50

Наукова школа професора Кузнець Тетяни Володимирівни

Наукова школа «Регіональні проблеми української історії»
1 Kuznec

· Керівник: Кузнець Тетяна Володимирівна
Доктор історичних наук, професор

· Наукова школа бере початок з 2005 року. У 2007 році відкрито науково-дослідну лабораторію «Історичне краєзнавство Уманщини».
· З 1992 року діє аспірантура зі спеціальності 07.00.01 Історія України.
· 13 жовтня 2015р. зареєстровано як всеукраїнське наукове видання збірник наукових праць «Уманська старовина».
· У межах теми досліджуються такі актуальні питання як етнонаціональні особливості та міжетнічні і міжконфесійні трансформації в минулому українського суспільства. Акцент робиться на виявлені регіональних особливостей загальноісторичних процесів. Регіональний зріз української історії уможливлює посилення антропоцентризму, етнонаціоцентризму в дослідженні минувшини.
· Методологічною основою досліджень є принципи історизму, хронологічний, наукової об’єктивності, системності та комплектності, синхронізації тощо.
· Теоретичну основу становить концепція української історії, наукові напрацювання М. Грушевського та представників його наукової школи, фундаментальні праці Інституту історії НАН України, дослідження української діаспори.
Діяльність наукової школи здійснюється на основі перспективного плану, укладеного на 2016-2020 роки. У межах теми досліджуються такі актуальні питання як етнонаціональні особливості та міжетнічні і міжконфесійні трансформації в минулому українського суспільства. Акцент робиться на виявленні регіональних особливостей загальноісторичних процесів. Регіональний зріз української історії уможливлює посилення антропоцентризму, етнонаціоцентризму в дослідженні минувшини.
· Завдання наукової школи реалізуються у трьох напрямах:
1) пошук, виявлення та вивчення нових історичних джерел регіональної історії, що сприяє доповненню джерельної бази історії України в цілому;
2) дослідження актуальних та маловивчених питань регіональної історії;
3) популяризація регіональної історії та залучення здібної молоді до її вивчення.
У складі наукової школи 19 осіб
· Члени наукової школи:
1. Кузнець Т.В. – д.і.н., професор
2. Кривошея Ір.І. – д.і.н., професор
3. Кривошея І.І. – к.і.н., професор
4. Голобородько В.М. – к.і.н., доцент
5. Бодров Ю.І. – к.і.н., доцент
6. Кунецька О.О. – к.і.н., доцент
7. Дудник О.В. – к.і.н., доцент
8. Сокирська В.В. – к.і.н., професор
9. Скус О.В. – к.і.н., доцент
10.Барвінок О.В. – к.і.н., доцент
11.Васільєв С.А. – к.і.н., науковий співробітник ДІАЗ «Стара Умань»
12. Янчук М.М. – викладач
13.Кукуруза А.В. – викладач
14.Тацієнко Н.Л. – викладач
15.Тацієнко В.С. – к.і.н., доцент 
16.Мельник І.В. – аспірант
17.Опацький І.Ю. – аспірант
18.Перепелюк О.М. – аспірант
19. Даниленко Н.В. – лаборант 

DSC 5329
 Упродовж 2017 року було проведено 5 наукових заходів:
- історико-краєзнавчі читання «Українська революція 1917-1921 років (з нагоди 100-річного ювілею), 3 березня 2017 р.;
- Уманську історико-біографічну конференцію «Історія Уманщини в іменах» (присвячена 130-й річниці від дня народження В.А. Стефановича), 16 березня 2017 р.;
- Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Апостол кращої долі України» (До 200-річчя з дня народження М.І. Костомарова), 16 травня 2017 р.;
- Всеукраїнську наукову конференцію «Історія, революція, пам’ять: зсув парадигм» (Спільно з Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво», м. Київ), 26 травня 2017 р.;
- Десяті Уманські краєзнавчі читання, присвячені 150-річчю від дня народження Миколи Біляшівського, 24 жовтня 2017 р.
У рамках наукового проекту «Сторінки усної історії Уманщини» видрукувано восьмий том: Усна історія Уманщини: пам’ятники та пам’ятні знаки села/ За ред. Кузнець Т.В. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – 128 с. Віддано до друку збірник «Історія держави – в історії родини» (укладачі Кузнець Т.В., Опацький І.Ю.) та дев’ятий том проекту під назвою: «Усна історія: сторінки сімейних історії» (За ред. Кузнець Т.В.).
Вийшов з друку 3-й випуск наукового журналу «Уманська старовина» (головний редактор проф. Кузнець Т.В.).
У 2017 р. планово здійснювалась підготовка молодої генерації наукових кадрів:
- 4 травня 2017 р. викладач Янчук М.М. пройшов попередній захист кандидатської дисертації зі спеціальності 07.00.01 Історія України (науковий керівник – професор Кузнець Т.В.);
- 31 березня 2017 р. викладач Тацієнко В.С. у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили захистив кандидатську дисертацію «Повсякденне життя православного парафіяльного духовенства Київської єпархії в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.» (науковий керівник – професор Кузнець Т.В.)
Під керівництвом членів наукової школи доцентів Дудник О.В., Скус О.В., Тацієнка В.С. працювали студентські наукові гуртки, під керівництвом професора Кузнець Т.В. – проблемна група. Член проблемної групи студентка Вершигора Наталія виборола І-е місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Історичні науки» (керівник – Кузнець Т.В.).
Упродовж звітного періоду представники наукової школи взяли участь у 5-ти міжнародних та 15 всеукраїнських конференціях, видрукували 20 статей у фахових виданнях, віддали до друку дві монографії (Янчук М.М., Тацієнко В.С.) та 10 статей у наукові видання, що включені у науково-метричні бази даних.
Найвагомішими результатами є:
1. Висвітлення соціально-економічного, національно-культурного та духовного розвитку населення українських земель ХІХ – ХХ століть. Зокрема, досліджене повсякденне життя православного духовенства Київської єпархії та шляхти Правобережної України. Висвітлено національно-демократичні перетворення на Уманщині в 1917-1920 роках. Персоніфіковано національно-патріотичне підпілля на Уманщині першої половини ХХ ст.
2. Методом усної історії досліджена наукова проблема «Історія держави – в історії родини». Усноісторичні дослідження регіональної історії поповнено монографією «Усна історія: сторінки сімейних історій».
3. У плані вивчення джерел та формування джерельної бази регіональної історії досліджено щоденники Петра Курінного, опрацьовано 276 фонд ДАКО про діяльність початкових та середніх навчальних закладів Київської губернії ХІХ – початку ХХ ст.; систематизовано публікації про Уманщину на сторінках київських газет ХІХ ст.