50

Видавнича діяльність викладачів кафедри історії України

Кузнець Т. В. Сільське парафіяльне духовенство Київської єпархії: узагальнений портрет кінця XVIII - початку XX століття. / Т. В. Кузнець. - Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. 464 с.
11
 У монографії на основі широкого кола архівних та опублікованих джерел характеризується парафіяльне православне духовенство Київської єпархії імперського періоду як особлива частина духовного стану. Цю особливість зумовлювало своєрідне становище сільського духівництва: між православним українським людом і зросійщеною верхівкою ієрархії Православної Церкви на українських землях. Показано, що чисельне і найбільш віддалене від державно- бюрократичного та церковного керівництва, воно найдовше зберігало зв’язки з народом, опікувалось освітою, рівнем моралі, релігійної та суспільної свідомості православних вірян. Видання розраховане на істориків, краєзнавців, широкий загал, що зацікавлений у вивченні української минувшини.
 
Кузнець Т.В. Православне духовенство Уманщини XIX - початку XX століття: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. - 607 с.

7
Монографія присвячена такому важливому суспільному стану як православне духовенство. На основі архівних та опублікованих джерел встановлені імена священнослужителів та інших членів причтів усіх парафій Уманського повіту. Прослідковується участь православного кліру в громадсько-політичному житті населення регіону упродовж XIX - на початку XX століття. Книга зацікавить усіх, хто вивчає історію України в цілому та історію рідного краю зокрема. Вона прислужиться для генеалогічних розвідок та краєзнавчих досліджень. Адресується науковцям, краєзнавцям, учителям, студентам, учням, усім, хто не байдужий до історії України.


Кузнець Т.В. Населення Уманщини XIX - початку XX    століття : Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. - 195 с.
6 Книга містить аналіз статистичних даних про населення Уманського повіту Київської губернії впродовж XIX - перших десятиліть XX століття. З'ясовується чисельність, національний та соціальний склад, освітній рівень, розподіл за головними групами занять мешканців значного регіону Правобережжя. Головну увагу приділено аналізу матеріалів демографічних переписів 1897 року та трьох переписів початку XX століття: 1917, 1920 і 1923 років. Осібно виділений матеріал про мешканців повітового міста Умані. Для істориків, краєзнавців, учителів, студентів, усіх, хто захоплюється українською історією та краєзнавством.
 

Кузнець Т. В. Історія України XIX століття: Навчальний посібник. – Умань, 2009. - 334 с. Рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 7 від 23 лютого 2009 р.)
5
 Навчальний посібник з курсу «Історія України XIX ст.» укладено у відповідності з вимогами кредитно-модульної системи. Він включає програму курсу та його структуру в межах планових годин з поділом на змістові модулі, а також - теми семінарських занять, завдання для самостійної роботи, шкалу та критерії оцінювання знань студентів, теми рефератів, питання для повторення та список літератури для вивчення курсу. Посібник містить плани-конспекти та рекомендації для розкриття питань, що виносяться на семінарські заняття. План-конспект кожного заняття супроводжується визначенням основної хронології та опорних понять і термінів. В посібнику вміщено хрестоматійні додатки та історіографічний огляд. Наявність цієї інформації допомагатиме сприйняттю історичних подій, їх запам’ятовуванню та розумінню сутності основних проблем історії України вказаного періоду. Для студентів історичних та інших гуманітарних факультетів, усіх, хто захоплюється українською історією.

Кузнець Т. В. Історія України з найдавніших часів до кінця XVIII століття : навч. посіб. / Т. В. Кузнець. - 2-ге вид. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», - 2012. – 299 с.
4
  Навчальний посібник із курсу «Історія України з найдавніших часів до кінця XVIII ст.» укладено у відповідності з вимогами кредитно-модульної системи. Він включає програму курсу та його структуру в межах планових годин з поділом на змістові модулі, а також – теми семінарських занять, завдання для самостійної роботи, шкалу та критерії оцінювання знань студентів, теми рефератів, питання для повторення та список літератури для вивчення курсу. Посібник містить плани-конспекти та рекомендації для розкриття питань, що виносяться на семінарські заняття. План-конспект кожного заняття супроводжується визначенням основної хронології та опорних понять і термінів. У посібнику вміщено хрестоматійні додатки. Наявність цієї інформації допомагатиме сприйняттю історичних подій, їх запам'ятовуванню та розумінню сутності основних проблем історії України вказаного періоду.Для студентів історичних та інших гуманітарних факультетів, усіх, хто захоплюється українською історією.

