усна історія нині успішно утверджується як окремий напрямок історичних досліджень, у форматі якого фіксується людська пам'ять про більш важливі і, з першого погляду, незначні події, про їх вплив на людські долі і, навпаки, про вплив непересічних особистостей на перебіг подій тощо. Зі сторінок цієї книги з тобою, шановний читачу, розмовлятимуть мешканці нашого краю, які уславили його своєю сумлінною працею та звитяжністю. Багато з них продовжують працювати і на Уманщині, і поза її межами, але однаково залишаються уманчанами і є активними творцями історичного процесу. Тому - про них і їм слово.

 
 
 
 

Кузнець Т. В. Сільське парафіяльне духовенство Київської єпархії: узагальнений портрет кінця XVIII - початку XX століття. / Т. В. Кузнець. - Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. 464 с.

11  У монографії на основі широкого кола архівних та опублікованих джерел характеризується парафіяльне православне духовенство Київської єпархії імперського періоду як особлива частина духовного стану. Цю особливість зумовлювало своєрідне становище сільського духівництва: між православним українським людом і зросійщеною верхівкою ієрархії Православної Церкви на українських землях. Показано, що чисельне і найбільш віддалене від державно- бюрократичного та церковного керівництва, воно найдовше зберігало зв’язки з народом, опікувалось освітою, рівнем моралі, релігійної та суспільної свідомості православних вірян. Видання розраховане на істориків, краєзнавців, широкий загал, що зацікавлений у вивченні української минувшини.

 
 
 
 

Державний екзамен з історії України та методики її викладання : / Т. В. Кузнець, О. В. Дудник, І. І. Кривошея, М. М. Рогожа, О. В. Скус. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013 - 384 с.

dek

Це довідкове видання містить упорядкований матеріал з навчальних дисциплін «Історія України» та «Методика викладання історії України». У ньому представлена робоча програма курсу, сформульовано комплекс питань, з яких формуються екзаменаційні білети для іспиту з історії України та методики її викладання.Видання розраховане на студентів історичних факультетів для підготовки до державного іспиту, а загалом - прислужиться усім, хто вивчає історію України.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семенчук О. О. Священицькі родини Уманщини (XIX - початок XX ст.) / О. О. Семенчук. - Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 240 с. 
16

На основі комплексного аналізу широкою кола архівних, статистичних та довідкових матеріалів, наукових публікацій, церковної періодики у дослідженні персоніфіковано найбільші священицькі родини Уманщини, представники яких входили до золотого фонду духовної еліти українства, які своєю подвижницькою проповідницькою та освітянською діяльністю сприяли духовному удосконаленню суспільства. Складено біографії вихідців із тих родин парафіяльних священиків, котрі піднявшись до вищих щаблів церковної ієрархії, посіли помітне місце в історії Церкви. Показано, що, як правило, великі священицькі родини давали талановитих і високоосвічених творців суспільно-політичного життя, які найповніше розкрилися на освітянській ниві та державній службі, були організаторами краєзнавчого руху, сприяли накопиченню історичних знань, і котрі з освічених кіл тогочасного суспільства найближче були до широких народних мас, позбавлених можливості навчатися. Видання розраховане на істориків, краєзнавців, широкий загал, що зацікавлений у вивченні української минувшини.


Кузнець Т. В. Історія України з найдавніших часів до кінця XVIII століття : навч. посіб. / Т. В. Кузнець. - 2-ге вид. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», - 2012. – 299 с.
4

Навчальний посібник із курсу «Історія України з найдавніших часів до кінця XVIII ст.» укладено у відповідності з вимогами кредитно-модульної системи. Він включає програму курсу та його структуру в межах планових годин з поділом на змістові модулі, а також – теми семінарських занять, завдання для самостійної роботи, шкалу та критерії оцінювання знань студентів, теми рефератів, питання для повторення та список літератури для вивчення курсу. Посібник містить плани-конспекти та рекомендації для розкриття питань, що виносяться на семінарські заняття. План-конспект кожного заняття супроводжується визначенням основної хронології та опорних понять і термінів. У посібнику вміщено хрестоматійні додатки. Наявність цієї інформації допомагатиме сприйняттю історичних подій, їх запам'ятовуванню та розумінню сутності основних проблем історії України вказаного періоду.Для студентів історичних та інших гуманітарних факультетів, усіх, хто захоплюється українською історією.