Дудник О. В. Історія держави і права України : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / О. В. Дудник - Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012.- 184 с.
1 У посібнику висвітлюється закономірності та особливості формування суспільно-політичного устрою, судової та правової системи України від її витоків до сьогодення. Пропонований навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Історія держави і права У країни» містить методичні матеріали до кожної теми лекцій, тести, екзаменаційний контроль, до кожного семінарського заняття - плани семінарських занять, методичні рекомендації, перелік джерел та літератури, термінологічний словник. Для студентів історичних факультетів педагогічних вузів, коледжів, ліцеїв, які вивчають історію українського права та державотворення.
Дудник О.В. Національно-демократичні перетворення на півдні Київщини в революційну добу (березень 1917-1920 pp.): Монографія. - Умань: СПД Сочінський, 2008 - 248с. 
2 Монографія присвячена подіям Української революції 1917 - 1920 pp. в південних повітах Київської губернії. На основі архівних та опублікованих джерел досліджено регіональні аспекти державотворення, національно-культурного відродження українського народу. Книга стане в пригоді для тих, хто цікавиться актуальними проблемами вітчизняної історії та історією рідного краю зокрема. Вона прислужиться для краєзнавчих досліджень і адресується дослідникам, студентам, учителям, учням, хто не байдужий до історії України.
 
Історія української діаспори : навчальний посібник /укл.: Рогожа М. М. - Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. - 192 с. 
14 
Історія української діаспори. Навчальний посібник для студентів історичного факультету. Укладач Рогожа М. М.Історія України XX століття: навч. посіб. для студентів історичного факультету / укл.: М. М. Рогожа, В. С. Тацієнко - Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014 - 354 с.
15
 Навчальний посібник укладено у відповідності з вимогами кредитно-трансферної системи. Він містить програму навчальної дисципліни, структуру залікового кредиту, завдання для ІНДЗ та матеріали до семінарських занять. У межах кожної теми містяться плани семінарів та матеріали до них, основна хронологія, персоналії, рекомендована література та контрольні запитання і завдання. Посібник містить рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів. Видання розраховане на студентів історичних факультетів та, врешті, усіх, хто вивчає історію України.
Чорномаз Б. Д. Діяльність національно-патріотичного підпілля на Уманщині у 1941-1945-му роках: Монографія. Уманське видавничо-поліграфічне підприємство
22  У монографії на основі достовірних джерел висвітлено одну з невідомих сторінок історії боротьби нашого народу за незалежну державу. Показано, як на тлі перебігу загальних політичних процесів на початку 40-х років минулого століття українці намагалися вибороти своє право на рівноправне життя у середовищі світової спільноти незалежних держав. Книга розрахована на студентів, викладачів, науковців, всіх, хто цікавиться історією, кому не байдуже, чому, як сказав О. Олесь, «досі в хмарах сонце рідної землі».
Чорномаз Богдан. Опір радянській владі на Уманщині (друга половина XX ст.): документальне видання. Монографія. - Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2010. – 310 с.
25  У монографії на основі документів та свідчень безпосередніх учасників подій відтворено ряд спроб місцевого населення виявити опір радянській тоталітарній владі в регіоні Уманщини в другій половині XX ст. У хронологічному порядку висвітлено особливості виникнення і діяльність місцевих угруповань, які ставили перед собою мету - здобути незалежну державу. Використані документи вводяться автором у науковий обіг вперше. Вдало співставлені спільні парадигми в діяльності підпільних організацій 50-х років і «неформалів» кінця 80-х. Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією боротьби українців за державну незалежність.