Дудник О. В. Історія держави і права України : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / О. В. Дудник - Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012.- 184 с.
1

У посібнику висвітлюється закономірності та особливості формування суспільно-політичного устрою, судової та правової системи України від її витоків до сьогодення. Пропонований навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Історія держави і права У країни» містить методичні матеріали до кожної теми лекцій, тести, екзаменаційний контроль, до кожного семінарського заняття - плани семінарських занять, методичні рекомендації, перелік джерел та літератури, термінологічний словник. Для студентів історичних факультетів педагогічних вузів, коледжів, ліцеїв, які вивчають історію українського права та державотворення.

 
 
 

 Історія української діаспори : навчальний посібник /укл.: Рогожа М. М. - Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. - 192 с. 

14

Історія української діаспори. Навчальний посібник для студентів історичного факультету. Укладач Рогожа М. М.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чорномаз Б. Д. Нариси з історії Уманщини в розповідях очевидців і в документах. Збірник / Укладач Чорномаз Б. Д. - Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство ЧОР, 2012. - 172 с.

24

Пропонований збірник спогадів і документів, які ще не так давно були недоступні дослідникам, розрахований на студентів та всіх, хто цікавиться історією України. Крім сухих текстів документів, у збірнику відображено засадничі основи системи сприйняття історичних подій простими «пересічними українцями» в умовах домінування на території України тоталітарної і за суттю колоніальної більщовицької влади, яка іменувала себе СРСР. Вивчення історії України на підставі дослідження системи сприйняття тодішньої навколишньої дійсності простими українцями в багатьох випадках може бути єдиним достовірним джерелом пізнання, в основі якого лежить історична правда та сутність історичних подій, які відбулися в історії України. Дослідження і вивчення усної історії допомагає студіюючій молоді у набутті знань з новітньої історії України, становленні громадянської свідомості та в надбанні політичної культури, сприяє процесу набуття вміння розуміти закономірності розвитку політичних процесів, які лейтмотивом проходять крізь всю історію України. Пропонована книга чи не вперше показує науково не розпрацьовані в українській історії аспекти розуміння суті досліджень історичних фактів і подій. Праця демонструє, на якому рівні дослідження потрібно ставити перед собою запитання щодо значення того чи іншого історичного факту або події і вміння віднайти правильну відповідь на це запитання. На обкладинці використані світлини, де відображені результати «діяльності» більшовиків в Україні.


Історія української державності: навч. посіб. для студентів історичного факультету / укл.: Т. В. Кузнець, Н. Л. Тацієнко – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. - 288 с.

10 Посібник є розробкою навчальної дисципліни «Історія української державності». В ньому, у відповідності з вимогами кредитно-модульної системи навчання, представлена програма курсу, тематика лекційних та семінарський занять, матеріали до семінарських занять,тематика рефератів та література до курсу. У посібнику вміщена і хрестоматійна частина, матеріали якої слугуватимуть глибшому засвоєнню навчального матеріалу. Рекомендований для студентів історичних факультетів, які вивчають дану навчальну дисципліну, а також для усіх, хто вивчає історію України та не байдужий до української історії.
 
 
 
 
 
 

Християнська Церква в Умані кінця XVIII — початку XX століття : монографія / Кузнець Т. В., Кривошея І. І., Скус О. В. - Умань: ВПЦ «Візаві», 2012.- 148 с.

3

На основі широкої джерельної бази відтворюються основні віхи історії міста Умані, пов'язані, в першу чергу, з релігійним життям його мешканців. Наводяться статистичні дані, що характеризують християнські конфесії (православну та греко- католицьку) у річищі регіональної історії. Локалізовані і описуються основні релігійні осередки та культові будівні. Монографія зацікавить усіх, хто цікавиться історією Уманщини. Вона прислужиться учням, студентам, краєзнавцям, молодим науковцям та просто не байдужим до нашої історії людям.

 
 
 
 
 
 
 

Усна історія Уманщини: колективізація. - Умань : ПП Жовтий, 2011. - 224 с.

21

Пропонована книга є спробою методом фіксації усної історії відтворити цікавий і драматичний період історії нашого краю - період колективізації. Адже саме усна історія є вагомим чинником історичного буття, значним елементом відносин  побутових, економічних, суспільних,- визначальним механізмом передачі історичної пам’яті, елементом ідентичності тієї чи іншої суспільної групи Зібрані свідчення нині живих учасників і свідків тих подій доповнені архівними матеріалами, що створює суцільну подієву канву життя українського народу за умов колективізації.