Чорномаз Б. Д. Нариси з історії Уманщини в розповідях очевидців і в документах. Збірник / Укладач Чорномаз Б. Д. - Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство ЧОР, 2012. - 172 с.
24 Пропонований збірник спогадів і документів, які ще не так давно були недоступні дослідникам, розрахований на студентів та всіх, хто цікавиться історією України. Крім сухих текстів документів, у збірнику відображено засадничі основи системи сприйняття історичних подій простими «пересічними українцями» в умовах домінування на території України тоталітарної і за суттю колоніальної більщовицької влади, яка іменувала себе СРСР. Вивчення історії України на підставі дослідження системи сприйняття тодішньої навколишньої дійсності простими українцями в багатьох випадках може бути єдиним достовірним джерелом пізнання, в основі якого лежить історична правда та сутність історичних подій, які відбулися в історії України. Дослідження і вивчення усної історії допомагає студіюючій молоді у набутті знань з новітньої історії України, становленні громадянської свідомості та в надбанні політичної культури, сприяє процесу набуття вміння розуміти закономірності розвитку політичних процесів, які лейтмотивом проходять крізь всю історію України. Пропонована книга чи не вперше показує науково не розпрацьовані в українській історії аспекти розуміння суті досліджень історичних фактів і подій. Праця демонструє, на якому рівні дослідження потрібно ставити перед собою запитання щодо значення того чи іншого історичного факту або події і вміння віднайти правильну відповідь на це запитання. На обкладинці використані світлини, де відображені результати «діяльності» більшовиків в Україні.

Скус О. В. Релігійна палітра Уманщини 1793-1917 років: Монографія / О. В. Скус. – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. - 266 с.
17
 Висвітлено трансформацію конфесійних осередків Уманського повіту Київської губернії впродовж кінця XVIII - початку XX ст. На основі вперше введених у науковий обіг архівних джерел та опублікованої маловідомої літератури проведено комплексне дослідження розвитку конфесійних осередків на Уманщині у найменш вивчений період їх існування. Прослідковується вплив соціальної та релігійної політики царизму на трансформацію церков в регіоні. Книга зацікавить усіх, хто вивчає історію рідного краю, зокрема для здійснення генеалогічних та краєзнавчих досліджень. Видання прислужиться краєзнавцям, вчителям, студентам, учням та всім, хто вивчає історію рідного краю.


Семенчук О. О. Священицькі родини Уманщини (XIX - початок XX ст.) / О. О. Семенчук. - Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 240 с. 
16
На основі комплексного аналізу широкою кола архівних, статистичних та довідкових матеріалів, наукових публікацій, церковної періодики у дослідженні персоніфіковано найбільші священицькі родини Уманщини, представники яких входили до золотого фонду духовної еліти українства, які своєю подвижницькою проповідницькою та освітянською діяльністю сприяли духовному удосконаленню суспільства. Складено біографії вихідців із тих родин парафіяльних священиків, котрі піднявшись до вищих щаблів церковної ієрархії, посіли помітне місце в історії Церкви. Показано, що, як правило, великі священицькі родини давали талановитих і високоосвічених творців суспільно-політичного життя, які найповніше розкрилися на освітянській ниві та державній службі, були організаторами краєзнавчого руху, сприяли накопиченню історичних знань, і котрі з освічених кіл тогочасного суспільства найближче були до широких народних мас, позбавлених можливості навчатися. Видання розраховане на істориків, краєзнавців, широкий загал, що зацікавлений у вивченні української минувшини.

Лісовська О.В. Українське село у 60-ті - першій половині 80-х рр. XX ст. (стан матеріально-технічної бази). Монографія / О.В. Лісовська. - Умань:  Видавець «Сочінський»,  2010. - 216 с.
12 У монографії досліджується становище українського села в 60-ті – першій половині 80-х років XX ст. Особлива увага акцентується на стані матеріально-технічної бази сільського господарства. Також розкриваються проблеми забезпечення культурної сфери життєдіяльності села. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією українського села.


Історія української державності: навч. посіб. для студентів історичного факультету / укл.: Т. В. Кузнець, Н. Л. Тацієнко – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. - 288 с.
10 Посібник є розробкою навчальної дисципліни «Історія української державності». В ньому, у відповідності з вимогами кредитно-модульної системи навчання, представлена програма курсу, тематика лекційних та семінарський занять, матеріали до семінарських занять,тематика рефератів та література до курсу. У посібнику вміщена і хрестоматійна частина, матеріали якої слугуватимуть глибшому засвоєнню навчального матеріалу. Рекомендований для студентів історичних факультетів, які вивчають дану навчальну дисципліну, а також для усіх, хто вивчає історію України та не байдужий до української історії.Голодомор 1932-1933 років на Уманщині: очима свідків, мовою документів : збірник документів і матеріалів. - Умань, 2008. - 479 с.
golodomorРедакційна колегія:
Усик С.О. (голова), Тригубенко О.С. (голова), Кузнець Т.В. (заступник), Сальнікова Л.А., Чорномаз Б.Д., Короп Н.В., Козоріз Л.С., Гайда Д.М., Супрунець O.A.

Християнська Церква в Умані кінця XVIII — початку XX століття : монографія / Кузнець Т. В., Кривошея І. І., Скус О. В. - Умань: ВПЦ «Візаві», 2012.- 148 с.
3На основі широкої джерельної бази відтворюються основні віхи історії міста Умані, пов'язані, в першу чергу, з релігійним життям його мешканців. Наводяться статистичні дані, що характеризують християнські конфесії (православну та греко- католицьку) у річищі регіональної історії. Локалізовані і описуються основні релігійні осередки та культові будівні. Монографія зацікавить усіх, хто цікавиться історією Уманщини. Вона прислужиться учням, студентам, краєзнавцям, молодим науковцям та просто не байдужим до нашої історії людям.С. Ю. Монке, A. I. Петренко, Т. В. Кузнець, А. О. Карасевич, В. В. Кривошея,          І. І. Кривошея. Нарис історії Уманщини (з найдавніших часів до 60-х років XX століття): Монографія. - К .: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. - 266 с.
13Рецензенти:
Я. С. Калакура, д-р. іст. наук, проф., завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
В. П. Шевчук, д-р іст. наук, проф. кафедри історії гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 У монографії на основі архівних джерел досліджено історію значного регіону Правобережної України - Уманщини, яка впродовж багатьох століть була ареною зіткнень загарбницьких інтересів чужинців. Місто Умань було важливим політичним, культурним і торговельним центром Правобережжя, а Уманська фортеця була однією з найбільших і наймогутніших на правобережних українських землях. Видання адресоване науковцям, учителям, студентам, краєзнавцям і прислужиться всім, хто любить і вивчає історію рідного краю.

Кузнець Т.В., Лісовська О.В., Скус О.В. Історія України : навчальний посібник. - Умань: ПП Жовтий, 2011. - 393 с.
9Даний посібник з навчальної дисципліни «Історія України» є навчально-методичним комплексом, який включає програму курсу, структуру залікового кредиту для різних спеціальностей, матеріали до тем курсу (короткий конспект, хронологія, термінологія, рекомендована література, завдання для ІНДЗ), тематику рефератів, питання для повторення та хрестоматійний додаток. Підбірка хрестоматійних матеріалів запозичена з опублікованих хрестоматій та посібників для учителів. Навчальний посібник адресується студентам неісторичних факультетів, курс історії України у яких викладається в межах 108 год. робочого часу. Також прислужиться він і тим, хто самостійно або дистанційно вивчає історію України.


Державний екзамен з історії України та методики її викладання : / Т. В. Кузнець, О. В. Дудник, І. І. Кривошея, М. М. Рогожа, О. В. Скус. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013 - 384 с.
dekЦе довідкове видання містить упорядкований матеріал з навчальних дисциплін «Історія України» та «Методика викладання історії України». У ньому представлена робоча програма курсу, сформульовано комплекс питань, з яких формуються екзаменаційні білети для іспиту з історії України та методики її викладання.Видання розраховане на студентів історичних факультетів для підготовки до державного іспиту, а загалом - прислужиться усім, хто вивчає історію України.