 
 
 
 
 
 

Кузнець Т.В., Лісовська О.В., Скус О.В. Історія України : навчальний посібник. - Умань: ПП Жовтий, 2011. - 393 с.

9

Даний посібник з навчальної дисципліни «Історія України» є навчально-методичним комплексом, який включає програму курсу, структуру залікового кредиту для різних спеціальностей, матеріали до тем курсу (короткий конспект, хронологія, термінологія, рекомендована література, завдання для ІНДЗ), тематику рефератів, питання для повторення та хрестоматійний додаток. Підбірка хрестоматійних матеріалів запозичена з опублікованих хрестоматій та посібників для учителів. Навчальний посібник адресується студентам неісторичних факультетів, курс історії України у яких викладається в межах 108 год. робочого часу. Також прислужиться він і тим, хто самостійно або дистанційно вивчає історію України.

 
 
 

Чорномаз Богдан. Опір радянській владі на Уманщині (друга половина XX ст.): документальне видання. Монографія. - Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2010. – 310 с.

25

У монографії на основі документів та свідчень безпосередніх учасників подій відтворено ряд спроб місцевого населення виявити опір радянській тоталітарній владі в регіоні Уманщини в другій половині XX ст. У хронологічному порядку висвітлено особливості виникнення і діяльність місцевих угруповань, які ставили перед собою мету - здобути незалежну державу. Використані документи вводяться автором у науковий обіг вперше. Вдало співставлені спільні парадигми в діяльності підпільних організацій 50-х років і «неформалів» кінця 80-х. Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією боротьби українців за державну незалежність.

 
 
 
 
 

Лісовська О.В. Українське село у 60-ті - першій половині 80-х рр. XX ст. (стан матеріально-технічної бази). Монографія / О.В. Лісовська. - Умань:  Видавець «Сочінський»,  2010. - 216 с.

12

У монографії досліджується становище українського села в 60-ті – першій половині 80-х років XX ст. Особлива увага акцентується на стані матеріально-технічної бази сільського господарства. Також розкриваються проблеми забезпечення культурної сфери життєдіяльності села. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією українського села.

 
 
 
 
 
 
 
 

Уманщина і уманці в роки Другої світової війни: сторінки усної історії, - Умань: ПП Жовтий, 2009. - 238 с.

18

Пропонована книга є спробою методом фіксації усної історії відтворити цікавий і драматичний період історії нашого краю – період Другої світової війни. Зібрані свідчення нині живих учасників і свідків тих подій доповнені архівними матеріалами, що створює суцільну подієву канву життя і боротьби українського народу за умов чужоземної окупації.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18

Кузнець Т. В. Історія України XIX століття: Навчальний посібник. – Умань, 2009. - 334 с.

 Навчальний посібник з курсу «Історія України XIX ст.» укладено у відповідності з вимогами кредитно-модульної системи. Він включає програму курсу та його структуру в межах планових годин з поділом на змістові модулі, а також - теми семінарських занять, завдання для самостійної роботи, шкалу та критерії оцінювання знань студентів, теми рефератів, питання для повторення та список літератури для вивчення курсу. Посібник містить плани-конспекти та рекомендації для розкриття питань, що виносяться на семінарські заняття. План-конспект кожного заняття супроводжується визначенням основної хронології та опорних понять і термінів. В посібнику вміщено хрестоматійні додатки та історіографічний огляд. Наявність цієї інформації допомагатиме сприйняттю історичних подій, їх запам’ятовуванню та розумінню сутності основних проблем історії України вказаного періоду. Для студентів історичних та інших гуманітарних факультетів, усіх, хто захоплюється українською історією.


Скус О. В. Релігійна палітра Уманщини 1793-1917 років: Монографія / О. В. Скус. – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. - 266 с.

17

 Висвітлено трансформацію конфесійних осередків Уманського повіту Київської губернії впродовж кінця XVIII - початку XX ст. На основі вперше введених у науковий обіг архівних джерел та опублікованої маловідомої літератури проведено комплексне дослідження розвитку конфесійних осередків на Уманщині у найменш вивчений період їх існування. Прослідковується вплив соціальної та релігійної політики царизму на трансформацію церков в регіоні. Книга зацікавить усіх, хто вивчає історію рідного краю, зокрема для здійснення генеалогічних та краєзнавчих досліджень. Видання прислужиться краєзнавцям, вчителям, студентам, учням та всім, хто вивчає історію рідного краю.