Уманщина і уманці в роки Другої світової війни: сторінки усної історії, - Умань: ПП Жовтий, 2009. - 238 с.
18Пропонована книга є спробою методом фіксації усної історії відтворити цікавий і драматичний період історії нашого краю – період Другої світової війни. Зібрані свідчення нині живих учасників і свідків тих подій доповнені архівними матеріалами, що створює суцільну подієву канву життя і боротьби українського народу за умов чужоземної окупації.Усна історія Уманщини: колективізація. - Умань : ПП Жовтий, 2011. - 224 с.
21
Пропонована книга є спробою методом фіксації усної історії відтворити цікавий і драматичний період історії нашого краю - період колективізації. Адже саме усна історія є вагомим чинником історичного буття, значним елементом відносин  побутових, економічних, суспільних,- визначальним механізмом передачі історичної пам’яті, елементом ідентичності тієї чи іншої суспільної групи Зібрані свідчення нині живих учасників і свідків тих подій доповнені архівними матеріалами, що створює суцільну подієву канву життя українського народу за умов колективізації.Усна історія Уманщини: знані люди села. - Умань : Видавничо - поліграфічний центр «Візаві», 2013. - 164 с.
20Ця книга є четвертою у розпочатій серії - «Усна історія Уманщини». Саме усна історія нині успішно утверджується як окремий напрямок історичних досліджень, у форматі якого фіксується людська пам'ять про більш важливі і, з першого погляду, незначні події, про їх вплив на людські долі і, навпаки, про вплив непересічних особистостей на перебіг подій тощо. Зі сторінок цієї книги з тобою, шановний читачу, розмовлятимуть мешканці нашого краю, які уславили його своєю сумлінною працею та звитяжністю. Багато з них продовжують працювати і на Уманщині, і поза її межами, але однаково залишаються уманчанами і є активними творцями історичного процесу. Тому - про них і їм слово.

Усна історія Уманщини: діти війни - літописці: монографія. / уклад. проф. Т. В. Кузнець (голова), М. М. Рогожа, О. В. Скус. - Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014.- 100 с.
19Авторами цього випуску «Усної історії Уманщини» є «діти війни». Законодавчо визначено, що це та частина населення України, яка народилася в період з 9 вересня 1927 до 9 вересня 1945 року. Але у даному проекті ці вікові рамки дещо порушено. Укладачі дали можливість висловитись усім бажаючим, у чиє дитинство чи юність увійшла німецько-радянська війна 1941 - 1945 років. Літопис уклали ті, хто не може забути голодне дитинство, гіркоту німецької окупації, примусові роботи в Німеччині і біль втрати рідних та близьких. Розповіді «дітей війни» - різні: яскравіші чи як тьмяніші відголоски минулого, більш детальні чи загальні, власні переживання чи з розповідей батьків і т.д. Але їх найбільшою цінністю є те, що вони зберігають високий емоційний градус людської трагедії, що вони від конкретних людей, і що вони мають величезний виховний потенціал. В цілому вони складають окрему сторінку великого Літопису українського народу.

Усна історія Уманщини: сільська школа. / За ред. Т. В. Кузнець. - Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський» ), 2014. - 278 с. ISBN 978-966-304-103-2
26 Даний шостий том проекту «Усна історія Уманщини», присвячено сільським школам. Опубліковані матеріали різні за інформативністю, за повнотою висвітлення сторінок історії школи. Але укладачі вважали, що збереження кожного прізвища, будь-яких деталей шкільного життя, відомості про випускників, фото - усе це варте найпильнішої уваги. Усе це потрібно зберегти і передати майбутнім поколінням. Тому, незважаючи на певні прогалини, шороховатості викладу матеріалу респондентами, уривчастість повідомлень ця публікація варта уваги.