 
 
 
 

Дудник О.В. Національно-демократичні перетворення на півдні Київщини в революційну добу (березень 1917-1920 pp.): Монографія. - Умань: СПД Сочінський, 2008. 248с. 

2

Монографія присвячена подіям Української революції 1917 - 1920 pp. в південних повітах Київської губернії. На основі архівних та опублікованих джерел досліджено регіональні аспекти державотворення, національно-культурного відродження українського народу. Книга стане в пригоді для тих, хто цікавиться актуальними проблемами вітчизняної історії та історією рідного краю зокрема. Вона прислужиться для краєзнавчих досліджень і адресується дослідникам, студентам, учителям, учням, хто не байдужий до історії України.

 
 
 
 
 
 
 

Голодомор 1932-1933 років на Уманщині: очима свідків, мовою документів : збірник документів і матеріалів. - Умань, 2008. - 479 с.

golodomorРедакційна колегія:
Усик С.О. (голова), Тригубенко О.С. (голова), Кузнець Т.В. (заступник), Сальнікова Л.А., Чорномаз Б.Д., Короп Н.В., Козоріз Л.С., Гайда Д.М., Супрунець O.A.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кузнець Т.В. Православне духовенство Уманщини XIX - початку XX століття: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. - 607 с.
7

Монографія присвячена такому важливому суспільному стану як православне духовенство. На основі архівних та опублікованих джерел встановлені імена священнослужителів та інших членів причтів усіх парафій Уманського повіту. Прослідковується участь православного кліру в громадсько-політичному житті населення регіону упродовж XIX - на початку XX століття. Книга зацікавить усіх, хто вивчає історію України в цілому та історію рідного краю зокрема. Вона прислужиться для генеалогічних розвідок та краєзнавчих досліджень. Адресується науковцям, краєзнавцям, учителям, студентам, учням, усім, хто не байдужий до історії України.

 
  
 
  

Кузнець Т.В. Населення Уманщини XIX - початку XX    століття : Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. - 195 с.

6 Книга містить аналіз статистичних даних про населення Уманського повіту Київської губернії впродовж XIX - перших десятиліть XX століття. З'ясовується чисельність, національний та соціальний склад, освітній рівень, розподіл за головними групами занять мешканців значного регіону Правобережжя. Головну увагу приділено аналізу матеріалів демографічних переписів 1897 року та трьох переписів початку XX століття: 1917, 1920 і 1923 років. Осібно виділений матеріал про мешканців повітового міста Умані. Для істориків, краєзнавців, учителів, студентів, усіх, хто захоплюється українською історією та краєзнавством.

 
 
 
 

Чорномаз Б. Д. Діяльність національно-патріотичного підпілля на Уманщині у 1941-1945-му роках: Монографія. Уманське видавничо-поліграфічне підприємство. 2002. 402 с.
22  У монографії на основі достовірних джерел висвітлено одну з невідомих сторінок історії боротьби нашого народу за незалежну державу. Показано, як на тлі перебігу загальних політичних процесів на початку 40-х років минулого століття українці намагалися вибороти своє право на рівноправне життя у середовищі світової спільноти незалежних держав. Книга розрахована на студентів, викладачів, науковців, всіх, хто цікавиться історією, кому не байдуже, чому, як сказав О. Олесь, «досі в хмарах сонце рідної землі».

 
 
 
 
 
 
 

С. Ю. Монке, A. I. Петренко, Т. В. Кузнець, А. О. Карасевич, В. В. Кривошея,  І. І. Кривошея. Нарис історії Уманщини (з найдавніших часів до 60-х років XX століття): Монографія. - К .: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. - 266 с.

13

 У монографії на основі архівних джерел досліджено історію значного регіону Правобережної України - Уманщини, яка впродовж багатьох століть була ареною зіткнень загарбницьких інтересів чужинців. Місто Умань було важливим політичним, культурним і торговельним центром Правобережжя, а Уманська фортеця була однією з найбільших і наймогутніших на правобережних українських землях. Видання адресоване науковцям, учителям, студентам, краєзнавцям і прислужиться всім, хто любить і вивчає історію рідного краю.